نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه خوارزمی

چکیده

روستاهای الحاقی به کلانشهرها با آلودگی زیست‌محیطی متعددی مواجه‌اند. یکی از شایع‌ترین این آلودگی‌ها که از اهمیت بالایی برخوردار است آلودگی‌های مربوط به خاک، زباله و ... می‌باشد. بر این اساس مقاله حاضر به تحلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی روستاهای الحاقی شهر مشهد می‌پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیل بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای ArcGIS و GeoDa استفاده شده است. جهت بررسی توزیع فضایی بیماری سالک از ضریب موران و آماره عمومی G استفاده شده و همچنین از شاخص دومتغیره موران برای سنجش خودهمبستگی بیماری سالک در اثر آلودگی‌های زیست‌محیطی استفاده شده است. جامعه آماری 10 روستای مستحیل شده به شهر مشهد هستند، نمونه‌ها را با استفاده از آمار شبکه بهداشت به دست آوردیم. در بین روستاهای مطالعه شده نرخ روستای سیس‌آباد با 2190 مورد ابتلا به بیماری، بیشترین سالک را داشته است. نتایج نشان می‌دهد که توزیع فضایی بیماری سالک در شهر مشهد به صورت خوشه ای است و آماره G 5/0 به دست آمده است. در ارتباط با تحلیل خودهمبستگی فضایی بیماری سالک و آلودگی‌های زیست‌محیطی، توزیع فضایی به دست آمده از نوع خوشه ای می‌باشد و ضریب موران دومتغیره 68/0 به دست آمد که بیانگر این است که بیماری سالک در مکان‌هایی که آلودگی زیست‌محیطی بالایی دارند، بیشتر است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد از آنجایی که روستاهای ادغام شده در شهر مشهد بیشتر در اطراف کشف رود قرار دارند و جهت شیب مشهد نیز به سمت این رودخانه می‌باشد، لذا بیشترین میزان آلودگی‌های زیست‌محیطی در روستاهای مستحیل شده وجود دارد که باعث مبتلا شدن ساکنان این مناطق به بیماری سالک شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Commitment Analysis of Environmental Pollution and Cutaneous leishmaniasis in Mashhad with Emphasis on Informal Settlements

نویسندگان [English]

  • vahid Riyahi 1
  • farah fathizadeh 2

1 Department of rural planning,faculty of geography,kharazmi university,Tehran

2 faculty of Geography, kharazmi university

چکیده [English]

Annexed villages to metropolises face numerous environmental contaminations. One of the most common contaminations that is of great importance is pollution of soil, waste and .... Accordingly, the present paper analyzes the environmental contaminations of the annexed villages to Mashhad. The research method is descriptive-analytic and ArcGIS and GeoDa software are used for analyzing information. Moran's I and General G-Statistic was used for investigating the spatial distribution of the leishmaniosis, and to measure the spatial autocorrelation of leishmaniosis resulting from environmental contamination, bivariate Moran's I was used. The statistical population consists of 10 annexed villages to Mashhad. We obtained the samples from the statistics of Health Network. Among the studied villages, Cis-Abad village had the highest rate of disease with 2190 cases. The results show that the spatial distribution of leishmaniosis in Mashhad is clustered and G-Statistic is 0.5. In relation to spatial autocorrelation of and environmental contaminations, the obtained spatial distribution was cluster type and, bivariate Moran's I was 0. 68, which indicates that places on which environmental pollution is high are more likely to develop leishmaniosis disease. The results show that since the merged villages in Mashhad are more widely located around the Kashaf Rood river and the direction of the slope of Mashhad is towards this river, the most environmental pollution exist in the merged villages which has resulted in leishmaniosis disease for the inhabitants of these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annexed villages
  • rural environment
  • environmental pollution
  • Cutaneous leishmaniasis
آمارنامه مشهد. 1395. اداره کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد. قابل دسترسی در mspl.mashhad.ir. آخرین دستیابی: 3/7/1397.
مرکز آمار ایران. 1395. سالنامه­ی آماری. قابل دسترسی در: www.amar.org.ir، آخرین دستیابی: 3/7/1395.
وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی.1397. قابل دسترسی در: www.behdasht.gov.ir، آخرین دستیابی: 3/5/1397.