نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان

2 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان

3 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مسکن در نواحی روستایی در برآوردن نیازهای اساسی انسان نقش ویژه‌ای دارد. با درنظر گرفتن کارکردهای متنوع مسکن روستایی، مطالعه‌ی تاثیر عوامل مختلف در نحوه‌ی تغییر و تحول آن اهمیت دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات سبک زندگی بر هویت کالبدی مسکن در نواحی روستایی می‌باشد، تحقیق حاضر در نیمه اول سال 1399 با روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و میدانی و استفاده از ابزار (پرسشنامه، مشاهده) انجام شده است؛ نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است، جامعه آماری تحقیق، خانوارهای روستاهای دهستان گوزلدره می باشد. که در سرشماری سال 1395 دارای هشت روستای دارای سکنه: شامل 1451 خانوار و 4864 نفر جمعیت می‌باشد. از بین خانوارها، 305 خانوار با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد و از هر روستا بر اساس درصد خانوار، تعدادی نمونه برای تکمیل پرسشنامه و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تکمیل شد. روش تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات هم به صورت کمی و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، درصد فراوانی و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل مسیر) بود. براین اساس؛ در بعد کالبدی مسکن شاخص (مناسب بودن مسکن جهت استراحت) با میانگین 27/3% و در بعد دلبستگی به مکان شاخص (تلاش روستائیان جهت حل نزاع‌های اجتماعی) با میانگین 77/3% دارای بیشترین میزان اهمیت است. براساس نتایج آزمون استنباطی ابعاد سبک زندگی به عنوان متغیر مستقل و هویت مسکن به عنوان متغیر وابسته‌اند، و از بین ابعاد سبک زندگی، بعد سلامت معنوی، با بیشترین بتا (494/0) تاثیرگذارترین عامل است. پیشنهاد اساسی تحقیق حاضر ارائه تسهیلات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن با در نظر گرفتن نیازهای معیشتی روستائیان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the effects of lifestyle on the physical identity of housing in rural areas, Case Study: Guzal darreh rural district, Soltaniyeh township

نویسندگان [English]

  • Behroz mohamadi yeganeh 1
  • Manijeh ahmadi 2
  • Mahdi cheraghi 2
  • mina soltani 3

1 Associate Professor and Faculty Member, Department of Geography, Zanjan University

2 Faculty member of Geography Department, Zanjan University

3 Department of Geography, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Abstract
Housing in rural areas has a special role in meeting basic human needs. Considering the various functions of rural housing, it is important to study the impact of various factors on how it changes and evolves. The purpose of this study is to investigate the effects of lifestyle on the physical identity of housing in rural areas. The present study was conducted in the first half of 1399 by data collection, library and field methods and using tools (questionnaire, observation); the type of research is applied and the research method is descriptive-analytical. The statistical population of the research is the households of the villages of Gozeldareh rural district, which in the 1395 census has eight inhabited villages: including 1451 households and 4864 people. Among households, 305 households were selected using the Cochran's formula as a sample and from each village, based on the percentage of households, a number of samples were completed to complete a questionnaire and simple random sampling. The method of data analysis was quantitative and using descriptive statistics (mean, frequency percentage and standard deviation) and inferential statistics (path analysis). According to this; in the physical dimension of index housing (adequacy of housing for rest) with an average of 3.27% and in the dimension of attachment to the index place (villagers' efforts to resolve social disputes) with an average of 3.77% is the most important. According to the results of the inferential test, the dimensions of lifestyle as an independent variable and housing identity as a dependent variable, and among the dimensions of lifestyle, the dimension of spiritual health with the highest beta (0.494) is the most influential factor. The main proposal of the present study is to provide housing rehabilitation credit facilities taking into account the living needs of the villagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rural Housing
  • Home identity
  • Lifestyle
استانداری زنجان، دفتر آمار و اطلاعات، سالنامه آماری استان زنجان. 1390.
پرواز، ع. 1392. تحولات کالبدی- فضایی مساکن روستایی دهستان چله، استان کرمانشاه (سال 1355- 1390)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین.
پوردیهیمی، ش.، نورتقانی، ع. 1392. هویت و مسکن؛ بررسی ساز و کار تعامل هویت ساکنین و محیط مسکونی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، بهار، 141: 18-3.
پوردیهیمی، ش.، و  افشاری، م. 1395. مقیاس­های روش زندگی در مسکن، مسکن و محیط روستا، تابستان، شماره 154، صص 16-3.
پورزرگر، م. 1394. باز زنده­سازی و احیاء بافت فرسوده با رویکرد حفظ هویت مسکن، نمونه موردی: محله جویباره اصفهان، نشریه علمی پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک، بهمن و اسفند، 12(37): 52-41.
حسینی‌ابری، ع. 1382. مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان.
رئیسی، م. 1396. تحلیل مکان­یابی ریزفضاهای مسکن معاصر ایرانی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی، بهار و تابستان، نشریه علمی­­- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 13: 133-123.
زنجانی، ح، 1371. جمعیت و توسعه، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
سرتیپی‌پور، م. 1388. بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران، نشریه صفه، سال نوزدهم، 49: 61-47.
سعیدی، ع. 1388. مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت، تهران.
سلطانی، م. 1397. تحلیل عوامل مؤثر در تحولات هویت مسکن در نواحی روستایی مطالعه­ی موردی: دهستان گوزلدره، شهرستان سلطانیه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم اجتماعی.
عنابستانی، ع،. بهزادی، صدیقه،. انزایی، ا،. 1397. بررسی تأثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان شهرستان نکا، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه گلستان، بهار، 8 (27): 52-35.
قاسمی‌سیانی، م.، افراخته، ح.، ریاحی، وحید.، عزیزپور، فرهاد. 1397. تبیین تحولات ساختاری-کارکردی سکونت و مسکن روستایی (مطالعه ﻣﻮردی: بخش بن­رود و جلگه شهرستان اصفهان)، نشریه علمی-پژوهشی برنامه­ریزی توسعه کالبدی، تابستان، سال سوم، 6(10): 64-47.
گیدنز، آ. 1380. پیامدهای مدرنیته، ترجمه­ی محمدثلاثی، تهران، نشر مرکز، 92-82.
محمدی‌یگانه، ب.، چراغی، م.، درویش­وند، س. 1394. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻮﻻت اﻟﮕﻮی ﻣﺴﻜﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ (مطالعه ﻣﻮردی: دهستان اقبال شرقی، شهرستان قزوین)، مسکن و محیط روستا، بهار، 149: 102-91.
مخبر، ع. 1363. ابعاد اجتماعی مسکن، سازمان بودجه، تهران.
هاشمی کوچکسرایی، م. 1374. بهسازی مسکن روستایی (تبصره 52)، تلاش برای کمیت یا کیفیت، 560-549.
Akpomuvie, O. B., 2010. Self-up as a strategy for Rural Development in Nigena: A Bottom-up Approach Journal of Alternative perspectives in the social sciences. 88-111.
Domanski, H. 2008. Housing Conditions, in: J. Alber, T. Fahey and C. Union. London: Routledge. 53-235
Eben Saleh, Mohammed A., 2001 "Environmental cognition in the vernacular landscape: assessing the aesthetic quality of Al-Alkhalaf village", Southwestern Saudi Arabia. Building and Environment 36. 965- 979.
Kissick, D., Kogul, M., Bachman, J., Anderson, J., Eckert, J. 2006. Hosing for All: Essential to Economic, social, and Civic Development, prcpared by PADCO for the World Urban forum lll in collaboration with The lnternational Housing Calition, Vanada. June 19-23.
Lang, J. 1987. Creating architectural theory, the role of behavioral science in environmental design. New York: Van nostrand-Reinhold.p179.
Lynch, K., Hack, G. 1985. Site Planning, MIT: Cambridge mass.
Manoj P k. 2010 "Prospects and Problems of Housing Microfinance in India: Evidce From "Bhavanashree" Project in kerala state": European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences- Issue 19. 178-194.
Marcus, C.C., Francis, C., 1990. People Places: Design Guidelines for Urban Open Space", New York: Van nostrand-Reinhold.
Napp, I., 1982. Housing Problems in Third Word, University of Stutgar.
Oldenburg, R. 1999. The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and how they Get You Through the Day, New York: Paragon. House.
Rapoport, A. 1969. House form and culture. Englewood cliffs". N. J.: Prentice- Hall.
Tress, B., Tress, G. 2003. Scenario visualisation for participatory landscape planning-a study from Denmark. Landscape and Urban Planning 64 (3). 161-178.
Vetervil, S. C., Kumangalam, S. C. 2010. Role of Microfinance Insttutions Rural Development, Intermationai Journal of Infomation Technology Knowlededge Monument. July-December 435-441.
Yang, X., Jiang,Y., Yang, M., Shan, M. 2010. Energy and Environment in Chinese rural housing: Current status and future perspective. Energy power Eng. China. 4-35.