نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی اقتصاد و مدیریت تولید کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقیاس معادل شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت است. مقیاس معادل بیان می‌کند که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر یک خانوار مرجع _خانوار با دو بچه_ دست یابد. از آنجا که خط فقر در سال 1397 در خراسان رضوی رو به رشد بوده است و همچنین خط فقر در نقاط مختلف ایران دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است و ازاین‌رو سیاست‌های حمایتی از فقرا نیز باید متناسب با شرایط هر منطقه در نظر گرفته شود بنابراین یک مطالعه که به بررسی فقر در این استان بپردازد ضروری می-باشد. داده‌های مورد استفاده از درآمد-مخارج خانوار شهری و روستایی خراسان رضوی در سال 1397 می‌باشد. نتایج نشان داد ابتدا با انتخاب خانوار مرجع، تعداد کودکان و سالمندان در مقایسه با روش مخارج سرانه بر میزان فقر اثر بیشتری دارد. سپس از یک شبیه‌سازی برای بررسی تغییر میانگین هزینه خانوار با تغییر اندازه خانوار و انتقال کودکان و بزرگسالان به رده‌های بالاتر استفاده شد. نتایج نشان داد با تغییر اندازه خانوار یعنی کاهش اندازه خانوار میانگین هزینه‌ها افزایش می‌یابد. همچنین با انتقال کودکان به رده بزرگسالان میانگین هزینه‌ها کاهش می‌یابد درحالی که با انتقال بزرگسالان به گروه سالمندان میانگین هزینه افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the measurement of scale scales equivalent to households in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • seyed Ali Darijani 1
  • hengame hendizadeh 2
  • alireza karbasi 3

1 Assistant professor of Economics and Agricultural production Management, faculty of Agriculture, Payame Noor University, Thran

2 PhD student in Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad

3 Professor and faculty member of the Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Equivalent scale is a good solution to this problem and provides an indicator for comparing the well-being of households with the number of different members. Equivalent scale indicates how much extra money is needed to increase the size of a household so that it can be as comfortable as a reference household _a family with two children_. Since the poverty line has been growing in Khorasan Razavi in 2018 and also the poverty line in different parts of Iran is very different from each other and therefore policies to support the poor should be considered in accordance with the conditions of each region. Therefore, a study that examines poverty in this province is necessary. Data used for income and expenditure of urban and rural households in Khorasan Razavi in 2018. The results showed that first, by choosing a reference household, the number of children and the elderly has a greater effect on the poverty rate than the per capita expenditure method. A simulation was then used to examine the change in average household expenditure by changing household size and transferring children and adults to higher levels. The results showed that by changing the size of the household, reducing the size of the household, the average cost increases. Also, with the transfer of children to the adult category, the average cost decreases, while with the transfer of adults to the elderly group, the average cost increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equivalent Scale
  • Expenditure
  • Povrety
افتخاری، ف.، کرمی، ا. و نوری‌پور، م. 1391. بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد. اقتصاد کشاورزی، 6(1): 204-179.
بهرامیان، س. و کرمی، ا. 1396. بررسی روند فقر در مناطق روستایی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 4(10): 214-195.
دفتــر آینــده‌پژوهی، مدلسـازی و مدیریت اطلاعــــات اقتصــادی. 1397. دفتـــر معاونت امور اقتصـــادی، وزارت امور اقتصـادی و دارایی (https://databank.mefa.ir/data)
سالم، ع.ا.، و عرب‌ یارمحمدی، ج. 1397. عوامل مؤثر بر فقر چندبعدی، رویکرد مدل‌های چندسطحی پنل. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 87: 7-46.
سالنامه آماری جهاد کشاورزی استان خراسان‌رضوی . 1397.
شفیعی، ه. 1390. اندازه‌گیری مقیاس‌معادل خانوارهای ایرانی در سال 1387. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س).
محمدی، ت.، سالم، ع. ا. و میرمحمدعلی تجریشی، ف. 1397. مطالعه تطبیقی مقیاس‌معادل خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 70: 22-1.
محمدی، ت.، سالم، ع.ا. و میرمحمدعلی تجریشی، ف. 1396. اندازه‌گیری مقیاس‌معادل خانوارهای روستایی ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 72(22): 103-126.
مهرجو، س.، شیروانیان، ع. و بخشوده، م. 1395. بررسی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در خانوارهای روستایی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 1(9): 93-108.
میرزایی، ح.، و سهرابی، ر. 1394. تعیین خط فقر خانوارهای شهری استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از سیستم مخارج خطی، اقتصاد و مدیریت شهری، 4(13): 67-84.
وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 1397. قابل دستیابی در: (https://karafarini.mcls.gov.)، آخرین دسترسی: 25/11/1398.
Abanokova, K., Dang, H.A., and Lokshin, M. 2020. The Important Role of Equivalence Scales: Household Size, Composition, and Poverty Dynamics in Russia, World Bank Policy Research Working Paper No. 9270, 55 P.
Biewen, M., and Juhasz, A. 2017. Direct Estimation of Equivalence Scales and More Evidence on Independence of Base. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 79(5), 875-905.
Borah, M., Keldenich, C., and Knabe, A. 2019. Reference Income Effects in the Determination of Equivalence Scales using Income Satisfaction Data. Review of Income and Wealth, 65(4), 736-770.
Cheung, K.C.K., and Chou, K.L. 2018. Measuring Child Poverty in Hong Kong: Sensitivity to the Choice of Equivalence Scale. Social Indicators Research, 139(3), 909-921.
Deaton, A.S., and Paxson, C.H. 1997. The Effects of Economic and Population Growth on National Saving and Inequality. Demography, 34(1), 97-114.
Dudel, C. 2017. Variance Estimation for Sensitivity Analysis of Poverty and Inequality Measures. Survey Research Methods, 11(1), 81-92.
Engel, E. 2012. Die Lebenskosten Belgischer Arbeiter-Familien Fruher Und Jetzt... (German Edition). Nabu Press, 192 P.
Kalbarczyk-Steclik, M., Mista, R., and Morawski, L. 2017. Subjective Equivalence Scale-Cross-Country and Time Differences. International Journal of Social Economics. Emerald Group Publishing, 44(8), 1092-1105.
Koch, S.F. 2018. Catastrophic Health Payments: Does the Equivalence Scale Matter? Health Policy and Planning, 33(8), 966-973.
Lewbel, A., and Pendakur, K. 2006. Equivalence Scales Entry for the New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd edition. Boston College and Simon Fraser University, 9 P.
Mysikova, M. and Zelinsky, T. 2019. On the Measurement of the Income Poverty Rate: The Equivalence Scale across Europe. Economy Journal, 99 (4): 383–397.
Nicoletti, C., Bollinger, C.R., and Pudney, S. (2012). Two Can Live as Cheaply as One… but Three's a Crowd, Institute for Social and Economic Research, Working Paper No. 2012-10, 36 P.
Regier., G., Zereyesus, Y., Dalton, T. and Amonor-Boadu, V. 2018. Do Adault Equivalence Scales Matter in Poverty Estimates? A Northern Ghana Case Study and Simulation. Journal of International Development, 80-100.
Vere, J.P. 2019. An Equivalence Scale for Hong Kong. Office of the Government Economist. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Economic Letter, 2019/06, 11 P.