نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

شکل غالب و گام اول در هوشمندسازی مناطق روستائی، ایجاد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) است. نواحی روستایی به علت بعد مسافت و پراکندگی، از بسیاری امکانات محروم مانده اند و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند به شکلی موثر در ارائه خدمات (آموزشی, اداری, بانکی و...) نقش داشته باشد. از ان جا که عملکرد دفاتر در تسریع روند هوشمند سازی روستاها موثر می باشد، لذا هدف این تحقیق نیز بررسی عوامل موثر در عملکرد دفاترICT روستایی در حوزه‌ی هوشمند‌سازی برای گسترش ICT در نواحی روستایی است. پژوهش حاضر جزو تحقیقات کاربردی است و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی مقایسه ای است که از طریق مطالعات اسنادی و میدانی محقق شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 24 روستای دارای دفاتر ICT در شهرستان طبس می باشد. اطلاعات، از طریق روش های میدانی مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گردآوری و سپس داده ها با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. شاخص های مورد بررسی ویژگی‌های فردی کارکنان، ویژگی‌های روستا و تجهیزات موجود در دفاتر ICT می باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عملکرد 24 دفتر ICT روستایی مورد مطالعه از نظر جذب مشتری و آشنایی آنان با فرآیند هوشمند سازی با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند. نتایج دیگر پژوهش حاکی است که در سطح اطمینان 95 درصد و سطح معناداری بیش از 05/0 هیچ یک عوامل ویژگی‌های کارکنان دفاتر، ویژگی‌های روستاها، امکانات و تجهیزات بر میزان عملکرد دفاتر در جذب مشتری و ارتقا هوشمند سازی روستاها، تأثیر معناداری نداشته است. به محققین پیشنهاد می شود برای کشف بهتر عوامل تاثیر گذار بر عملکرد دفاتر از روش های کیفی تحقیق مانند روش های مشارکتی و مصاحبه عمیق با کارکنان و مشتریان، بهره گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing ICT Offices' Performance in Rural Intelligence (Case Study: Tabas Township Villages)

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Akbaroghli 1
  • mohsen qasemi 2

1 tehran

2 Master of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The dominant form and the first step in smartening rural areas is the establishment of Information and Communication Technology (ICT) offices. Rural areas have been deprived of many facilities due to distance and dispersion, and the use of smart technologies can effectively play a role in providing services (educational, administrative, banking, etc.). Since the performance of offices is effective in accelerating the process of rural intelligence, so the purpose of this study is to investigate the factors affecting the performance of rural ICT offices in the field of intelligence to expand ICT in rural areas. The present research is one of the applied researches and the descriptive-analytical research method is a comparative research that has been achieved through documentary and field studies. The statistical population of the study includes 24 villages with ICT offices in Tabas city. Data were collected through field interview methods and completing a questionnaire and then the data were analyzed by SPSS software. The indicators studied are the personal characteristics of the staff, the characteristics of the village and the equipment available in the ICT offices. The results show that the performance of the 24 rural ICT offices studied are not significantly different in terms of customer acquisition and familiarity with the smartening process. Other results indicate that at 95% confidence level and significance level more than 0.05, none of the factors of office staff characteristics, village characteristics, facilities and equipment had a significant effect on office performance in attracting customers and promoting rural intelligence. Researchers are advised to use qualitative research methods such as participatory methods and in-depth interviews with staff and customers to better explore the factors affecting the performance of offices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart village
  • Rural ICT Offices
  • Quality of Service
  • Tabas County
جلالی پور ، م.، 1386،  روستای الکترونیکی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
رضائی، م. ،  1388، نظریه‌های رایج درباره پذیرش ICT، فصل‌نامه پژوهش‌های ارتباطی،سال شانزدهم، شماره 4.
عنابستانی، ع. ، 1395. بررسی  و تحلیل شاخص‌های توسعه هوشمند روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود)، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 5 ( 4): 212-187.
کسبی, ع ، 1393. بررسی و الویت‌بندی عوامل مؤثّر برکاهش شکاف دیجیتالی درایران با تأکید برنقش دفاتر ICT روستائی (مورد مطالعه: روستاهای استان قم)، مجله مطالعات رسانه‌ای،  9: 69-80.
مرکز آمار ایران، 1395، نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، قابل دسترس در فایل www.amar.org.ir، قابل دسترسی در 10/5/1395 .
نوری، م. ، 1388، نقش فناوری اطلاعات در فرایند توسعه همه جانبه و پایدار روستاهای ایران، مجموعه مقالات همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستائی.
نوروزی، ا، امینی، ز، کیانی، ص، 1398. ارزیابی عملکرد و نحوة توزیع فضایی دفاتر ICT روستایی (مطالعة موردی: شهرستان لنجان-استان اصفهان). برنامه‌ریزی فضایی. (1) 9: 61-80.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 1383،  خدمات مشاوره پروژه تجهیز ده هزار روستای کشور به دفاتر ict روستائی، گزارش اول تا چهارم، دیماه 1383،  23-28.
Bocinell, F.; Pagnotta, G.; Riccioli, F.; Casini, L. 2015, The determinants of quality of life in rural areas from a geographic perspective: The case of Tuscany. Rev. Urban Reg. Dev. Stud. , 27, 104–117.