نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در سال‌های اخیر تغییرات آب‌و‌هوایی آبزی‌پروران را با چالش‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخته است، اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته است مطالعات آسیب‌پذیری آبزی‌پروران نسبت به مخاطرات آب‌و‌هوایی بوده است. لذا هدف از این مطالعه واکاوی آسیب‌پذیری آبزی‌پروران شهرستان قصرشیرین نسبت به تغییرات آب‌‌و‌هوایی است. دراین مطالعه کیفی آبزی‌پروران این شهرستان (46 نفر) از طریق سر‌شماری شرکت نمودند. مبنای جمع‌‌آوری داده‌‌ها رهیافت ارزیابی ریسک مبتنی بر مشارکت جامعه محلی بود، در این رهیافت آبزی‌پروران به بررسی آسیب‌پذیری و راهبرد‌های سازگاری در برابر تغییرات آب‌و‌هوایی خود پرداختند. بکارگیری تکنیک‌‌هایی همچون مصاحبه گروه متمرکز، تکنیک تقویم فصلی، نقشه مخاطرات، محاسبه امتیاز آسیب‌پذیری و نقشه ذهنی فرصت مشارکت بیشتر را برای آبزی‌پروران فراهم می ساخت. نتایج نشان داد آبزی‌پروران نسبت به تغییرات آب‌و‌هوایی شناخت کاملی دارند. کم‌آبی، افزایش ‌دمای هوا و گرد‌و‌غبار عمده‌ترین تغییرات آب‌و‌هوایی شهرستان قصرشیرین بوده است. یافته‌ها نشان داد که آبزی‌پروران نسبت به کم آبی و افزایش دما بیشترین آسیب پذیری و نسبت به گرد‌و‌غبار آسیب‌پذیری کمتری دارند. نتایج همچنین نشان داد که تغییرات آب‌وهوایی پیامدهایی همچون تلفات ماهی، کوتاه شدن دوره پرورش وکاهش تولید ماهی را به دنبال داشته است. آبزی‌پروران راهبردهای سازگارانه متفاوتی همانند مکانیزاسیون مزارع، کاهش تراکم کشت ماهی و رها‌سازی ماهی با وزن بیشتر را برای کاهش پیامدها به کار می برند. براساس یافته‌های پژوهش حاضر کشت گونه‌های مقاوم، استفاده از روش‌های نوین پرورش ماهی، حمایت‌های دولتی و بکارگیری راهبرهای سازگارانه اثر‌بخش بین آبزی‌پروان به منظور کاهش خسارات ناشی از تغییرات آب‌و‌هوایی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining Vulnerability of fish farmers towards Climate Change A case of Qasr e-shirin Township

نویسندگان [English]

  • kiumars Zarafshani 1
  • shahnaz amirian 2

1 Associate Professer Department of Agriculture Extention and Education College of Agriculture Razi University . Kermanshah

2 Graduate in Department of Agriculture Extention and Education College of Agriculture Razi University . Kermanshah

چکیده [English]

During the past a few years, climate change has created a serious challenge for fish farmers. However , Vulnerability of fish farmers has been neglected. Therefore, the purpose of this qualitative study was to determine the vulnerability of fish farmers in Ghasre-Shirin fish farming complex. Using Community based Risk Assessment (CRA) paradigm, 46 fish farmers participated in this study. The major premise of CRA is to assess vulnerability and adaptive strategies of fish farming community. Qualitative data was collected using focus group discussion, seasonal calendar, hazard map, vulnerability formula and mind mapping. Results revealed that fish farmers are aware of climate change and that they believed water scarcity, increased air temperature, and dust were the major changes occurring in the community. Fish farmers were most vulnerable towards water scarcity and higher temperature and less vulnerable towards dust. Results also revealed that climate change had a major impact on fish loss, shortened production cycle and lower fish production. Fish farmers used the following adaptive strategies: using mechanized machinery in the farm, using less fish density and releasing heavier weighted fish.The following recommendation are given based on the resulet: cultivation of resistant variteties,use of new technology in fish farming, governmental suffort ,and motivating adaptive strategies among fish farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aquaculture
  • Climate change
  • Community Based Risk Assessment
  • Qasr e-Shirin
  • vulnerability
زرقانی، ه.، مفیدی، ع. و شفیعی نیا، م. 1391. تغییرات آب‌وهوایی و نقش آن در امنیت پایدار. مجموعه مقالات همایش ملی جغرافیایی سیاسی کاربردی . تهران. دانشگاه تربیت مدرس.
سلطانیه، م. و واحدی، م. 1383. گرمایش جهانی، کنوانسیون تغییر آب و هوا و تعهدات بین المللی. سازمان حفاظت محیط زیست دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا.
شهرکی، م. و شریف زاده، م. 1394. ارزیابی جایگاه آبزی پروری در معیشت پایدار روستایی کشاورزان شهرستان شهرکی، زاهدان. پژوهش‌های روستایی، دورة ۶ ، شمارة ۱، بهار ١٣٩٤: 116
Adebayo, K., Fashola, O. S., Dauda, T. O., Atungwu, J. J., Atungwu, J. J., Rikko, L. S., Iposu, S. O., George, F. O. A., Shobowale, A. O. and Osuntade, O. B. 2011. Emerging and Indigenous Technology for Climate Change Adaptation in Southwest Nigeria. The African technology Policy Studies Network.
Adebo, G.M. and Ayelari, T.A. 2011. Climate change and vunerability of fish farmers in Southwestern Nigeria. African Journal of Agricultural Research, 6(18): 4230-4238.
Adetayo, A. O. and Owolade, E. O. 2013. Assessment of poor resource farmers’ level of awareness on climate change and adaptation/mitigation strategies in selected rural areas in Oyo State, Southwest, Nigeria. Journal of Geography and Regional Planning, 6(2): 41-45.
Adger, W. N. 2006 .Vulnerability. Global Environmental Change, 16: 268–281.
Alam, Md. M., Siwar, Ch., Talib, B., Mokhtar, M. and Toriman, M.E. 2012. Climate change adaptation policy in Malaysia: Issues for agricultural sector. African Journal of Agricultural Research, 7(9): 1368-1373.
Aphunu, A. and Nwabeze, G. O. 2012 .Fish Farmers’ Perception of Climate change impact on fish production in Delta State, Nigeria. Journal of Agricultural Extension, 16 (2).
Bahauddin, K. M. and Uddin M. H. 2012. Community Based Risk Assessment and Adaptation to Climate Change in Dharam Wetland under Sunamganj District. Environmental science & natural resources, 5(2): 161-166.
Burney. J., Cesano. D., Russell. J., Rovere E. L.La., Corral. Th., Coelho N. S. and Santos. L. 2014. Climate change adaptation strategies for smallholder farmers in the Brazilian Sertão. Climatic Change (2014), 126: 45–59.
Cannon, T. 2008. Reducing People’s Vulnerability to Natural Hazards. Communities and Resilience. UNU-WIDER. world institute for development Econonics. Research Paper No. 2008/34.
Dazé, A., Ambrose, K. and Ehrhart, Ch. 2009. Climate Vulnerability and Capacity Analysis (Handbook). CARE’s climate change website.
Deressa, T., Hassan, R.M. and Ringler, C. 2008. Measuring Ethiopian Farmers vulnerability to Climate Change Across Regional States. International food policy research institute sustainable solutions for ending hunger and poverty, IFPRI Discussion paper 00806.
Dinse, K. 2011. Climate Variability and Climate Change .WHAT IS THE DIFFERENCE? Michigan Sea Grant enhances the sustainability of Michigan’s coastal communities, residents, and businesses through research, outreach and education.
 Food and Agriculture organization of the United Nations. 2015. FAO Aquaculture Newsleter. Global Aquaculture Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity. Climate change 2001. Contribution of Working Group II to the 4th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge: Cambridge University Press.
Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the 4th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press. 937.
Jones, P.D., Osborn, T.J. and Briffa, K.R. 2001. The evolution of climate over the last millennium. Science, 292: 662-667.
Kulatunga, U., Zaman, M., Biswas, A.A., Parvez, A. and Amaratunga, D. 2010. Community risk assessment for disaster risk reduction: challenges and future. COBRA 2010. 2nd - 3rd September 2010, Paris.
Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat, CH., Promya, J. and Lebel, L. 2015. Perceptions of climate-related risks and awareness of climate change of fish cage farmers in northern Thailand. Risk Management, 17, 1:1–22
Luthans, F. 1992. Organizational behavior, Sixth Edition New York: Mcgraw-Hill.
Mangizvo, R.V., Chirume, S. and Mahlatini, P.J. 2015. Limited Awareness on Climate Change at the Zimbabwe Open University (Midlands Region): A Deterrent on Information Dissemination, 2, 5, May 2015: 188-198.
Minh, T.H., Phuong, N.T., VanHai, N., VanHao, N., Jumnongsong, S., Dulyapurk, V., Nagothu, U.S., White, P., Abery, N.W. and Silva, S.D. 2009. Perception of climate change impacts and adaptation of catfish farming in the Mekong delta, Vietnam. Aquaclim.ate. 9(4), 501-516.
Ndhleve, S., Nakin, M. D. V. and Longo-Mbenza, B. 2014. Rural households’ awareness and preceptions to variability in climatic conditions in rural South Africa African. Journal of Agricultural Research, 9(3):418-424.
Regmi, B.R., Morcrette, A., Paudyal, A., Bastakoti, R. and Pradhan, S. 2010. Participatory Tools and Techniques for Assessing Climate Change Impacts and Exploring Adaptation Options. Community Based Adaptation Tool Kit. 1-20.
Ross, H., Shaw, S., Rissik, D., Cliffe, N., Chapman, S., Hounsell, V., Udy, J., Trong Trinh, N. and Schoeman, J. 2015. A participatory systems approach to understanding climate adaptation needs. Climatic Change (2015), 129: 27–42.
Roy, T.N. 2012. Economic Analysis of Producers’ Perceptions about Impact of Climate Change on Fisheries in West Bengal. Agricultural Economics Research Review, 25(1):161-166.
Sarwar, H. and Roy, K. 2013. Community Based Risk Assessment and Adaptation to Climate Change in the Coastal Wetlands of Bangladesh. International Journal of Environment, 2(2): 96-105.
Silva, S.S. De. and Soto, D. 2009. Climate change and aquaculture: potential impacts, adaptation and mitigation. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. Rome, FAO: 151-212.
Singh, V. Sh., Pandey, D.N., Gupta, A.K. and Ravindranath, N. H. 2010. Climate Change Impacts, Mitigation and Adaptation: Science for Generating Policy Options in Rajasthan, India. Rajasthan State Pollution Control Board Jaipur, Rajasthan, India. www.rpcb.nic.in. 148.
Sofoluwe, N. A., Tijani, A. A. and Baruwa, O. I. 2011. Farmers’ perception and adaptation to climate change in Osun State, Nigeria. African Journal of Agricultural Research 6(20): 4789-4794.
Subasinghe, R.P. and Phillips, M.J. 2009. Small-scale Aquaculture: Organization, Clusters and Business. Aquaculture Service (FIRA). 36-40.
Van Aalsta, M.K., Cannon, T. and Burton, I. 2007. Community level adaptation to climate change: The potential role of participatory community risk assessment. Global Environmental Change, 18:165–179.
Wilkinson, S. 2012. Case study on the impacts of climate change on Milkfish pond production in the Municipalities of Borotok Nueva and Dumangas, Panay Island, Philippines. 35.