نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, دانشگاه پیام نور, تهران, ایران

چکیده

حمایت از زنان روستایی به عنوان تولیدکنندگان علاوه بر مادران و مدیران خانواده مورد نظر است. در نواحی روستایی، زنان در تمامی فعالیت های مختلف حضور فعال داشته اند اما نقش تولیدی زنان در دهه های اخیر کم رنگ شده است. در برخی از مناطق روستایی ایران از جمله جامعه آماری این پژوهش یعنی روستاهای بخش زبرخان شهرستان نیشابور با کاهش نقش فعالیت های تولیدی زنان به ویژه صنایع دستی مواجه شده است. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا کاهش سطح فعالیت و مشارکت زنان را واکاوی نماید. بر این اساس 111 نمونه از زنان شاغل به صنایع دستی در جامعه مورد مطالعه انتخاب و با آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفتند. در سطح استنباطی برای آزمون فرض ها از کلموگروف اسمیرنوف و T-Test تک نمونه ای و به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. آزمون پارامتری T تک نمونه ای نشان داد که صنایع دستی روستایی در متنوع سازی فعالیت های اقتصادی و سطح فعالیت تولیدی و مشارکت زنان نقش دارد و کاهش نقش این صنایع در منطقه مورد مطالعه سبب کاهش درآمد خانوارهای روستایی و در نتیحه مهاجرت آنان شده است. برای مقابله با کاهش نقش صنایع دستی در منطقه پیشنهاد می گردد با آشنایی زنان روستایی با شیوه های نوین تولید، کاربردی کردن دانش زنان هنرمند روستایی و بالا بردن اعتبارات مربوط به آموزش و بیمه کردن صنعتگران زن روستایی نه نتها سبب توسعه صنایع روستایی بلکه موجب تقویت و مشارکت بیشتر زنان روستایی در تولید گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Demonstrate the Rising Productivity of Rural Women (Case study: Neishabour Counties)

نویسنده [English]

  • Farahnaz Akbaroghli

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, دانشگاه پیام نور, تهران, ایران

چکیده [English]

Supporting rural women as producers in addition to mothers and family managers. I n rural areas, women have been active in all activities, but women's productive role has become diminished in recent decades. In some rural areas of Iran, including the statistical population of this study, the villages of Zaborkhan district of Neishabour city have been faced with decreasing the role of women's productive activities, especially handicrafts. Therefore, the present study aims to reduce the level of activity and participation of women. Accordingly, 111 samples of women employed in handicrafts were selected and analyzed by descriptive and inferential statistics. At the inferior level, one sample of the Kolmogorov-Smirnov test and T-test were used to test the assumptions. To determine the reliability of the test, Cronbach's alpha method was used. A single-sample parametric T test showed that rural handicrafts play a role in diversifying economic activities and the level of productive activity and participation of women, and reducing the role of these industries in the studied area has reduced the income of rural households as a result of their migration. To counteract the decline in the role of handicrafts in the region, rural women's familiarity with modern production methods, the application of women's knowledge of rural artists, and the raising of credits for training and insurance for rural women's artisans, not only contribute to the development of rural industries but also boost And the greater participation of rural women in production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Female villagers"
  • " Decreasing the productive role"
  • " Neishabour Counties"