نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

امروزه پل ارتباطی میان دو مفهوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی مشهود است تا جائی که می توان اذعان داشت با ذخیره سازی سرمایه اجتماعی بیش‌تر می توان شرایطی را فراهم ساخت که به سطح بالایی از رفاه اجتماعی دست یافت. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی دهستان بالادربند از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه می‌باشد. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه به‌وسیله‌ی پانل کارشناسان و پایایی آن از طریق یک مطالعه راهنما خارج از نمونه‌ی آماری تأیید شد. جامعه آماری این پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستایی بود که 160 نفر با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به‏منظور بررسی آزمون فرضیات پژوهش از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با به‏کارگیری نرم‏افزار LISRELver8.50 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازش متغیرهای نهفته پژوهش را بر مبنای شاخص‌های برازش تأیید کرد. یافته‌ها نشان داد که مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد اجتماعی (28/0,γ=18/3t=)، انسجام اجتماعی (17/0,γ=00/2t=) و آگاهی و شناخت (44/0,γ=18/4t=) تبیین ‏کننده 51 درصد از‏ تغییرات پراکنش رفاه اجتماعی بودند. نتایج پژوهش، شامل دستاوردهای مناسبی برای متولیان و مدیران توسعه روستایی برای بهبود مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of social capital factors on social welfare in rural areas of Kermanshah County: a case of Bala-darband Dehestan

نویسندگان [English]

  • Mousa Aazami 1
  • Saeid Hedayatiniya 2

1 Associate Professor Rural development, Department of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 Ph.D Student, Dept. of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Nowaday, the relationship between the two concepts of social capital and social welfare is evident, to the point where it can be admitted that by storing social capital more conditions can be created that achieve a high level of social welfare in most communities. The purpose of this study was to investigate the effects of social capital factors on wellbeing in rural regions, Bala-darband Dehestan of Kermanshah County. In this study, a survey was conducted using a questionnaire. Face validity was confirmed by a panel of experts. Statistical population of the study was the head of rural households in Bala-darband Dehestan, that using multi-stage random cluster sampling, 160 subjects were selected. In order to investigate the fitness of latent variables and test of hypothesis, structural equation modeling with LISRELver8.50 software was used. Confirmatory Factor Analysis (CFA) confirmed the consistency with the theoretical assumptions. Results of Structural Equation Modeling (SEM) showed that social capital factors such as social trust (t=3/18, γ=0/28), social solidarity (t=2/00, γ=0/17) and knowledge (t=4/18, γ=0/44) were the most important determinants to predict wellbeing of rural households and explain 51 percent of variability in the rural wellbeing. Finally, the study offered applied achievements to rural development custodians and managers for improving social capital factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social capital"
  • "Social Welfare"
  • "Dehestan Bala-darband"
  • "Structural Equation Modeling"
مرکز آمار ایران، 1395، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، قابل دسترسی در: https://www.amar.org.ir ، آخرین دستیابی: 73/7/1385.