جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
عوامل موثر در عملکرد خدمات دفاتر ICT در راستای هوشمندسازی روستاها ( مطالعه موردی:روستاهای شهرستان طبس)

فرحناز اکبراقلی؛ مجسن قاسمی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 211-220

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.229796.1851

چکیده
  شکل غالب و گام اول در هوشمندسازی مناطق روستائی، ایجاد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) است. نواحی روستایی به علت بعد مسافت و پراکندگی، از بسیاری امکانات محروم مانده اند و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند به شکلی موثر در ارائه خدمات (آموزشی, اداری, بانکی و...) نقش داشته باشد. از ان جا که عملکرد دفاتر در تسریع روند هوشمند سازی روستاها ...  بیشتر

واکاوی کاهش نقش تولیدی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

فرحناز اکبراقلی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.171764.1781

چکیده
  حمایت از زنان روستایی به عنوان تولیدکنندگان علاوه بر مادران و مدیران خانواده مورد نظر است. در نواحی روستایی، زنان در تمامی فعالیت های مختلف حضور فعال داشته اند اما نقش تولیدی زنان در دهه های اخیر کم رنگ شده است. در برخی از مناطق روستایی ایران از جمله جامعه آماری این پژوهش یعنی روستاهای بخش زبرخان شهرستان نیشابور با کاهش نقش فعالیت ...  بیشتر