نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی ژئومورفولوژی، داتشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

2 استاد، گروه آموزشی ژئومورفولوژی، داتشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

چکیده

ترکیب کارآفرینی و اکوتوریسم از بهترین راهکارهای متنوع‌سازی اقتصاد جوامع، مخصوصاً روستاها، ایجاد اشتغال و تولید ثروت و رفاه به شمار می‌رود. و در مواقعی که کشاورزی به تنهایی قادر به تأمین فرصت‌های شغلی مورد نیاز جوانان نیست، فرصت‌های شغلی جدیدی در صنعت و خدمات ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیق شناخت مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و تأثیرات آن‌ها به منظور مدیریت و اجرای صحیح «کارآفرینی اکوتوریسم» در دره آذرشهرچای و استفاده حداکثر از ظرفیت‌های این منطقه است. در این راستا، در این تحقیق ابتدا شاخص‌های استاندارد توسعه کارآفرینی اکوتوریسم از طریق منابع کتابخانه‌ای استخراج شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار Micmac که جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع در آینده‌پژوهی و مطالعه شاخص‌های کیفی طراحی شده است، میزان ارتباط و تأثیر هر یک از مؤلفه‌ها در حوزه کارآفرینی مشخص شد. قضاوت در مورد میزان تأثیر هریک از شاخص‌ها بر روندها در این نرم‌افزار بر اساس مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق ساکنان روستاهای دره آذرشهرچای علی‌الخصوص صاحبان کسب و کارهای مرتبط با اکوتوریسم است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد محیط عمومی کارآفرینی اکوتوریسم منطقه به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح، ضعف قانون‌گذاری و طولانی و خسته‌کننده بودن پروسه اداری سرمایه‌گذاری ناپایدار است. نتایج حاکی از آن است که از «تنوع جغرافیایی» به عنوان پتانسیل بالقوه برای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم دره آذرشهرچای، به دلایلی همچون موانع اقتصادی، ضعف قانون‌گذاری، عدم وجود اعتبارت بانکی مشوق کارآفرینی و سیستم اداری نامناسب و بروکراسی طولانی و خسته‌کننده، به نحو احسن استفاده نشده است. تا جایی که تأثیر مؤلفه‌هایی چون وضوح قوانین، حامی و مشوق بودن قوانین، اعتبارات بانکی و درآمد به عنوان انگیزه، بیشتر از «تنوع جغرافیایی» است. همچنین در میان ویژگی های مؤثر رفتاری ـ اجتماعی کارآفرینان ، تأثیر «ریسک‌پذیری» بیش از توفیق‌طلبی است. و این بعنی کارآفرینی در دره آذرشهرچای با ریسک زیادی مواجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of components of ecotourism entrepreneurship in Sahand foothills. Case study of Azarahar-Chay

نویسندگان [English]

  • Parisa Sadat Sohrabi 1
  • Davod Mokhtati 2

1 Geomorphology; Faculty of Planning and Enviromental Sciences; Tabriz university

2 Geomorphology; Faculty of planning and enviromental sciences; Tabriz Univercity.

چکیده [English]

Combining entrepreneurship and ecotourism is one of the best ways to diversify the economies of communities, especially rural areas, to create jobs and generate wealth and prosperity. And when agriculture alone is not able to provide the job opportunities needed by young people, it creates new job opportunities in industry and services. The purpose of this study is to identify the components, indicators and their effects in order to properly manage and implement "ecotourism entrepreneurship" in Azarshahrchay valley and make maximum use of the potential of this region. In this regard, in this study, first the standard indicators of ecotourism entrepreneurship development were extracted through library resources. Then, using Micmac software, which is designed to perform complex cross-matrix calculations in future research and study of quality indicators, the relationship and impact of each of the components in the field of entrepreneurship was determined. Judgments about the impact of each indicator on trends in this software were made based on interviews, questionnaires and field studies. The statistical population of the study is the residents of the villages of Azarshahrchai valley, especially the owners of ecotourism-related businesses. Findings show that the general entrepreneurial environment of ecotourism in the region is unstable due to lack of proper planning, weak legislation and long and tedious investment administrative process. The results suggest that "geographical diversity" as a potential for the development of ecotourism entrepreneurship in Azarshahrchai Valley, for reasons such as economic barriers, weak legislation, lack of bank credit to encourage entrepreneurship and inadequate administrative system and long and tedious bureaucracy, The syntax is not used well. To the extent that components such as the clarity of laws, the protection and encouragement of laws, bank credit and income as incentives are more than "geographical diversity". Also, among the effective socio-behavioral characteristics of entrepreneurs, the effect of "risk-taking" is more than success. And this means entrepreneurship in the Azarshahrchai valley is facing a lot of risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism Entrepreneurship"
  • Sahand foothills"
  • "
  • Azarshar-chay valley"
برادران، م.، برزگر، م. 1393. نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی زنان روستایی. اولین همایش ملی فرهنگ و توسعه کارآفرینی. 24 مهر، کهگیلویه و بویراحمد.
رهسپار، ز.، صالحی، ک.، عزتی، م. و ذوالفقارزاده، م. 1398. شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشران­های تغییر در حوزه آموزش و پرورش. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 70: 126-101.
سجادی، س.م. و اخوان، م.ر. 1394. ایجاد کسب وکار های جدید براساس فرصت­های طبیعی کارآفرینانه (مطالعه موردی: زمین گردشگری در ایران). اولین کنفرانس بین­المللی هنر، صنایع دستی وگردشگری. مؤسسه علوم و فناوری خوارزمی، 24 بهمن، شیراز.
سجاسی قیداری، ح.، رکن­الدین افتخاری، ع. و پورطاهری، م. 1393.  تدوین و اعتبارسنجی شاخص­های توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی. چشم­انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، 26: 70-45.
سجاسی قیداری، ح.، رکن­الدین افتخاری، ع.، پورطاهری، م. و آذر، ع. 1393. الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی(مطالعه موردی: رود دره­های استان تهران). پژوهش­های جغرافیای انسانی،  46 (2): 292-273.
صارمی، م. وکاظم علیزاده­ ثانی، م.  1388. بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند شناسایی فرصت­های کارآفرینی بین کارآفرینان برتر منتخب. توسعه کارآفرینی. 3: 122-103.
 صفری، س. و محمدمیرزایی بافقی، م. 1393. شناسایی و اولویت بندی فرصت­های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد،  8 (26): 127-149.
کاظمی، م. 1392. مدیریت گردشگری. انتشارات سمت.
کیانی سلمی، ص. و زورمند، پ.  بررسی فرصت­های کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی. دومین کنفرانس بین­المللی آینده­پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی. 15 بهمن، تربت حیدریه.
لطفی، ص.، رمضان­زاده لسبوئی، م. و ابراهیمیان، م. 1396. سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم‌گردی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک). برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 6، (21):  54-76.
مختاری، د. 1394. ژئوتوریسم. انتشارات دانشگاه تبریز.
موسوی، م.ن.، آفتاب، ا.، مجنونی، ع. و نیرومند شیشوان، ص. 1398. توسعه گردشگری مناطق روستایی با تأکید بر اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی). آمایش جغرافیایی فضا. 31، (9): 35-54.
Campell, L. 1999. Ecotourism in rural developing communities. Annals of tourism research, 26(3): 534-553.
 Chien, M.C. (2016). En empirical study on the effect of attractiveness of ecotourism destination on experiential value and revisit intention. Department of Marine Leisure and tourism. 212(9) .
Cohen, B., and Winn. M.I . 2007. Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. Journal of business venturing 22(1) : 29-49.
Ertaç, M., Tanova, C. 2020. Flourishing Women through Sustainable Tourism Entrepreneurship. Sustainability  12(14): 17-1. Doi:10.339./su12145643.
Fu, H., okumus, F., Wu, K., Köseoglu, M.A. 2019. The entrepreneurship research in hospitality and tourism. Interenationa Journal of Hospitality Management. 78: 12-1.
Harwood, SH.K. 2010. Planning for community based tourism in remote areas: bird watching in Arfak Mountains West Papua. Charles Darwin University.
Hills, G.E., Lumpkin, G.T,  and Singh, R.P. 1997. Opportunity recognition: Perceptions and behaviors of entrepreneurs. Frontiers of entrepreneurshipresearch 17(4): 168-182.
Jiang, J. (2008). Evaluation of the Potential of Ecotourism to the Contribute to Local Sustainable Development: A Case Study of Tengtou Village, China, New Zealand, Massey University. http://mro.massey.ac.nz/handle.
 Li, L. 2008. A Review of Entrepreneurship Research Published in the Hospitality and Tourism Management Jurnals. Tourism Management. Vol.29, No. 5, PP. 1022-1013.
 Mudzengi, B. K., and Chiutsi. S. 2014. Socio-political and macro-economic factors influencing ecotourismcompetitiveness in Zimbabwe.  International journal of development and sustainability 3(2): 306-314.
Newsome, D and Dowling, R, and Moore, S., (2005) Wildlife tourism, channel view publications.
Situmorang, M.D. (2012). Social intrepreneurship to develop ecotourism. International conference on small and medium enterprises development with a theme “innovation and sustainability in SME development” (ICSMED). Indonesia.
Situmorang, D.B.M; Mirzanti, I.R (2012). Social entrepreneurship to develop ecotourism. Procedia Economics and Finance, 398-405.
Baoren, S. 2011. Rural tourism in China. Tourism management 32 (6): 1438-1441