نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 مربی گروه اقتصاد و ترویج دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده

آب به عنوان یکی از مهترین عوامل زندگی در سطح زمین، علاوه بر نیاز شرب، جهت سایر مصارف مرتبط‌ با انسان و طبیعت اهمیت بسزایی دارد، به‌طوری‌که در اکثر کشورهای جهان مسئله کمبود آب به یک بحران جدی تبدیل شده‌ است. از این‌رو مدیریت منابع آب و حفاظت این منابع اهمیت فراوانی در این راستا پیدا کرده ‌است. ایران جزء مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شود، که این موقعیت توجه بیش از پیش به این نعمت‌های خدادادی را ضروری جلوه می‌دهد. تالاب‌ها یکی از مهمترین منابع آبی کشور می‌باشند. یکی از تالاب‌های مهم کشور که بنا به دلایل متعددی از قبیل بارندگی ناکافی، وقوع خشکسالی در منطقه، احداث سد در بالادست و عدم تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی متحمل خسارات چشمگیری شده ‌است، تالاب جازموریان می‌باشد. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی این تالاب در کشاورزی و حفظ اکوسیستم منطقه، در این پژوهش ارزش احیایی و حفاظتی تالاب جازموریان و میزان تمایل به کم‌کاشت و تمایل به دریافت کشاورزان حوضه غرب این تالاب در دو الگوی مجزا، برای احیاء و حفاظت از آن با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد گردید. مطابق با نتایج هر دو الگو، متغیرهای میزان تحصیلات و محل سکونت بر احتمال پذیرش سطح زیرکشت و مبلغ پیشنهادی به منظور مشارکت در طرح کم‌کاشت اثر مثبت و متغیر‌های بعد خانوار، مخارج خانوار، مالکیت زمین، وضعیت تأهل و میزان سطح زیرکشت پیشنهادی به منظور کم‌کاشت بر احتمال پذیرش سطح زیرکشت و مبلغ، تأثیر منفی داشتند. همچنین مساحتی که کشاورزان به صورت داوطلبانه حاضرند کمتر زیرکشت ببرند و در طرح کم‌کاشت مشارکت نمایند، به ازای هر کشاورز و کل منطقه به ترتیب معادل 435/0 و 264 هکتار می‌باشد. همچنین میزان تمایل به دریافت به منظور زیرکشت نبردن هر هکتار و مشارکت در طرح کم‌کاشت به ازای هر کشاورز و کل کشاورزان منطقه به ترتیب 69/355 میلیون ریال و 2030 میلیارد ریال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the willingness to accept and willingness to reduce planting of the farmers in the west basin of Jazmourian wetland in order to restore the wetland

نویسندگان [English]

  • Hossein Noroozi 1
  • Hamed Eskandari damaneh 2
  • Rasool Lavaei Adaryani 3
  • Mohseen Adeli- Sardooei 4

1 PhD Student Agriculture Economics, University Of Tehran, Iran

2 PhD student of De-Desertication, Faculty of Natural Resource, University Of Tehran

3 PhD Student, Department of Management and Rural Development, University of Tehran, Tehran, Iran

4 MSc Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Iran

چکیده [English]

As one of the most important factors on the earth, water is important for drinking as well as other human and natural-related uses. Thus, in most countries, water scarcity has become a serious crisis. Therefore, management of and conservation of water resources have been of great importance. Iran is considered as an arid and semi-arid country in the world, which necessitates paying more attention to these valuable resources. Wetlands are one of the most important water sources in the country. Jazmoryan wetland is one of the important wetlands in the country, which has faced considerable damages because of several reasons such as insufficient rainfall, occurrence of drought in the region, upstream dam construction, and lack of providing water use right. Considering the importance and key role of this wetland in agriculture and preserving the ecosystem in the region, in this research the restoration and conservation value of Jazmourian wetland and the willingness to accept and willingness to reduce planting of the farmers in the western basin of this wetland was estimated in two separate patterns for the restoration and protection of the wetland using contingent valuation method. According to the results of both patterns, the variables of education and residential location have a positive impact on the probability of accepting the area under cultivation and the proposed monetary value in order to participate in reduced planting plan, while the variables of household size, household expenses, land ownership, marital status, and the value of area under cultivation have a negative impact on the probability of accepting the area under cultivation and the proposed monetary value. Also, the planting area which farmers voluntarily accept to reduce planting and participate in the reduced planting plan, is equivalent to 0.435 ha per farmer and 264 ha in the whole region. Also, willingness to accept in order to reduce area under planting per ha and participation in the reduced planting plan for each farmer and whole study area in the region was estimated to be 355.69 million Rails and 2030 billion Rails, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent valuation method (CVM)
  • Jazmourian wetland
  • Low-planting
  • Willingness to accept
  • Willingness to pat
اسکندری دامنه، ح.، نوروزی، ح.، خسروی، ح.، رفیعی، حامد. و طاهری ریکنده، ع. 1394. امکان سنجی اجرای طرح «کم کاشت» در راستای احیای تالاب جازموریان، مطالعه موردی شهرستان جیرفت. مجله راهبردهای توسعه روستایی، 2(3): 287 تا 297.‎
امیرنژاد، ح.، خلیلیان، ص. و عصاره، م. 1385. تعیین ارز‌های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی‌سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد، پژوهش و سازندگی، شماره 72.
حجازی، ی. و عربی، ف. 1387. عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمان‌های غیردولتی در حفاظت محیط‌زیست. مجله محیط‌شناسی، 34(47): 99-106.
خداوردیزاده، م.، حیاتی، ب. و کاوسی کلاشمی، م. 1387. برآورد ارزش تفرجی سالانه روستای توریستی کندوان آذربایجا شرقی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط، فصلنامه علوم محیطی، 5 (4): 52- 43.
خلیلیان، ص.، خداوردیزاده، م. و کاوسی کلاشمی، م. 1390. تعیین ارزش حفاظتی تالاب قوریگل و کاربرد رهیافت فرایند تحلیل سلسه مراتبی به منظور تمایز ارزش‌های مصرفی و غیرمصرفی، مجله محیط‌شناسی، 37(60) : 34- 23.
خورشیددوست، م.ع. 1383. کاربرد روش ارزیابی مشروط در برآورد میزان تمایل به پرداخت برای حفاظت محیط زیست تبریز. فصلنامه محیط‌شناسی، 36،20-13.
دلیری، ا، س.، امیرنژاد، ح. و مرتضوی، س، ا. 1392. برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهرستان چالوس جهت حفاظت از دریاچه ولشت با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک و نیم‌بعدی، مجله بوم‌شناسی کاربردی، سال دوم، شماره پنجم. 1-12.
سحابی، ب.، حاجیان، م، ه. و جواهری، ب. 1391. عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 6(1): 126- 111.
سلامی، ح. و رفیعی، ح. 1390. برآورد ارزش حفاظتی تالاب بین‌المللی انزلی بر پایه تمایلات اخلاق‌گرایانه. نشریه محیط زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران 64 (2): 100-89.
شجاعی باغینی، م، ه. 1394. برآورد ارزش حفاظتی پارک ملی خبر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط، کنفرانس بین‌المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشکری.
صالح، ا.، طاهری ریکنده، ع.، محمدی، م، و عزیز نژاد، ع. 1393. برآورد ارزش حفاظتی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت در تالاب مرزون آباد بابل، نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران. هتل المپیک تهران.
کاظمینی، ف. و عسگری نعمتیان، م. 1390.ارش تالاب‌ها و فرایندهای برنامه‌ریزی مدیریت تالاب‌ها، دومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران.
مجنونیان، ه. 1377. تالاب‌ها (طبقه‌بندی و حفاظت تالاب‌ها، ارزش‌ها و کارکردها)، سازمان حفاظت محیط زیست، انتشارات دایره سبز. 128 ص.
مولایی، م.، یزدانی، س. و شرزه‌ای، غ. 1388. برآورد ارزش حفاظتی اکسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط، فصلنامه اقتصاد و کشاورزی، 3(2): 64-37.
Callan, S. and Janet, T. 2004. Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Application, 3rd edition. 588 pp.
Hadker, N., Sharma, S., David, A. and Muraleedharan, T, R. 1997. Willingness to pay for Borivil national park: Evidence from a contingent Valuation. Ecological Economics, 21: 105-122.
Haneman, W.M. 1984. Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics, 71(3): 332-341.
Haneman, W.M. 1985. Some Issues in continuous and Discrete Response Contingent Valuation Studies. Northeastern Journal of Agricultural Economics, 14(1): 5-13.
Jim, C. and Y, Wendy. 2006. Recreation- amenity use and contingent valuation of urban greenspaces in Guangzhou, China. Land-scape and Urban Planning, 75: 81- 96.
Judge, G., Hill, C., Griffiths, W., Lee, T. and Lutkepol, H. 1982. Introduction to the theory and practice of econometrics. New York, Wiley and Sons co. 1056 pp.
Khodaverdi Zadeh, M., Najafi Allamdarloo, H. and Raheli, H. 2010. The estimated value of the contingent valuation method recreational village Orumieh dam. Agricultural Economics Research, 2(4): p 49-62.
Lee, C., and Han, S. 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23: 531-540.
Lehtonen, E., Kuuluvainen, J., Pouta, E., Rekola, M. and Li C. 2003. Non-market benefits of forest conservation in southern Finland. Environmental Science and Policy, 6: 195-204.
Scodari, P. 1990. Wetland Protection. The role of economics. Environmental Law Institute. Washington, DC, USA. 89 pp.
Shadrack Kibet Rono. 2013. Factors Influencing the Level of Community Participation in the Restoration of Kenyan Wetlands. The Case of King’wal Swamp, Nandi County, Kenya. A Research Project Report Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirement For The Award Of The Degree Of Master Of Arts In Project Planning And Management Of The University Of Nairobi.
Thalany Kamri. 2013. Willingness to pay for conservation of natural resource in the Gunung Gading National park, Sarawak, Procedia- social Behavioral Sciences, 101: 506- 515.
Zhang, C., Robinson, D., Wang, J., Liu, J., Liu, X. and Tong, L. 2011. Factors influencing farmers’ willingness to participate in the conversion of cultivated land to wetland program in Sanjiang National Nature Reserve, China. Environmental Management, 47: 107-120.‏