نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان تاثیرپذیری جهش تولید از قابلیت های نوین صنایع دستی مناطق روستایی با نقش واسطه توسعه بازارهای هدف در استان لرستان می باشد. تحقیق حاضر از روشهای تحقیق توصیفی، تحلیلی استفاده خواهد کرد. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران حوزه صنایع دستی در استان لرستان به تعداد 620 نفر می باشند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 237 به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه محقق ساخته قابلیت های نوین صنایع دستی مناطق روستایی، جهش تولید و توسعه بازارهای هدف با32 سوال می باشد. روایی پرسشنامه به شیوه صوری بوده که به تایید کارشناسان و اساتید رسیده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 82/0 مورد تایید واقع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS صورت پذیرفته است. نتایج بیانگر آن است که جهش تولید از قابلیت های نوین صنایع دستی مناطق روستایی با نقش واسطه توسعه بازارهای هدف در استان لرستان تاثیر پذیرفته است و این امر به گونه ای بوده است که قابلیت های نوین صنایع دستی مناطق روستایی بر جهش تولید با ضریب تاثیر 0.16، قابلیت های نوین صنایع دستی مناطق روستایی بر توسعه بازارهای هدف با ضریب تاثیر 0.13، توسعه بازارهای هدف بر جهش تولید با ضریب تاثیر 0.36، اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Impact of rural Production Leap Impact on New Craftsmen's Capacity through the Development of Target Markets in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • hojat vahdati
  • mehrdad naserpoor

lorestan

چکیده [English]

The purpose of the present study was to evaluate the impact of new handicrafts manufacturing capability on the impact of the development of target markets in Lorestan province. The present study will use descriptive, analytical research methods. This research is also applied-developmental in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 620 experts, experts and researchers in handicrafts in Lorestan province. The sample size was selected by random sampling based on Cochran formula. The research instrument consisted of a researcher-made questionnaire on modern craftsmanship capabilities, production leap and target market development, with 32 questions. The validity of the questionnaire was formal, which was confirmed by experts and professors, and its reliability based on Cronbach's alpha was 0.82. Data analysis is based on structural equation analysis in AMOS software. The results indicate that the new handicraft production capability has been influenced by the mediating role of target markets in Lorestan province, and that the new handicraft capability has affected the production capability with a coefficient of impact. 0.16, new handicraft capabilities, affecting the development of target markets, with an impact factor of 0.13, the development of target markets, affecting the output jump with an impact factor of 0.36.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Leap
  • New Capabilities
  • Crafts
  • Market Development