ارزیابی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کشت حنا: مورد دهستان محمدآباد شهرستان قلعه گنج

شهاب میرزایی؛ مهدی نوری پور

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 73-91

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9685

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی – اقتصادی کشت حنا در مناطق روستایی دهستان محمد آباد شهرستان قلعه گنج بود. بدین منظور از روش علی- مقایسه ای بهره گرفته شد. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، نخست 20 روستا به عنوان مهم‌ترین روستاهای منطقه از لحاظ کشت محصولات کشاورزی مشخص شدند. همچنین برای تشخیص همگنی روستاهای مورد مطالعه، روش تاکسونومی ...  بیشتر