نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه شهرکرد

2 استادیار دانشکده منابع‌طبیعی و علوم‌زمین دانشگاه شهرکرد

چکیده

در دستیابی به معیشت پایدار روستایی شناخت دقیق و کامل عوامل مؤثر بر فرآیند شکل­گیری و توسعه مناطق روستایی ضرورت دارد. در این راستا شناسایی و ارزیابی معیارها و شاخص­های پایداری معیشت روستایی می­تواند راهگشا باشد. در این مطالعه سعی بر آن شد از طریق بررسی منابع کتابخانه­ای و سوابق مطالعاتی موجود معیارها و شاخص­های معیشت پایدار روستایی ایران شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرند تا با اولویت­بندی آن بتوان به بررسی و ارزیابی معیشت در مناطق روستایی پرداخت. برای این منظور عوامل مؤثر بر معیشت پایدار روستایی در قالب گروه معیار، معیار و شاخص­های هر معیار و به صورت پرسشنامه تدوین گردید. سپس پرسشنامه تدوین شده برای متخصصین ارسال گردید و 11 متخصص که دارای تجربه علمی و عملی در حوزه توسعه پایدار روستایی بودند به ارزیابی معیارها و شاخص­ها در فرآیند دلفی پرداختند. در مرحله بعد با استفاده از ضریب اهمیت نرمال شده، غربال معیارها و شاخص­های موردنظر انجام پذیرفت. براساس نتایج به­دست آمده، گروه معیار اقتصادی با دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت (338/0) مهم­ترین گروه معیار شناسایی شده است. دو معیار درآمد و هزینه و منابع آبی با ضرایب اهمیت نرمال شده 072/0 و 070/0 نسبت به سایر معیارها دارای اولویت و پس از آن معیار اشتغال و بهداشت و سلامت جامعه در رتبه­های بعدی قرار دارند. در بین شاخص­های معیشت پایدار، شاخص درآمد خانوار با ضریب اهمیت نرمال شده 0084/. در رتبه اول قرار دارد و دو شاخص دارایی­ها و هزینه خانوار با ضریب اهمیت یکسان (0081/0) در رتبه دوم قرار گرفته ­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and prioritize of rural sustainable livelihoods indicators and criteria in iran by the Delphi method

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Eshaghi Milasi 1
  • Beytollah Mahmoudi 2

1 MSc Student in Forestry, Shahrekord University

2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Earth Science, Shahrekord University

چکیده [English]

In achieving sustainable livelihoods in rural areas, the need for accurate and complete identification of factors affecting the process of formation and development of rural areas is necessary. In this regard, identification and evaluation of criteria and indicators of sustainable rural livelihoods can be promising. In this study, it has been tried to identify and evaluate the criteria and indicators of rural sustainable livelihood in the country through a comprehensive review of the library resources and existing records. For this purpose, factors influencing rural sustainable livelihood were formulated in the form of a group of criteria, and indicators for each criterion. In the next step by using the Delphi method and using normalized importance coefficient, the indices were screened. Based on the results, the economic criterion group with the highest Normalized Importance coefficient (0.338) was identified as the most important criterion group. Two income and cost and water resources criteria with normalized importance coefficient 0.720 and 0.070 are more important than the other criteria, and then the employment and health of the society criteria are at the next levels. Among the indicators of sustainable livelihoods, household income index is ranked first with the normalized importance coefficient 0.0084. And two indicators of assets and household expenses are ranked second with the same importance coefficient (0.0081).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criteria
  • Delphi method
  • Iran
  • Prioritize
  • Rural livelihoods