نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات،

2 دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کرج، ایران.

3 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات،

4 استادیار پژوهش، گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، دفتر امور اقتصادی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به وجود اقلیم‌های متفاوت، مناطقی از استان کرمان قابلیت مناسبی برای پرورش و نگهداری دام به‌ویژه در بخش‌های روستایی و عشایری دارد که سهم بزرگی در تأمین گوشت و فرآورده‌های لبنی مورد نیاز مردم داخل استان داشته و حتی به استان‌های همجوار نیز صادر می‌شده است. در سال‌های اخیر خشکسالی، بحران آب، از بین رفتن مراتع، قاچاق و بالا رفتن هزینه‌های نگهداری دام و غیره به این بخش استراتژیک آسیب زیادی وارد ساخته است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید صنعت شیر روستاهای استان کرمان از طریق تحلیل عوامل درونی و بیرونی بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی-توصیفی است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و تحلیل SWOT استفاده شده است. نتایج نشان داد که "وجود تنوع اقلیمی در استان"مهم‌ترین نقطه‌ قوت و "عدم پرداخت به‌موقع قیمت شیر توسط صنایع" مهم‌ترین نقطه‌ی ضعف در صنعت شیر هستند. علاوه بر این "افزایش تقاضا برای شیر و محصولات لبنی" مهم‌ترین فرصت خارجی و "نوسانات و افزایش هزینه دام" مهم‌ترین تهدید خارجی برای صنعت شناخته شدند. همچنین بر اساس یافته‌های مطالعه، در صنعت شیر روستاهای استان کرمان نقاط ضعف و تهدید از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و در شرایطی قرار دارند که سیستم می‌تواند با کمک استراتژی تدافعی در جهت کاهش ضعف‌ها و تهدیدات عمل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of internal and external factors affecting the dairy industry in the rural areas of Kerman province

نویسندگان [English]

  • mahdiyeh saei 1
  • pirouz shakeri 2
  • asghar salehi 3
  • safatollah rahmani 4

1 Faculty of Economic, Social and Extension Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kerman, Iran

2 Animal Nutrition and Physiology Research Department,, Animal Science Research Institute of Iran

3 Assistant Professor, Economic, Social and Extension Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor of Research, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the different climates, some areas of Kerman province have a good ability to raise and maintain livestock, especially in rural and nomadic areas, which has a large share in providing meat and dairy products needed by people in the province and even exported to neighboring provinces. . In recent years, drought, water crisis, loss of pastures, smuggling and rising livestock costs, etc. have caused great damage to this strategic sector. The purpose of this study was to investigate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the dairy industry in the rural areas of Kerman province through the analysis of internal and external factors. The instrument used was a questionnaire and descriptive statistics and SWOT analysis were used to analyze the information. The results showed that "the existence of climate diversity in the province" is the most important strength and "non-timely payment of milk prices by industries" are the most important weakness in the dairy industry. In addition, "increasing demand for milk and dairy products" was the most important external opportunity and "fluctuations and rising livestock costs" were the most important external threats to the industry. Also, according to the findings of the study, weaknesses and threats are more important in the dairy industry and are in a situation where the system can act with the help of defensive strategy to reduce weaknesses and threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livestock Industry
  • Kerman
  • SWOT Analysis
  • Village
رکن الدین افتخاری، ع.، سجاسی قیداری، ح. و رضوی، س. ح. 1389. راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده. روستا و توسعه. 13(3): 1-29.
زارع شاه‌آبادی، ع.، زارع شاه‌آبادی، ا.، صمیمی، س. و خراسانی، م. ا. 1389. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه بخش کشاورزی در شهرستان ابرکوه. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 15(18): 29-49.
غنی مدیر، و. 1394. راهبردهای توسعه‌ای مدیریت تغذیه دام‌های عشایر منطقه سیستان و بلوچستان با استفاده از مدلSWOT . پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
میرزایی، ح. ر.، رجوعی، م. و اخروی، ا. ح.1390. تدوین راهبردهای مجتمع‌های دامداری شیری با استفاده ازAHP  گروهی-فازی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنعت کشاورزی)، 25(4): 428-440.
Al-Khamaiseh, S. K. 2014. Analysis of Egg Production System at Al-Karak Governorate in Jordan. Annual Research & Review in Biology, 4(19): 2965-2982.
Amirthalingam, N., Priyanga, M. and Sita Devi. K. 2017. An economic analysis of challenges and feasibility of poultry industry in TamilNadu. International Research Journal of Agricultural Economics and Statistics, 8(2): 264-270.
Bernroider, E., 2002. Factors in SWOT Analysis Applied to Micro, Small-to- Medium, and Large Software Enterprises: An Austrian Study, European Management Journal, 20(5): 45-59.
ESCAP. 2008. Economic and social survey of Asia and the Pacific.
Kangas, J., M. Kurttila., M. Kajanus & A. Kangas, 2003. Evaluating the management strategies of a forestland estate—the S-O-S approach. Journal of Environmental Management, to appear, 69(4): 349-358.
Kurttila, M., M. Pesonen., J. Kangas & M. Kajanus, 2000. Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis-A hybrid method and its application to a forest certification case. Forest Policy and Economics, 1(1): 41-52.
Shahraki1, E. and Saravani, S. 2013. Analysis of Sistan poultry industry potentials in line with sustainable development using the SWOT model. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6(6): 850-857.
Siavashan, F. and Khari, A. 2012. Strategic Planning in Iran Milk Industries. World Applied Sciences Journal, 17 (1): 66-74.
Yuksel, I. & M.M. Dagdeviren., 2007. Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis A case study for a textile firm, Information Sciences, 177(16): 3364-3382.