نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

لاروهای کرم ابریشم در شرایط اقلیمی متفاوت، واکنش‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهند که باعث اقتصادی بودن پرورش برخی نژادهای آنها در شرایط اقلیمی خاص نسبت به سایر نژادها می‌گردد. با استفاده از رویهGLM نرم‌افزارSAS 9.2 تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین صفات به منظور، بررسی اثرات شرایط آب و هوایی روستاهای نوغان‌دار منطقه تربت حیدریه، جنس و نژاد بر عملکرد کرم ابریشم نژادهای چینی، ژاپنی و هیبرید این دو نژاد صورت گرفت. بهترین منطقه از نظر عملکرد پیله و قشر پیله در منطقه حوض سرخ با وزن پیله ۳۱۸۶/۰± ۵۱۰۵/۱ و وزن قشر پیله ۰۸۰۵/۰±۴۱۲۴/۰ گرم می‌باشد. همچنین، نژاد هیبرید به طور معنی‌داری با وزن پیله ۲۲۱۴/۰± ۷۶۷/۱ و وزن قشر پیله‌ی۰۳۶۱/۰±۴۰۵۸/۰ گرم عملکرد بیشتری نسبت به سایر نژادها دارا می‌باشد (سطح معنی‌داری 05/0). جنس ماده عملکرد بهتری از نظر پیله ۳۱۴۳/۰± ۵۹۶۵/۱ گرم و قشر۰۸۹۹/۰±۳۶۷۹/۰ گرم در ابریشم کشی نسبت به جنس نر دارا می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست آمده مشخص شد روستای حوض سرخ شرایط بهتری برای پیله کشی دارا می‌باشد و عملکرد جنس ماده نژاد هیبرید نسبت به سایر نژادها بیشتر می‌باشد. آمیزش هر والد کرم ابریشم هیبرید اگرچه تعداد تخم‌ریزی بیشتر از آمیزش در حالت‌های مختلف است، اما کرم ابریشم جوان بدست آمده در این حالت به شدت حساس به بیماری بوده و تلفات به حداکثر می‌رسد. درحالتی که از کرم ابریشم ژاپنی در نقش والد نر استفاده می‌شود تخم ریزی بیشتر و مطلوب است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of silkworm performance in Torbate Heydariyeh region

نویسندگان [English]

  • Masoud Alipanah 1
  • faezeh gharari 2

1 Associated Professor, Department of plant production, faculty of agricultre and natural resources, University of Torbat Heydarieh

2 University of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

This research was conducted to evaluate and compare the performance of a hybrid silkworm breeding with three varieties of mulberry leaves. This hybrid as a basic hybrid maternal Japanese are rearing in provinces of Khorasans. In this study, the hybrids with different levels of leaves from Kenmochi with red fruit، native berry withe whit fruit and black berry was examined. The parameters measured were: feed intak, feed digestion, the consumption ability, feed digestability, conversion ratio, cocoon weigh, special number of cocoon, specific cocoon weight, weight of usless cocoon, efficiency of feed consumption to cocoon shell, efficiency of digestive feeding to cocoon shell weight, efficiency 0f digestive feeding to cocoon weight and efficiency of feed consumption to cocoon weight. The results showed silkworms that consumed leaves of kenmochi had better performance. Also, they had better performance for traits special number cocoon, especially cocoon weight, cocoon shell weight, feed efficiency to cocoon shell weight, feed efficiency to cocoon weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulberry leave
  • Torbat Heydarieh
  • silk worm
  • hybrid
لولوئی، ا. و خان‌زاده‌محتشمی، س. 1397. بررسی صنعت ابریشم در گیلان طی سال­های 97-1380. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان گیلان . معاونت آمار و اطلاعات، قابل دسترسی در http://www.mpogl.ir. آخرین دستیابی: 3/5/1397.
مولائی‌هشجین، ن. و قماش‌پسند، ن. 1396. تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر. فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 9(4): 219-236.
Behura, B. K. and Panda, M. M. 1984. A comparative study of the rearing performance of five multivoltine races of the mulberry silkworm Bombyx mori L. in Orissa. Pranikee, 5: 51-54.
Gabriel, B. P. and Rapusas, H. R. 1976. The growth and development of Bombyx mori at different leaf maturity and variety of mulberry. Philippine Agriculturist, 60 (3/4): 139-146.
Gaur, K. P. and Upadhyay, V. B. 2003. Effect of ecological factors on total free amino acids contents in the silk gland of a multivoltine silkworm, Bombyx mori Linn. Journal of Experimental Zoology (India), 6(1): 145-149.
Ilkubo, M., Kawabata, Y., Yamada, M., Shavkat, U. R., Kahhor, J., Aparin, V.,  and Arie, T. 2016. How to Develop the System of Producing High Quality Silkworm Eggs in Uzbekistan. Journal of Arid Land Studies, 26(3): 157-160.
Mammetkuliev, B. and Ylyasov, A. 1976. Silkworm viability and ways of increasing it in Turkmenistan conditions. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, Biologicheskikh Nauk, 4: 44-49.
Mavajpor, M., Mirhouseini, Z., Ghanipour, M. and Seidavi, A. 2001. Effects of different environmental conditions on the performance of silkworm Bombyx mori. Plant Conservation, 2: 35-45.
Mirhoseini S., Mavajpur, M. 2004. Performance comparison of Iranian and some foreign silkworm hybrids using two types of mulberry leaves. Journal of Agricultural Science, 14(2): 57-70.
Mirhosseini S. Z., Ghanipoor, M.,and Seidavi A.R. 2005. Study of genetic trend of biological and quantitative properties of silkworm in successive generations at non-randomized mating populations. Proceeding of 2nd Animal Science Congress; 2005 September 4–5; University of Guilan Press, 111 p.
Neelaboina, B. K., Shivkumar, M. N. A. and Ghosh, M. K. 2018. Studies on the Performance of Some Silkworm, Bombyx mori L, Breeds in Temperate Region of Jammu and Kashmir, India. International Journal of Current Microbiology Applied Science, 7(11): 2192-2201.
Paul, D. C. and Kishorkumar, C. M. 1995. Influence of male age on mating capacity, fecundity and fertility of mated female silkmoth, Bombyx mori L. under high temperature and high humidity conditions. Entomon, 20(3-4): 253-255.
Rezuanul Islam, M. D., Matiur Rahman, M. D., Dipak Kumar, P., and Shaheen, S. 2003.Genetic Analysis of Different Quantitative Characters in Silkworm, Bombyx mori L. Due to N-Nitroso-N-Ethylurea (NEU). Journal of Biological Sciences, 3(12):1148-1152.
Sathyanarayana, R., Natarajan, S., Raman, K. V. A., Shivakumar, G. R., Surendranath, B., Prakash, N. B. V. and Datta, R. K. 1995. Effect of different micro-climates during moulting on the economic characters of silkworm, Bombyx mori (L.). Uttar Pradesh Journal of Zoology, 15(3): 149-152.
Ukav, I. 2018. Mulberry Production Economy in District of Adiyaman. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics and Sociology, 23:1-10.
Veturia Ileana, N. 2002. The effect of environmental conditions on growth of larvae of silkworm (Antherae pernyi) Guer. Lucrai Stiinifice Medicina Veterinara Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, 4(2): 544-546.
Weldeyohannes, A. A. 2014. Silkworm Production and Constraints in Eastern Tigray, Northern Ethiopia. International Journal of Innovation and Scientific Research, 10(2): 517-521.