نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج

چکیده

امروزه، گسترش فرهنگ کارآفرینی و فراهم ساختن بستر اخلاقی مناسب کسب و کار که یکی از فاکتورهای مؤثر برای توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می­شود، در گرو پرورش مهارت­ها، توانمندی­ها و قابلیت­های کارآفرینانه در جوامع است. در این راستا، شناخت ویژگی­ها، مهارت‌ها و توانمندی­های کارآفرینانه، بالاخص صلاحیت­های کارآفرینی روستایی می‌تواند کمک شایان توجهی در پیشبرد این موضوع داشته باشد. از همین رو، هدف پژوهش توصیفی حاضر شناسایی و اولویت­بندی مهارت­های کارآفرینی روستایی بود. مطلعین کلیدی مشارکت کننده در این پژوهش که بر مبنای روش نمونه­گیری هدفمند و با تکنیک نمونه­گیری کارشناسی و تا حصول به درجه اشباع نظری انتخاب شدند، 7 نفر از متخصصان توسعه روستایی دانشگاهی بودند. شناسایی و استخراج مهارت­های کارآفرین روستایی با بهره­گیری از تکنیک اسنادپژوهی صورت گرفت. سپس از طریق پروتکل ساختارمند به جمع­آوری اطلاعات در خصوص اهمیت هر یک از مهارت‌های استخراج شده، اقدام شد. برای تحلیل داده­ها از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نرم افزار Matlab بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که مهارت­های روابط اجتماعی، بازاریابی و مشتری‌مداری، برنامه‌ریزی استراتژیک، راه­اندازی و سرپرستی کسب و کار، و مدیریت ریسک به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را از لحاظ اهمیت به خود اختصاص دادند. همچنین، در بین پنج دسته مهارت­های کارآفرینی، دسته مهارت­های فرصت­یابی و دسته مهارت‌های مدیریتی به ترتیب حائز رتبه اول و آخر شدند. با توجه به نتایج، پیشنهادهایی برای گسترش مجموعه مهارت‌های کارآفرین روستایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing rural entrepreneurship skills: application of artificial neural network

نویسندگان [English]

  • Hamid Rastegari 1
  • Zakaria Mohammadi Tamari 1
  • Maryam Sharifzadeh 2

1 Ph.D Students of Agricultural Development, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University

2 Associate Professor, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University

چکیده [English]

Nowadays, expanding entrepreneurship culture which depends on nurturing skills, abilities and entrepreneurial capabilities in societies and providing appropriate ethical business setting is regarded as one of the main factors for the economic development of societies. Thus, identifying entrepreneurial traits, skills, and abilities and particularly rural entrepreneurial competencies can be of great help to advance this issue. Therefore, the main objective of the present descriptive study is to identify and prioritize rural entrepreneurship skills. Key informants who participated in this research study were seven academic rural development experts who were selected based on Judgement (or Purposive) sampling to achieve theoretical saturation. The archival research technique was used to elicit and specify rural entrepreneurial skills, and then the structured protocols were used to collect information regarding the importance of the elicited skills. Data processing was done using the Artificial Neural Network technique in the MATLAB software. The results showed that social relationships, marketing and customer management skills, strategic planning, business startup and administration, and risk management ranked first to fifth, respectively. Among the five categories of entrepreneurship skills, “opportunity skills” and “management skills” ranked first and last, respectively. Some suggestions are provided in order to develop rural entrepreneurial skills based on the results obtained in this research study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Opportunity seeking
  • Prioritization
  • Rural development
  • Skill assessment