نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

چکیده

توسعه گردشگری روستایی مستلزم شناخت اولویت های گردشگران و تلاش برای ارتقاء و انطباق جاذبه ها و توانمندی های روستا با نیازهای بازدیدکنندگان می باشد تا از این طریق، اقدام به بازدید مجدد، معرفی و توصیه به بازدید توسط سایر گردشگران صورت پذیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان تناسب اولویت های گردشگران با ادراک عینی آن ها از مقصد گردشگری است. جامعه آماری تحقیق، گردشگران روستاهای هدف گردشگری شهرستان طارم بوده و با توجه به اینکه تعداد گردشگران وارد شده به روستاها مشخص نیست، تعداد 100 نفر از گردشگران به عنوان نمونه انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و میدانی بوده و تمرکز اصلی تحقیق بر یافته های میدانی است که از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. در پژوهش حاضر، اولویت های گردشگران در 4 بُعد کلیِ زیرساخت ها، جاذبه ها، بازاریابی و آموزش، 15 زیر بخش و 59 مولفه تعیین و مورد بحث قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(میانگین و فراوانی) و برای تحلیل استنباطی از دو تکنیک اهمیت-کیفیت(سروکوال ) و اهمیت- عملکرد استفاده شده که بر این مبنا، نتایج نشان می دهد محصولات و تولیدات عرضه شده، فرصت های گردشگری کشاورزی، امنیت روستا، فرصت های گردشگری طبیعی، خدمات و اقامتگاه، اولویت اصلی گردشگران بوده و علیرغم توان ها و قابلیت های توسعه گردشگری روستاهای هدف، به دلیل سطح انتظارات بالای گردشگران از توان های گردشگری روستایی، تفاوت میانگین اهمیت و کیفیت درک شده در چهار بُعد یاد شده منفی بوده به طوری که بعد آموزش با میانگین شکاف 12/1- بیشترین و بازاریابی با میانگین شکاف 24/0- کمترین اختلاف را داشته اند. بر اساس ماتریس IPA، سه بعد زیرساخت ها، جاذبه ها و بازاریابی در موقعیتِ استراتژیکِ مطلوبیت و بعد آموزشی دارای وضعیتِ فاقد مطلوبیت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Adaptability of Tourists' Priorities with Their Objective Perception of Tourism Opportunities (Case Study: Tarom Tourism Target Villages)

نویسندگان [English]

  • lyla Mafakheri 1
  • Afshin Bahmani 2
  • Hamed Ghadermarzi 3

1

2 Null

3

چکیده [English]

The development of rural tourism requires recognizing the priorities of tourists and trying to upgrade and adapt the attractions and capabilities of the village to the needs of visitors, so that re-visits, introduction and recommendation to be visited by other tourists. The purpose of this study is to investigate the appropriateness of tourists' priorities with their objective perception of the tourist destination. The statistical population of the study was the tourists of the target villages of Tarom city and considering that the number of tourists entering the villages is not known, 100 tourists were selected as the sample. The data collection method is both documentary and field methods and the main focus of the research is on field findings that have been collected through interviews and questionnaires. In the present study, tourists' priorities have been determined and discussed in 4 general dimensions of infrastructure, attractions, marketing and education, 15 sub-sections and 59 components. For data analysis, descriptive statistics methods (mean and frequency) and for inferential analysis, two techniques of importance-quality (SERVQUAL) and importance-performance have been used. Based on this, the results show the products and products offered. Agricultural tourism opportunities, rural security, natural tourism opportunities, services and accommodation are the main priorities of tourists and despite the capabilities and capabilities of tourism development in target villages, due to the high expectations of tourists from rural tourism capabilities, the difference between the average importance and quality Perceived in the mentioned four dimensions was negative, so that the education dimension with an average gap of -1.12 had the most and marketing with an average gap of -0.24 had the least difference. According to the IPA matrix, the three dimensions of infrastructure, attractions and marketing are in the strategic position of desirability and the educational dimension is in the position of desirability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • rural tourism
  • tourist priority
  • perceived quality
  • SERVQUAL model and IPA
طغرایی، م. ت.، شفیعی، ز. و دوستی ایرانی، م. 1399. تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات حمل و نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 15(49): 179-151.
متولی، ص.، رازجویان، م. و جانباز قبادی، غ. 1399. سنجش اهمیت و عملکرد شاخص‌های مدیریت یکپارچه گردشگری در ساحل شهر سرخرود، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 9(3): 175-161.