نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربت حیدریه

2 تربت حیدریه- دانشگاه دولتی تربت حیدریه

چکیده

فرآیند خصوصی‌سازی به عنوان رویکردی برای دستیابی تدریجی به مکانیسم بازار است که طی آن، کشورهایی با دولت‌های مداخله‌گر، بخشی از مالکیت‌های دولتی و عمومی را به افراد و بخش خصوصی انتقال می‌دهند. در این مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزه افراد به خصوصی‌سازی شرکت‌های تعاونی روستایی و تفسیر زیر عوامل آن‌ها با کاربرد الگوی لاجیت بررسی شد. آمار و اطلاعات موردنیاز مطالعه از طریق جمع‌آوری 250 پرسش‌نامه با فرمول کوکران و مصاحبه حضوری با شاغلین و فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی در شهرستان تربت‌حیدریه در سال 1398 با کاربرد روش‌ تصادفی‌ طبقه‌بندی شده جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد از دیدگاه شاغلین بخش دولتی، ایجاد روحیه رقابت‌پذیری و افزایش آموزش کاربردی، از دیدگاه شاغلین بخش خصوصی افزایش آموزش کاربردی، بهبود شیوه رهبری و افزایش انگیزه در کارکنان و از دیدگاه فارغ‌التحصیلان کشاورزی ایجاد روحیه رقابت‌پذیری، افزایش خلاقیت و آموزش کاربردی اثر معنی‌داری بر انگیزه افراد به خصوصی‌سازی شرکت‌ها دارد. همچنین در مورد بررسی عوامل مؤثر بر آموزش کاربردی از دیدگاه شاغلین بخش دولتی و خصوصی، انگیزه و آمادگی یادگیرنده، کارآمدی و اثربخشی دوره‌ها و نظم و مقررات دوره‌ها اثر مثبت و معنی‌داری دارند. با توجه به اهمیت نقش آموزش کاربردی در ایجاد انگیزه جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های تعاونی روستایی پیشنهاد می‌گردد با ایجاد مشوق‌هایی انگیزه و آمادگی لازم جهت یادگیری در کارکنان ایجاد شده و دوره‌های آموزشی خصوصی‌سازی با کیفیت و نظم برای کارمندان شرکت‌های تعاونی برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of effective factors on motivating the privatization of rural cooperatives in Torbat Heydarieh city

نویسنده [English]

  • Mohadeseh Tavakoli 2

1

2 تربت حیدریه- دانشگاه دولتی تربت حیدریه

چکیده [English]

The privatization process is an approach to the gradual access to a market mechanism whereby Countries with interventionist governments transfer part of ownership to individuals sector. In this study, factors affecting individuals motivation for companeis privatization and their sub-factors interpretation were investigated using Logit model. The required data were collected from the study through 250 questionnaires with Cokran formula and in-person interviews with public and private sector employers and graduates in Torbat Heydariyeh city in 2019 using the classified random method. The results showed that creating competitiveness and increasing applied training are the factors effecting privatization from the viewpoint of public sector employers. Increasing applied training, improving leadership style and increasing motivation in employers are factors effecting privatization from the perspective of private sector employers, and creating competitiveness, creativity and applied training have a significant effect from the perspective of graduates. Also, regarding the study of the factors affecting applied education from the perspective of public and private sector employees, learner motivation and readiness, efficiency and effectiveness of courses and the order and regulations of courses have a positive and significant effect. Given the importance of the role of applied education in motivating the privatization of rural cooperatives, it is suggested by creating incentives, the necessary motivation and preparation for learning is created in the employees and quality and orderly privatization training courses are held for the employees of cooperative companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Human Factors
  • Applied education
  • Rural cooperatives
سجادی، ح.، عربی، م.، فلاحی، م. 1392. تأثیر فرآیند خصوصی­سازی بر شاخص­های بهره­وری شرکت­های واگذار شده. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست های اقتصادی، 21 (68): 49-64.
پیرایش، ر.، پرکاری، ش.۱۳۹۴، نقش شرکت­های تعاونی در توسعه اقتصادی کشور، چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، 12 شهریور، گلستان.
رحمانی، و.، عباسیان، ح. 1397. تحلیلی بر عوامل مؤثر بر عدم کاربست الگوی مشارکت عمومی - خصوصی در ایران. مجله تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت. 2018؛ 3 (1): 15-23.
غفاریان، س.، اسماعیلیان، غ. 1396. شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی پس از خصوصی­سازی با رویکرد اقتصاد مقاومتی. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی. 15 بهمن ، تهران.
صراف، ف.، روزاوشان، ر. 1394. بررسی عوامل مؤثر بر خصوصی­سازی شرکت­های دولتی ، سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت و حسابداری. 26 تا 27 بهمن، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران.
آجری، ع. 1395. بررسی حقوقی قابلیت خصوصی­سازی اموال عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)، مجله تحقیقات بازرگانی، 20 (78): 179-201.
کریم، م.، شفافی شهری، و.، نصری، ل. 1394. ارزیابی فرآیند خصوصی­سازی در راستای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی. سیاست­های راهبردی و کلان ، 3 (11): 49-62.
امیر اسکندری، ف.، رزمجویی، م. 1398. مطالعات تطبیقی خصوصی­سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. 23 (92): 201-230.
طوطیان، ص.، یاری­فر، ر.، جمالی، ر. 1398. آینده­نگاری بررسی خصوصی­سازی بانک­های دولتی با سودآوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت). مجله آینده پژوهی مدیریت. 30 (117): 57-68.
درینی، و.، نامدار جویمی، ا. 1397. الزامات و استراتژی­های تدوین و اجرا در خصوصی­سازی آموزش عالی و ارائه پیشنهادات اصلاحی برای آن. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی. 12 (43): 185-216.
گجراتی، د.، ابریشمی، ح. 1998. اقتصادسنجی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Golubova A, Xiong N. Post-acquisition performance of private acquirers, Journal of Corporate Finance. 2020; 60: 8-19.
Jinying X, Weisheng L, Meng Y, Fan X. Is the private sector more efficient? Big data analytics of construction waste management sectoral efficiency. Resources, Conservation and Recycling. 2020; 155: 1-18.
Jaax A. Private sector development and provincial patterns of poverty: Evidence from Vietnam, World Development;  2020. 127: 21-32.
 Shuai L, Jiannan C, Hubo C. Infrastructure privatization analysis: A public-private duopoly game. Transport Policy. 2019; 83: 80-87.
Kumi E, Yeboah T, Kumi Y. Private sector participation in advancing the Sustainable Development Goals (SDGs) in Ghana: Experiences from the mining and telecommunications sectors. The Extractive Industries and Society. 2019; 21: 1-12.
Deng H, Hu R, Pray C, Jin Y. Impact of government policies on private R&D investment in agricultural biotechnology: Evidence from chemical and pesticide firms in China. Technological Forecasting and Social Change. 2019; 147: 208-215.