نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس

2 استادیار گروه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

توسعه روستایی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که در هر جامعه‌ای به ویژه در جوامع در حال توسعه مطرح بوده است. با توجه به اهمیت توسعه روستایی و رابطه آن با کارآفرینی روستایی، پژوهش حاضر به بررسی شاخص نوآوری و تأثیر آن بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی در استان خراسان شمالی پرداخته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش دلفی پرسشنامه‌ای بین کارآفرینان بخش کشاورزی استان خراسان شمالی توزیع گردید. طبق آمار اداره جهاد کشاورزی استان، 42 نفر کارآفرین در بخش کشاورزی این استان مشغول فعالیت هستند،‌که از این تعداد برای نمونه فقط به 30 نفر از آن‌ها دسترسی پیدا شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه‌ها از روش بوت استرپینگ در تحلیل متغیر میانجی استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین عامل نوآوری و توسعه روستایی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین کارآفرینی روستایی که به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده بر توسعه روستایی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact of innovation on rural development with an emphasis on the mediation role of rural entrepreneurship (North Khorasan Case Study)

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Yazdani 1
  • masoud kheyrandish 2
  • Mohsen Mohammadi Khayareh 2
  • Hady Aminy 2

1 Graduate Student of Agricultural Services Entrepreneurship at Gonbad Kavous University

2 Assistant Professor, Department of Administrative Sciences and Economics, University of Gonbad-Kavous

چکیده [English]

Rural development is one of the most important discussions in every community, especially in developing societies. Considering the importance of rural development and its relationship with rural entrepreneurship, the present study aimed to investigate the innovation index and its impact on rural development with an emphasis on the role of mediator of rural entrepreneurship in North Khorasan province. In this study, a questionnaire was distributed among entrepreneurs in the agricultural sector of North Khorasan Province to analyze the data using a Delphi method. According to the provincial agricultural Jihad Department, 42 entrepreneurs are active in the agricultural sector of the province, of which only 30 were available for the sample. For analyzing the data, SPSS software was used to test the hypotheses and the Bootstrapping method was used to analyze the mediating variable. The results of the research indicate that there is a direct relationship between rural innovation and rural development. Also, rural entrepreneurship, which has been considered as an intermediary variable, has been effective in rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Rural Entrepreneurship
  • Innovation
  • North Khorasan Province