نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هزینه‏ های پیش‏بینی اثرات اقتصادی محصولات فناوری زیستی نوین، بسیار بالا می‏باشد و پژوهش‏ های اقتصادی در خصوص اثرات کشت این محصولات در مناطق روستایی، می‏تواند نقشی مهم در طراحی مکانیسم‏های نظارتی کارآمد و سیستم های نوآوری کشاورزی ایفا کند. در همین راستا، پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی به منظور تحلیل دیدگاه پژوهشگران مراکز تحقیقات کشاورزی در خصوص فرصت‏ها و تهدیدهای ابعاد اقتصادی کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی در سال 1398 انجام شد. به منظور جمع ‏آوری داده‏ها از شیوه مصاحبه نیمه‏ ساختار یافته با 23 نفر از پژوهشگران، با روش نمونه‏گیری گلوله‏برفی استفاده شد. یافته‏های این پژوهش نشان داد، در خصوص فرصت‏ها، «ناگزیر بودن حرکت به سمت نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک در جهت خودکفایی و صادرات» و در خصوص تهدیدها، «تحمیل نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک و مسایل سیاسی و بازاریابی» بر کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی تاثیرگذار بودند. در راستای نتایج حاصله، پیشنهاد می‏شود کمیته‏ ای متخصص تشکیل شود و در سه حیطه تکمیل پژوهش‏های فناوری زیستی نوین در زمینه توانایی تولید بذر و سایر نهاده ‏های محصولات فناوری زیستی نوین در داخل کشور، ارزیابی ایمنی اثرات زیست‏ محیطی و سلامتی محصولات فناوری زیستی نوین و ایجاد توافق نسبی بین موافقان و مخالفان فعالیت ‏کند، تا با تامین پیش‏نیازهای لازم، کشت این محصولات در مناطق روستایی در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Economic Dimensions of Cultivation of Modern Biotechnology Products in Rural Areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Yahya Safi Sis 1
  • Milad Joodi Damirchi 2
  • Mozhdeh Maleki 3

1 Ph.D. of Agricultural Extension, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran

2 M.Sc of Agricultural Management, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran

3 M.Sc of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

The cost of forecasting the economical effects of modern biotechnology products is very high, and economic researches on the effects of cultivating these products in rural areas can play an important role in designing efficient monitoring mechanisms and agricultural innovation systems. In this regard, the present study was based on qualitative paradigm and using qualitative content analysis to analyze the views of researchers of agricultural research centers on opportunities and threats to the economic dimensions of cultivation of modern biotechnology products in rural areas in 2019. In order to collect data, a semi-structured interview method with 23 researchers was used by snowball sampling method. The findings of this study showed that in terms of opportunities, "the inevitability of moving towards an agricultural system based on genetic engineering for self-sufficiency and export" and about of threats, "the imposition of agricultural system based on genetic engineering and political and marketing issues" influenced the cultivation of modern biotechnology products in rural areas. In line with the results, it is proposed to form a specialized committee and works in three areas: “completion of modern biotechnology researches in the field of ability to produce seeds and other inputs of modern biotechnology products in the country”, “safety assessment of environmental and health effects of modern biotechnology products” and “creating a relative agreement between proponents and opponents”, In order to provide the necessary prerequisites, cultivation of these crops in rural areas can be on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Cultivation
  • Self-sufficiency
  • Exports
  • Opportunities and Threats
آقایی، م. ج. 1395. نقش انقلاب های تکنولوژیک در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی. نشریه دو ماهانه علمی انجمن ایمنی زیستی ایران. سال هشتم. شماره 41 و 42 ، تیر و شهریور ماه 1395.
پرمه، ز.، و  گیلانپور، ا. 1388. بررسی سیاست های تنظیم بازار برنج در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب و ارائه راهکارهایی برای بهبود تنظیم بازار آن، بررسی‏های بازرگانی، شماره 38، 49-32.
تاری، ا. 1369. محصولات اتراتژیک در ایران. حسابدار، شماره 65 و 66.
توحید‏فر، م. 1395. برگزاری کارگاه آموزشی برای اهل رسانه با عنوان مسئولیت ملی رسانه در حوزه زیست فناوری. نشریه دو ماهانه علمی انجمن ایمنی زیستی ایران. سال هشتم، شماره 43 ، مهر و آبان ماه 1395.
خبرگزاری کیهان 1396. خطر نفوذ در لایحه برنامه ششم توسعه. کد خبر: ۷۸۳۵۵. تاریخ انتشار: ۰۲ تیر ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۸.
ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران). 1398. واردات سالانه 5 میلیارد دلار محصولات تراریخته به کشور/کشت تراریخته در ایران گرفتار مافیای واردات شده است. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:    .http://alborz.isna.ir
خبرگزاری مشرق. 1398. میزان واردات محصولات تراریخته از زبان رئیس سازمان محیط زیست. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: https://www.mashreghnews.ir  
جیمز، ک. 2016. ده نکته در بیستمین سال تجاری سازی جهانی محصولات تراریخته: 996 1تا 2016. نشریه دو ماهانه علمی انجمن ایمنی زیستی ایران، 8 (41 و 42): تیر و شهریور ماه 1395.
صافی‏سیس، ی. موحدمحمدی، س. ح. رضوانفر، ا. پیش‏بین، ا. ر. و رضایی، ع. 1398. تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 15(1): 22-1.
صافی‏سیس، ی. و رضوانفر، ا. 1398. تحلیل محتوای دیدگاه پژوهشگران مراکز تحقیقات کشاورزی در خصوص مخالفت با کشت و مصرف محصولات تراریخته در ایران. پژوهش‏ها ترویج و آموزش کشاورزی، 12(4): 40-27.
ذوالعلی، ج.، حاجت‏پور، ز.، معلی، م.، کهک، س.، درویش‏روحانی، ب.، فکوری، ش.، و نوروزی، ا. 1397. پاسخ به شبهات تراریخته از دریچه علم. گاهنامه تخصصی بیوتکنولوژی و محصولات تراریخته، 2: 43-1.
Abdullah, A.H.M., Afrad, M.S.I., Bhuiyan, A.A.H., Haque, M.E., and Islam, T. 2018. Attitude andconsumption of Bangladeshi professionals toward biotechnological products. Agriculture and Food Security, 7(1), 2-18.
Bengtsson, M. 2016. How to plan and perform a qualitative study using content analysis. Nursing Plus Open, 2(6), 8-14.
Bloom, V. 2010. Nourishing the planet in the 21st century. Plant science classroom material for high schools in Ontario. Canada: Nutrients for Life Foundation.
Bonny, S. 2003. Why are most Europeans opposed to GMOs? Factors explaining rejection in France and Europe. Electronic Journal of Biotechnology, , 6(2), 50–71.
Burns, N. and Grove, S.K. 2005. The Practice of Nursing Research: Conduct, Critique and Utilization. Elsevier Saunders, St Louis.
Daño, E. C. 2007. Potential socio-economic, cultural and ethical impacts of GMOs: Prospects for socio-economic impact assessment. Third World Network.
Dewar, A.M., M. May, I. Woiwod, L. Haylock, G. Champion, B.H. Garner, R.J.N. Sands, A. Qi, and J. Pidgeon. 2003. "A Novel Approach to the Use of Genetically Modified Herbicide Tolerant Crops for Environmental Benefit." Proceedings of the Royal Society. Biological Sciences, 270(1513), 335-340.
Dries, L., Heijman, W., Jongeneel, R., Purnhagen, K., and Wesseler, J. 2019. EU Bioeconomy Economics and Policies: Volume II.
Elo, S., and Kyngäs, H. 2008. The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115.
Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., and Kyngäs, H. 2014. Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE open, 4(1), 2158244014522633.
Erlingsson, C., and Brysiewicz, P. 2017. A hands-on guide to doing content analysis. African Journal of Emergency Medicine, 7(3), 93-99.
Falk, M.C., Chassy, B.M., Harlander, S.K., Hoban, T.J., McGloughlin, M.N., and Akhlaghi, A.R. 2002. Food biotechnology: benefits and concerns. American Society for Nutritional Sciences. 132(6):1384-1390.
Farid, M., Cao, J., Lim, Y., Arato, T., and Kodama, K. 2020. Exploring Factors Affecting the Acceptance of Genetically Edited Food Among Youth in Japan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2935.
Ghanian, M., Ghoochani, O. M., Kitterlin, M., Jahangiry, S., Zarafshani, K., Van Passel, S., and Azadi, H. 2016. Attitudes of agricultural experts toward genetically modified crops: A case study in Southwest Iran. Science and Engineering Ethics, 22(2), 509-524.
Ghasemi, S., Karami, E., and Azadi, H. 2013. Knowledge, attitudes and behavioral intentions of agricultural professionals toward genetically modified (GM) foods: A case study in Southwest Iran. Science and Engineering Ethics, 19(3), 1201-1227.
Ghoochani, O. M., Ghanian, M., Baradaran, M., and Azadi, H. 2017. Multi stakeholders’ attitudes toward Bt rice in Southwest, Iran: Application of TPB and multi attribute models. Integrative Psychological and Behavioral Science, 51(1), 141-163.
Ghoochani, O. M., Ghanian, M., Baradaran, M., Alimirzaei, E., and Azadi, H. 2018. Behavioral intentions toward genetically modified crops in Southwest Iran: a multi-stakeholder analysis, Environment Development Sustainable, 20(4), 233–253.
James C. 2008. Global status of commercialized biotech/GM crops. International service for the acquisition of agri-biotech application. Available at the:http://www.isaaa.org.
Kimenju, S. C., De Groote, H., Karugia, J., Mbogoh, S., and Poland, D. 2005. Consumer awareness and attitudes toward GM foods in Kenya. African Journal of Biotechnology, 4(10), 71-93.
Klümper, W., and Qaim, M. 2014. A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops. PLoS ONE 9(11): e111629. Available at https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111629
Locatelli, G. O. 2020. Biological Control as a Tool for Sustainable Development: For Increase the Distribution and Income Generation. In Bioeconomy for Sustainable Development (pp. 53-63). Springer, Singapore.
Ma, Y. 2015. Consumers’ Different Attitudes towards Genetically Modified Food in the United States and China. Studies in Asian Social Science, 2(2), 1-17.
Mohapatra, A. K., Priyadarshini, D., and Biswas, A. 2010. Genetically Modified Food: Knowledge and Attitude of Teachers and Students. Journal of Science Education Technology, 19(7), 489–497.
Morse, J. M. 1994. Critical Issues in Qualitative Research Methods. Sage Publications, London.
Paris, Thelma R. 1998. «Technology and Policy Needs of Poor Women in Asian Rice Farming», Gender, Technology and Development, Vol. 2, No. 2 (187-218) 1998.
Prasad, B. D. 2008. Content analysis. Research methods for social work, 5, 1-20.
Qaim, M. 2009. The Economics of Genetically Modified Crops, Annual Review of Resource Economics, 1, (1), 665-694.
Raney, T. 2006. Economic impact of transgenic crops in developing countries. Current Opinion in Biotechnology Volume 17, Issue 2, 17(2), 174-178.
Rusly, N. S., Amina, L. and Zainol, Z. A. 2011. The need for Biosafety education in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011) 3379–3383.
Steele, F. and Aubusson, P. 2004. The Challenge in Teaching Biotechnology. Research in Science Education, 34(6), 365–387.
Sharma, R. 2012. Ensuring the success of feed the future: Analysis and recommendations on gender integration. Global agricultural development initiative issue briefs are published by The Chicago Council on Global Affairs.
Vàzquez-Salat, N., Salter, B., and Smets, G. 2010. International multi-level governance of GMOs: The EU, USA and India cases.
Vàzquez-Salat, N., Salter, B., Smets, G., and Houdebine, L. M. 2012. The current state of GMO governance: are we ready for GM animals?. Biotechnology advances, 30(6), 1336-1343.
Vàzquez-Salat, N. 2013. Are good ideas enough?: The impact of socio-economic and regulatory factors on GMO commercialisation. Biological research, 46(4), 317-322.
Weber, R. P. 1990. Basic content analysis (No. 49). Sage.
Wong ,A. Y. T., and Chan, A. W. K. 2016. Genetically modified foods in China and the United States: A primer of regulation and intellectual property protection. Food Science and Human Wellness, 5 :124–140.
Zhang, M., Chen, C., Hu, W., Chen, L., and Zhan, J. 2016. Influence of source credibility on consumer acceptance of genetically modified foods in China. Sustainability, 8(9): 899-921.