نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشیار ترویج و توسعه‌ی کشاورزی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

     تغییرات آب و هوایی از جمله خشکسالی، جوامع عشایری کشور را با مشکل فروپاشی مواجه ساخته است. این در حالی است که این قشر مولد سهم به­سزایی در پایداری تولیدات دامی دارد. بی­شک اگر به تنوع­بخشی معیشت جوامع عشایری پرداخته نشود، امنیت غذایی سایر اقشار جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش این است که چه راهبردهایی برای توسعه معیشت عشایر شهرستان گچساران وجود دارد؟ این پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکردی کاربردی است که با استفاده از روش پیمایش به تبیین راهبردهای بهبود معیشت در عشایر شهرستان گچساران پرداخته است. افراد مورد مطالعه کارشناسان اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که دیدگاه آنان با استفاده از پروتکلی مبتنی بر تحلیل SWOT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد با توجه به توان و استعدادهای عشایر منطقه، تمرکز بر راهبردهای درون­زا جهت برنامه­ریزی جامع از طریق بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت­ها و مقابله با تهدیدها و نقاط ضعف ضروری است. بر همین اساس، ماتریسIE  ترسیم شد که راهبرد تدافعی حائز اولویت گردید. از این رو، راه­کارهایی متناسب با این راهبرد جهت بهبود معیشت عشایر منطقه گچساران مورد توجه قرار گرفت. فزون بر آن، ترسیم برنامه فضایی یا آمایشی با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها در هر سامانه عشایری با مشارکت عشایر و برنامه­ریزان برای بهبود معیشت آن­ها و حفظ این جامعه کهن توصیه می­گردد. ایجاد فهم دقیق، روشن و ممیز از ابعاد چهارگانه تحلیل SWOT در افراد مورد مطالعه از جمله محدودیت­های این پژوهش بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining strategies for improving livelihood of nomads in the Gachsaran county

نویسندگان [English]

  • KhodaAfv Rashednasab 1
  • Mostafa Ahmadvand 2

1 MSc of Rural Development, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj

2 Associate professor of Agricultural Extension and Development, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj

چکیده [English]

Climate change, including drought, has caused nomadic communities of the country to collapse. However, this productive society contributes significantly to the sustainability of livestock production. If the livelihoods of nomadic societies are not diversified, food security of other sectors of the society will be compromised. Therefore, the main question of the research is “what are the strategies for the development of livelihoods of nomads in the Gachsaran County?” This descriptive-analytic research is an applied approach that uses the SWOT technique to explain the strategies for improving livelihood in nomads in the Gachsaran County. Therefore, the SWOT analysis was conducted with the experts of the Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad Nomad Affairs Organization. Semi-structured interviews were conducted with participants who had detailed knowledge about nomads situation of the Gachsaran County. For this purpose, the participant group consisted of all experts in the organization (12 persons) who participated in the study. The results showed that the total weight of internal factors evaluation matrix for internal factors tribes was 3.68. While external factors was 3.32 based on the results of the final weight. The findings indicated that the nomads weaknesses compared to the strengths of the total weight had more that is required to plan to minimize weaknesses and maximum use of opportunities to eliminate weaknesses. Matrix IE, defensive strategy (WT) takes into account and identifies the first strategic planning process for the development of the nomadic society of the Gachsaran county. Through this, it has to be specified that codification of the strategy has to be in accordance with the internal strengths and external factors of threats. Finally, in order to improve livelihood of this group, making a preparatory plan to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats specific to each system of tribal community with the participation of nomads and planners is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomad development
  • Sustainable livelihood
  • SWOT
  • Defense strategy
  • Gachsaran
دفتر مطالعات جامع اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد .1395. سیمای عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد. قابل دسترسی در: http://www.Ashayerkvb.ir  ، آخرین تاریخ دستیابی: 2یهمن 1395.
ییلاق چغاخور، ح. و محمودی، م. م. 1391. راهبردهای توسعه جامعه عشایری استان خوزستان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، 2-43(4): 446-637. دفتر مطالعات جامع اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد. (1394). گزارشات مطالعات تفصیلی منطقه دریلا. قابل دسترسی در پورتال اداره کل امورعشایر استان کهگیلویه و بویراحمد.