نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وکیل حیدری ساربان، استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه

چکیده

احساس ناامنی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع معاصر، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است علاوه بر این، به عقیده برخی از صاحب نظران، به لحاظ هستی‌شناختی مقوله احساس امنیت اجتماعی نسبت به مقوله امنیت اجتماعی در جایگاه رفیع‌تری قرار دارد که امروزه رویکرد غالب در تقویت احساس امنیت اجتماعی رویکرد حکمروایی خوب می‌باشد. از این رو، هدف این مقاله مطالعه و تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان اردبیل می‌باشد.این تحقیق از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان شهرستان اردبیل می‌باشد (85053N=)، که از این میان تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS ، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 74/0 الی 88/0 بدست آمد.نتایج حاصل از یافته‌های توصیفی تحقیق نشان داد که از بین میانگین مولفه‌های حکمروایی خوب، میانگین مولفه شفافیت (25/11) در رده اول و میانگین حاکمیت قانون (26/4) در رده آخر قرار دارد و نیز از بین میانگین مولفه‌های احساس امنیت اجتماعی، میانگین امنیت جانی (8/10) در رده اول و میانگین امنیت قضایی (99/2) در رده آخر قرار دارد. و هم‌چنین، نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد به جز مولفه‌های حاکمیت قانون و کارآیی و اثربخشی بین تمامی مولفه‌های تحقیق با بهبود احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و نیز، نتایج آزمون رگرسیون چندگانه خطی، نشان داد که 6 متغیر پیش بین شامل متغیر انعطاف‌پذیری، پاسخ‌گویی، شفافیت، مشارکت اجتماعی، عدالت و برابری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی 34 درصد ( 34/0= ) میزان واریانس متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی) راپیش بینی کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of Effects Good Governance on Sense of Social Security Improvement, Case Study: Ardabil County

نویسنده [English]

  • vakil Heidari Sarban

Vakil Heidari Sareban , Full Professor, Department of Urban and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

paper aims to study and analysis of effects good governance on sense of social security improvement in the rural areas of Ardabil County. This study is descriptive - analytical in terms of research methods, practical in terms of nature and is a library and field kind of research in terms of the type of data collection. The tool used in measuring the questionnaire was made by the researcher.Statistical society of research included all of villagers residing in the rural areas of Ardabil County (N=85053). In addition for determining sample size the villagers of residing in the rural areas of Ardabil county was used Cochran formula. Finally, the sample size of rural youth 383 was determined. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.74-0.88). For data analysis, SPSS software was used.The obtained results from descriptive findings show that between average of good governance components, average of transparency component (11.25) stand in the first order and average of law domination component (4.26) stand in the last order. And also, from between average of social security sense components, average of personal security (10.8) stand in the first order and average of Judicial security stand in the last order. Also, the results of research showed that there was a statistically significant positive relationship between all variables of research except for rule of law and effectiveness and efficacy variables and improvement of social security sense

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Social Security
  • Sense of Social Security
  • Rural Development Managment
  • Ardabil County
افشار، ز. 1385. امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
بوزان، ب. 1378. مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی.
بیات، ب. 1390. جامعه‌شناسی احساس امنیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.
ثناگردربانی، ا.، منصفی پراپری، د. طاهرخانی، ع. حاجی فتحعلی، س. 1397. ارزیابی احساس امنیت و پیشگیری از جرم در فضاهای عمومی مجتمع‌های مسکونی به روش دید-پناه، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 12 (2): 28-1.
حسـنوند، ا. حسـنوند، ا. 1393. بررسـی عوامـل مؤثـر بـر احسـاس امنیـت اجتماعی جوانـان مطالعه موردی: شهرسـتان سلسـله، فصلنامـه نظـم و امنیت انتظامـی، 4 (4): 80- 57 .
حسین‌زاده، ع؛ نواح، ع. ساده‌میری، ز. 1391. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی سیاسی بر احساس امنیت (مورد مطالعه: شهروندان شهر ایلام)، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 7 (1): 56-40.
حیدری‌ساربان، و. 1396. تبیین رابطه بین فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با احساس امنیت اجتماعی ساکنان روستایی، مورد مطالعه: شهرستان مشگین شهر، پژوهش‌نامه جغرافیایی انتظامی، 5 (17): 100-77.
حیدری‌ساربان، و. 1397. مطالعه و تحلیل اثرات اعتماد اجتماعی بر بهبود امنیت اجتماعی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر، فصلنامه امنیت اجتماعی، 5 (5): 277-243.
حیدری‌ساربان، و. 1396. تبیین رابطه عدالت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان اردبیل، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 9 (36): 82-67.
حیدری‌ساربان، و. 1394. عوامل بهبود عدالت اجتماعی از دیدگاه روستاییان، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر، فصلنامه جغرافیا، 13 (47): 139-117.
حیدری‌ساربان، و. 1397. تحلیل آثار فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر، 3 (30): 64-41.
رجبی‌پور، م. 1384. درآمدی بر عوامل موثر بر احساس امنیت، کنکاشی بر جنبه‌های مختلف امنیت عمومی و پلیس، مجموعه مقالات 2، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی.
ساروخانی، ب. هاشم‌نژاد، ف. 1392. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (مؤلفه‌های آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری، فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی، 2 (2): 94-81.
صالحی‌امیری، س. ر. افشاری‌نادری، ا. 1390. مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران، فصلنامه راهبرد، 20 (58):72-56.
فعلی، ج.، گرجی کرسامی، ع. سیاه‌پوش، م. 1397. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان محلات حاشیه‌نشین شهر ساری)، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 3(11): 55-29.
کریمایی، ع، مرادیان، م. عباسی، ع. 1389. نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، 12 (2):50-7.
کوئن، ب. 1386. مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.
گیدنز، آ. 1377. پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، نشر نی، تهران.
گیدنز، آ. 1378. تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی و عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، تهران.
لاپتن، د. 1380. بیم و مدرنیزاسیون، ترجمه مریم رفعت جاه، مجله ارغنون، 8 (1):30- 12. 
Amerjee, A. 2016. Role of the cagin metting challenges of good governance, Journal on Governance, 16: 766- 778.
Andrews, M. 2013. the good governance agenda: Beyond indicators without theory. Oxford Development Studies, 364: 379–407.
Bevir, M. 2014. Democratic governance. Princeton: Princeton University Press.
 Chandra, D .,  andYokoyama, K. 2015. the role of good governance in the knowledg- bsed economomic growth of the east Asia- A study on the Japan, Newly indusrtralized  Eonomics, Malysia and China, The Journal of Technology Studies. 23: 51- 61.
Clarke, G., and Thomas, A. 2010. Non-governmental organisations, civil society, and development governance. International development gover­nance. London: Taylor and Francis, 415-428.
Clemente, F., and Kleiman, M. 2003. Fear of crim in the United States: A Multivariate Analisis, Pennsylvania State University.
Goetschel, L. 2009. Globalization and security: The challenge of collective action, Expert enkologuium, Der Euangelische Akadamic Loccum, 107: 25-63.
Gold, L., and Thumala, A. 2014. Consuming security? Tools for sociology of security consumption, sagepublications.
Grindle, M. S. 2007. Good enough governance revisited. Development Policy Review, 255:533–574.
Inyokwe, S. 2016. Corporate governance and pension Management in Nigeria, IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 92: 69-79.
Javaid, U. 2014. corruption and its deep impact on good governance in Pakistan,  Pakistan Economic and Social Review, 481: 123-134
Kurtz, M. J., and Schrank, A. 2013. Growth and governance: models, measures, and mechanisms. The Journal of Politics, 692: 538–554.
Santiso, C.  2006.  “Good governance and aid effectiveness: The World Bank and Conditionality.” The George Town Public Policy Review, 72: 145- 168.
Turner, J. H .2012. The structure of sociological theory. London: Wadworth Publishing Company.
UN. 2012.Social protection: Development priorities in the post-2015 UN development agenda The views expressed in this paper are those of the signing agencies and do not necessarily reflect the views of the United Nations.
Zedner, L. 2014. Democracy, society, and the government of security, theoretical Criminology, Washington.