نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنایعی گفته می‌شود که به فرآوری و عمل آوری محصولات مختلف کشاورزی می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه بررسی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال در شهرستان ساری از دیدگاه مدیران می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل192 نفر از مدیران واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی فعال در شهرستان ساری هستند که تا سال ۱۳۹۳ پروانه تأسیس (موافقت اصولی) ازمدیریت جهاد کشاورزی یا اداره کل صنایع و معادن شهرستان ساری دریافت نموده‌اند. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از (جدول کرجسی و مورگان) 122 مورد می‌باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق -ساخته بود که اعتبار صوری آن با پانل متخصصان و کارشناسان و پایایی مقیاس‌های آن با آلفای کرونباخ بررسی شد.. نتایج این تحقیق نشان داد که، پنج عامل: اقتصادی، نهادی و قانونی ، نهاده ها و مواد اولیه ، فرهنگی و اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی به ترتیب با درصد تبیین 12.255، 11.22، 10.982، 10.614 و 9.82 به عنوان موانع و مشکلات صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان ساری، استخراج و نامگذاری شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Obstacles and Problems of Processing and Complementary Agricultural Industry Units in villages Sari County

نویسندگان [English]

  • Hasan KHodayi steyar 1
  • Hossein Raheli 2
  • Hossein Kohestani 2
  • Habib SHojai mazdi 3

1 TEH

2 tabriz university

3 tabriz university

چکیده [English]

Processing and Complementary industries are faculties witch work on producing and processing different agricultural products. Main purpose of this study is to scrutinize the obstacles and problems of active processing and complementary industry units in Sari county from viewpoint of the managers witch is conducted with survey method. The population of this study contains 192 managers of active processing and complementary industry units in sari county witch got license from “Jahad keshavarzi” or “ministry of Industry, mine and Trade” till 2014. Sampling method of this study is simple random and the sample size (using morgan table) has 122 cases. Combining the attributive study and survey method is used for gathering data and needed information. For data analysis descriptive statistical analysis and factor analysis is used. The results of this research showed that five factors: economic, institutional and legal, inputs and materials, cultural and social, technical and technological, with the percentage of explanation 12.255, 11.22, 10.982, 10.614 and 9.82 as barriers and problems of conversion industries respectively And complementary in the city of Sari were extracted and named.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sari county
  • Processing and Complementary industries
  • rural industries
  • obstacles and problems
احمدیان، م.، قنبری، ی.، اصلانی سنگده، ب. و عزیزی، ح. ۱۳۹۲. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان مرودشت استان فارس. مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 4(2): 125-153.
اسکری، ا.، بیون، ا. و حسینی، ا. 1391. بررسی و تبیین صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه نواحی روستایی، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق‌های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.
اقبالی، ج.، کلانتری، خ. و مطیعی، ن. 1394. نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی پایدار. سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
بزرگمهر، ع.، نعمتی، ا.، ربانی نسب، ح.، یاوری، ا.، قربانی، م. و حیدری، م. 1392. راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27(2): 103- 113.
پوررمضان، ع. و اکبری، ز. 1393. اثرات ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اقتصاد روستایی: بخش مرکزی شهرستان رشت. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی، 3(10): 145-164.
شعبانعلی فمی، ح. و محمدزاده نصرآبادی، م. ۱۳۹۰. صنایع روستایی: انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.
زنگی آبادی، ع.، فتحی، ع. و ایزدی، م. 1390. تحلیل پراکنش فضایی صنایع تبدیلی شهرستان‌های استان اصفهان با استفاده از روش(PIDI) ، آمایش سرزمین، 3(4): 22-5.
سایت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. قابل دسترسی در: www.isiri.ir، آخرین دستیابی: 73/7/1396.
طاهرخانی، م، 1381. بازشناسی عوامل مؤثر در مهاجرت‌های روستا– شهری با تأکید بر مهاجرت جوانان روستایی استان قزوین، نشریه علوم انسانی مدرس، 6(2): 41-60. 
ظاهری، م.، آقایاری، م. و ذاکری، ک. 1394. اولویت‌بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان آذرشهر با روش ترکیبی دلفی و تاپسیس، نشریه علمی– پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 19(51): 246-221.
فراهانی، ح.، حسین زاده، ا. و سهرابی، ن. 1395. نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر پایداری اقتصادی روستاها، مجله پژوهش‌های اقتصاد روستا، 3(7):1-10.
مطیعی لنگرودی، س.ح. و نجفی کانی، ع. ا. 1390. بررسی و ارزیابی اثرات شهرک‌ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستائی. پژوهش‌های جغرافیایی، 4(58): 165-147.
محمودیان، ح. 1391. اثرات اقتصادی-اجتماعی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان بهار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا.
Europa.eu:int/Comm/agriculture/rur/index-en.htm,European. ommunities, 2006,pp1.
Naghavi, M., Eftekhari, A. and Poor Taheri, M. 2012. The role of industrial towns in economic development of villages around the city (Case study: Behshahr Industrial Town). Journal of Geographic Research, 28(110): 103-116.
Onu, M. E. and Ekine, D. I. 2009. Critical challenges to small‐scale rural business firms: A case study of Poultry Farm Enterprise in Ido LGA, Oyo State, and Asia‐Pacific. Journal of Rural Development, 19( 2): 143-166.
Pinzon, D. 2012. Land & Food security, pp 1-2.
Sundar, K. and Srinivasan, D. 2009. Rural industrialization: Challenges and proposition. Journal Social Sciences, 20(1): 23-29.
Randeni, R. K. D. 2011. The potential of developing agro-based industries in Sri Lanka (with special reference to north central province). International on Management, Economics and Social Sciences (ICMESS'2011) Bangkok Dec, 605-608.
Radfar, R. and Timouri, M. J. 2010. Study on experiences of selected countries in food industries and lessons for Iran, Institute of Planning Research, Agricultural Economics and Rural Development. In Persian