نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

چکیده

کسب­ وکارهای کوچک روستایی یکی از بهترین مصداق­های کارآفرینی روستایی هستند که به واسطه ایجاد کار و اشتغال، تولید سرمایه و کمک به توزیع عادلانه­تر درآمدها مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران توسعه روستایی واقع شده اند. اما، متأسفانه شواهد حاکی از آن است که توسعه کسب­وکارهای خرد روستایی در ایران با چالش و موانع بسیاری روبه­رو شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل بازدارنده توسعه کسب­ وکارهای خرد در مناطق روستایی صورت گرفت. نمونه آماری پژوهش را 130 نفر از سرپرستان خانوار روستایی دهستان گویجه­بل بخش مرکزی اهر با استفاده از نمونه­گیری طبقه­ای انتساب متناسب تشکیل دادند. ابزار اندازه­گیری داده­ها، پرسشنامه­ای محقق­ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز تأیید شد. یافته­های حاصل­از به­کارگیری تحلیل عاملی اکتشافی نشان­داد، چهار عامل ضعف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز کارآفرینی روستایی، موانع فنی- حمایتی، موانع تولیدی- بازاررسانی جهت فروش محصولات و موانع قانونی- نهادی مهم­ترین عوامل بازدارنده­ توسعه کسب­وکارهای خرد در مناطق روستایی بوده و درمجموع 4/59 درصد واریانس کل موانع توسعه کسب­وکار خرد را به خود اختصاص داده­اند.  نتایج حاصل از این پژوهش به دست­اندرکاران امر کمک می­کند تا جهت مرتفع­نمودن این موانع اهتمام ورزیده و گام­های مثبتی در جهت رونق کسب­وکارهای خرد روستایی که در سال­های اخیر بسیار موردتوجه و تأکید قرارگرفته، بردارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Barriers Factors to Micro Business Development in Rural Areas (The case of Goyje Bel Reigen, Central District of Ahar Township)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Maleki 1
  • parviz golparvar 1
  • shapur zarifian 2

1 PhD. Student, Department of Agricultural Extension and Rural Development University of Tabriz, East Azerbaijan, Iran

2 Associate Professor in Department of Agricultural Extension and Rural Development, University of Tabriz, East Azerbaijan, Iran

چکیده [English]

Rural entrepreneurship, as an economic force for sustainable rural development plays a key role in the achievement of social and economic development in a society. One of the best examples of rural entrepreneurship is rural micro business that creates jobs, generate wealth and contribute to a more equitable distribution of income that much attention has been paid by rural development experts to it, recently. But, unfortunately, based on evidence, development of rural micro businesses in our country has faced many challenges. Therefore, the purpose of this survey research was to determine the Barriers Factors for developing rural micro-businesses. 130 head of household was selected using stratified random sampling technique. The results of factor analysis showed, four factors instance: the weakness of socio-cultural structure that affecting on rural entrepreneurship, technical-Protective barriers, Manufacturing-marketing barriers, institutional-legal barriers determined 59.4 percent of total variance barriers to rural micro business development. The results of this study have practical implications for is entrepreneurship policy – makers due to resolve rural micro business barriers and provide required strategies for developing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Eentrepreneurship
  • Rural Micro Business
  • Rural People Employment
امین آقایی، م. 1388. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع کوچک از دیدگاه کارشناسان توسعه­ روستایی. فصلنامه­ روستا و توسعه، 11(4): 125-146.
فرجادی، غ. (ترجمه). 1383. توسعه­ اقتصادی در جهان سوم. تودارو، م. مؤسسه عالی پژوهش در توسعه، انتشارات کوهسار 558 ص.
رجبی­پور میبدی، ع. 1389. جایگاه شرکت­های کوچک و متوسط در نظام­های اجتماعی و اقتصادی. پایگاه الکترونیک کارآفرینی.
رحمانیان­کوشککی، م.، چیذری، م.، و عباسی، ع. 1393. بررسی توانمندی­های کارافرینانه­ دانشجویان مراکز آموزش علمی-کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: استان فارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11 (1): 1394.
رحیمی، ع. 1395. روستا محور پیشرفت. معاونت علمی سازمان بسیج دانشجویی، قابل دستیابی در: http://roshan.bso.ir/getattachment. آخرین دسترسی: 20 بهمن 1395.
رضوانی، م، و نجارزاده، م. 1387. بررسی و تحلیل زمینه­های کارآفرینی روستاییان در فرآیند توسعه نواحی روستایی. فصلنامه­ توسعه کارآفرینی، 1(2): 161-182.
علی­میرزایی، ع.، اسدی، ع. و طهماسبی، م. 1390. موانع توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط کارآفرین روستایی در استان خوزستان (مطالعه­ موردی: صنایع تکمیلی خرما). فصلنامه توسعه­ کارآفرینی، 3(12): 184-165.
علی­میری، م. 1387. آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش­ها و چالش­ها، توسعه کارآفرینی، 1(1): 169-133.
غلامی روچی، م. ن.، میرمحمدی صادقی، ج. و دهقانی، ع. 1384. تحلیلی بر عوامل مؤثر بر بهره­وری کل صنایع روستایی تحت پوشش جهاد کشاورزی استان اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی، 9(1): 71-61
فرجی سبکبار، ح.، بدری، س. ع.، سجاسی قیداری، ح.، صادق­لو، ط. و شهدادی خواجه­عسگر، ع. 1390. اولویت­بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی (مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان. پژوهش های جغرافیای انسانی، 43(75): 68-53.
کلاین، پ. 1380. راهنمای آسان تحلیل عاملی، ترجمه صدرالسادات، س، ج و مینایی، الف. انتشارات سمت، تهران.
 کیاکجوری، ک.، رودگرنژاد، ف. و پورعیسی، م. 1391. ارائه مدل مفهومی از موانع مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی. همایش ملی توسعه روستایی، دانشگاه گیلان، رشت. شهریور 1391.
مولایی، م. 1382. ارزیابی عوامل مؤثر بر سودآوری و عملکرد صنایع کوچک در ایران. پایان­نامه دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
نامجویان شیرازی، ز. 1393. قابلیت صندوق­های اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعه کارآفرینی و کسب­وکارهای کوچک. فصلنامه­ کارآفرینی در کشاورزی، 1(3): 65-82.
نوروزی، م. و حیاتی، د. 1394. سازه­های مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 1(11): 1394.
Azizi, B., Hosseini, F. J., Hosseini, M. and Mirdamadi, M. 2010. Factors influencing the development of entrepreneurial education in Iran’s applied- scientific educational centers for agriculture. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 5 (1):77-83
Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R. and Kinnan, C. 2009. The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation, Working Paper, May, Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Chrisman, J.J., Chua, J.H. and Sharma, P. 2003. Current trends and future directions in family business management studies: Toward a theory of the family firm. Coleman White Paper Series, 4: 1-63.
Deakins, D., and Freel, M. 1998. Entrepreneurial learning and the growth process in SMEs, The Learning Organization, 5(3): 144–155.
Gibosen, J., Olivia, S. 2006. The effect of infrastructure access and quality on non-farm enterprises in rural Indonesia. Journal of World Development, 12: 28 -36.
Gilbert, O. B., Akwasi, A. B., Harry, S. B. 2014. Barriers to Youthful Entrepreneurship in Rural Areas of Ghana. Global Journal of Business Research, 8(3):109-119.
Hinton, P. R., Brownlow, Ch,. Mcmurray, I. and Cozens, B. 2004. SPSS Explained. RoutledgeInc, Madison Avenue, NewTork, NY 10016,270.
Muruganantham, N. and Natarajan, G. 2015. Barriers of Entrepreneur in Rural Area. International Journal of Applied Research, 1(7): 621-624.
Naudé, W. A. 2009. Entrepreneurship, Developing Countries, and Development Economics: New Approaches and Insights .Small Business Economics (in press) DOI 10.1007/ s11187- 009-9198-2.
OECD. 2005. SME and Entrepreneurship Outlook, Organization for Economic Co-operation and Development Publishing, France, Paris.
Oosterbeek, H., Van, P.M. and Auke, I. 2010. The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship Skills and Motivation". European Economic Review, 54: 442-454.
Salleh, M.M. 2011. Rural Entrepreneurship: Opportunities and challenges Of rural enterprises MICRO (SME)In Malaysia, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 2(11): 573-585.
Smallbone, D. 2007. Fostering Entrepreneurship in Rural Areas», Key Policy Issues in Entrepreneurship and SME Development, Retrieved Dec20 2010 from http:// www.oecd.org/.
Urbanoa, D., Toledanoa, N. and Ribeirob, D. 2010. Support Policy for the Tourism Business: A comparative case study in Spain, 30(1):119–131.