نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

حفظ جان انسان‌ها در کنار فراهم آوردن سهولت در رفت و آمد یکی از اهداف مهم فرآیندهای مهندسی در امر ترافیک است. عابرین پیاده از مهم‌ترین ارکان ترافیکی هستند، لذا وسائل نقلیه و عابرین پیاده اصلی‌ترین اهداف برای سیاست‌گذاری درحوزه‌ ترافیک محسوب می‌شوند. هدف اساسی از انجام این پژوهش تحلیل عوامل اثرگذار برعدم تمایل گروه‌های مختلف روستاییان به استفاده از پل‌های عابرپیاده است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی است و روش تحقیق آن تحلیلی- توصیفی است. جمع‌آوری داده‌ها به روش پیمایش میدانی و مصاحبه حضوری با 380 نفر در سال 1398 با کاربرد روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انجام گرفت. ابزار سنجش آن به صورت پرسش‌نامه‌ای می‌باشد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری Eviews و مدل لاجیت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از مهم‌ترین عواملی که بر عدم تمایل روستاییان به استفاده از پل‌هوایی در بخش افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مؤثر است ارتفاع پله‌ها، ترس از ارتفاع، جریمه یا تشویق، تمایل به ایجاد پله برقی و ایجاد معبر وسط خیابان می‌باشد. در بخش استفاده‌کنندگان عمومی جنس و تعداد پله‌ها، عدم آگاهی افراد و تماسل به احداث زیرگذر بر عدم استفاده از پل هوایی عابر پیاده مؤثر است. این عوامل در بخش دانش‌آموزان شامل شیب و ارتفاع پله‌ها، جریمه یا تشویق، تمایل به ایجاد پله برقی و اتلاف وقت می‌باشد. در این راستا استانداردشدن ارتفاع و شیب پله‌ها و ایجاد مانع وسط خیابان باعث می‌شود عموم روستاییان تمایل بیشتری برای استفاده از پل‌هوایی از خود نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

بررسی موانع و دلایل عدم استفاده روستاییان از پل عابر پیاده

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rastegaripour 1
  • Bahareh Rezazadeh 2

1 Assistant Professor of agricultural economics, university of Torbat Heydarieh

2 M.Sc, agricultural economics, university of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

Preserving human lives along with providing ease of movement is one of the most important goals of traffic engineering processes. Pedestrians are one of the most important pillars of traffic, so vehicles and pedestrians are the main targets for traffic policing. Pedestrian walkways are places that are built for pedestrians in a variety of different applications. The main purpose of this research is to analyze the factors affecting the citizens' desire to no use pedestrian bridges. This research is applied in terms of its nature and purpose and its research method is analytical-descriptive. Data were collected through field survey and face-to-face interviews with 380 people in 2019 using stratified random sampling method. Questionnaires were used to measure it. In this study Eviews statistical software and Logit model were used for data analysis.The results showed that one of the most important factors affecting students' unwillingness to use the Pedestrian is the height of stairs, fear of elevation, fines or encouragement, escalators, and the creation of mid-way streets. In the public users section of the park factor affecting to use the Pedestrian were the number of stairs, the level of awareness of the people and the construction of the overpass. These factors in the students sector include the slope and height of the stairs, fines or encouragement, escalator placement and waste of time, which in most cases are the same as the student section. Also, the most important factor in the student sector is the creation of the middle of the street, in the public user of park is number of stairs, and in the student sector was waste of time.Escalator construction gives incentives for more people to use the streets to cross the street. Also, standardizing the height and slope of stairs and creating a barrier in the middle of the street makes the public more inclined to use the slopes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Slope of stairs
  • Pedestrian overpass
  • Logit model
  • Torbat Heydarieh
افشارکهن، ج. و رحیقی‌یزدی، م. 1392. تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی براساس امنیت شهری؛ مطالعه موردی: محلات منتخب شهر یزد، فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی شهری، 3(8):78-59.
افشاری، ع. و ابوطالبی‌اصفهانی، م. 1396. بررسی تأثیراحداث پل عابر پیاده مکانیزه در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عابران کم­توان شهر اصفهان، ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان.
امیری، ا.، صدری، آ. و میرزایی‌قهرمانلو، م. 1395. ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابرپیاده به جای پل­های روگذر در شهر بجنورد. اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد.
تخت‌آبنوس، ف.، ملکی، ح. و فخارزاده، ع.ر. 1393. زمان­بندی بهینه چراغ راهنما در گذرگاه­های عابر پیاده، پژوهشنامه حل و نقل، 11(4): 306-301.
رضایی‌راد، ه. و سالم، ر. 1395. سنجش کمی قابلیت برنامه­ریزی محورهای پیاده در بافت مرکزی همدان (نمونه موردی: خیابان­های اکباتان، شهدا، تختی و بوعلی). فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 5(17): 87-73.
سلطانی، ع. و مزینی، س. 1389. بررسی عوامل اثرگذار بر تمایل شهروندان به اسـتفاده از پل­های عابر پیاده، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، 15(32): 124-95.
سلطانی، ع.، خانی­زاده، م.ع. و جهانشاهی‌امجزی، ا. 1395. سنجش کیفیت عملکردی بصری پل‌های عابر پیاده از دید استفاده‌کنندگان (نمونه موردی: پل‌های عابر پیاده واقع در محله زنجان جنوبی شهر تهران). فصلنامه جاده، 24(86): 67-57.  
شربتی، ا. 1395. تحلیل عوامل اثرگذار بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از پل های عابر پیاده (مطالعه موردی : شهر گرگان). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 7(27): 162-147.
صحرائی‌نژاد، ن. و فربد، س. 1395. ارزیابی کیفیات زیبایی شناختی منظر پل­های عابر پیاده در فضاهای شهری تهران با رویکرد طراحی همخوان با زمینه، دو فصلنامه پژوهش­های منظر شهر،  3(5): 48-35.
مرجانی، ت.، پورعابدی، م.ر.، سعیدی، لی. و مینو، ع.ر. 1397. ارائه مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل­ونقل شهری تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 22:1-18.
میرمحمدی، ف. و  جلوخانی‌نیارکی، م.ر. 1397. به کارگیری روش تصمیم‌گیری گروهی چند معیاره مکانی در تعیین مکان‌های بهینه‌ی پل‌های هوایی (مورد: منطقه یک شهر مشهد)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 9(33): 148-137.  
نیکومرام، ه.، وظیفـه‌دوسـت، ح. و خـانی، س. 1387. ارزیابی و تحلیـل اثـر بخشـی پلهای عابر پیـاده درون شـهری، نشـریه هویـت شهر، 2(2):12-3.  
Cramer, JS. 2001. An Introduction to the Logit Model for Economists, 2nd ed, Timberlake Consultants Ltd.
Hamed, MM. 2001. Analysis of pedestrians’ behavior at pedestrian crossings. Safety Science, 38(1):63-82.
Maddala, GS. 1983. Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge, England.
Malczewski, J. and C.Rinner. 2015. Multicriteria decision analysis in Geographic Information Science. Springer: New York
Manoj, M. a. and Ashish, V. 2013. Activity based travel demand models as a tool for evaluating sustainable transportation policies, Research in Transportation Economics, 38: 45-66. 
Nantulya, VM. And  Reich, MR. 2002. The neglected epidemic: road traffic injuries in developing countries. BMJ,11;324:1139-41.
Ye, J., Chen, X., Yang, C. and Wu, J. 2008. Walking behavior and pedestrian flow characteristics for different types of walking facilities. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2048(1):43-51.
Zhuang, X. and Wu, C. 2011. Pedestrians’ crossing behaviors and safety at unmarked roadway in China. Accident Analysis & Prevention, 43(6):1927-36.