نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته ‏ی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏ های مختلف کشاورزی در بیران‏شهر در استان لرستان بوده ­است. جامعه آماری آن جوانان 15 تا 24 ساله بیران‏شهر می ‏باشند (1404N=) که 181 نفر از آنان، با استفاده از فرمول کوکران، به­ عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. نمونه‏ ها طی دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله اول در هر روستا متناسب با جمعیت موجود در هر روستا، درصد حجم نمونه انتخابی در هر روستا مشخص شد. سپس در هر روستا نمونه‏های تعیین­ شده به­طور هدفمند انتخاب و داده‏های موردنیاز از آنان به­ وسیله‏ پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق، به­ترتیب به روش اعتبار محتوایی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت تجزیه و تحلیل داده ‏ها با نرم ‏افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان­داد جوانان منطقه بیران‏شهر به­ترتیب بیش‏ترین و کم­ترین گرایش را نسبت ­به اشتغال در زیربخش باغبانی، دلّالی و واسطه‏ گری (خرید و فروش) محصولات کشاورزی داشته‏اند. هم­چنین گرایش به اشتغال در زیربخش‏های باغبانی، جمع‏آوری و فرآوری گیاهان دارویی مراتع و جنگل‏ها و یا صنایع تبدیلی و بسته‏ بندی محصولات کشاورزی در بین جوانانی که به­ترتیب این فعالیت‏ها در روستای آن‏ها فعالیت ‏غالب روستا باشد، بیشتر از جوانانی است که این فعالیت‏ها در روستای آن‏ها وجود ندارد.      

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Rural Youth Tendency to Employment in Agricultural Sub-Sectors (Case Study: Beyranshahr County in the Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Hafezi 1
  • Mehdi Rahimian 2
  • Saeid Gholamrezai 2

1 - Graduate Master of Rural Development. Faculty of Agriculture, Lorestan University., Iran

2 Assistant Professor, Department of Rural Development, Faculty member of Lorestan University, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this survey research is to evaluate the rural youth tendency to employment in agricultural sub-sectors in the Beyranshahr County in the Lorestan province. The statistical population consisted of 15 to 24-year old youth in the Beyranshahr County (N= 1404). Then 181 of them were selected as a statistical sample by using Cochran’s formula. The samples were selected in two stages. The first step is choosing the sample size proportional to the population in every village. Then, the samples that was specified in each village were chosen and the data was collected by using a questionnaire. Questionnaire's reliability and validity were confirmed, respectively through computing Cronbach's alpha coefficient and content validity. Finally, the data was analyzed by the SPSS software. The result showed that youth of the Beyranshahr County have respectively the most and least tendency to employment in horticulture and brokering (purchase and sale) of agricultural products. In addition, the tendency of youth to employment in the horticulture sub-sector such as collecting and processing medicinal plants in the forest and pastures and or industrial processes and packaging them exist more in youth in whose villages such activities are dominant as compared with the youth in whose villages such activities are not dominant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Youth
  • Agricultural Sub-Sectors
  • Tendency to Agricultural
ارتیاعی، ف.، چیذری، م. و جعفری، م. 1390. عوامل تأثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه). مجله پژوهش‏های روستایی، 2(3): 73-55.
پورسینا، م.، چیذری، م.، فرج­الله حسینی، ج. و طهماسبی، م. 1389.عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه‏ کشاورزی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کلاردشت). فصلنامه روستا و توسعه، 13(3): 49-31.
حسینی، ص. و شهبازی، ح. 1392.  برآورد عرضه و تقاضا جمعی بخش کشاورزی ایران (1338-1386). اقتصاد و توسعه اقتصادی، 2(1): 24-16.
حیدری­ساربان، و. 1392. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت کشاورزان درخصوص اشتغال در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین­شهر). مجله چشم‏انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، 24(1): 119- 103.
سالاری­نیا، م.، رسولی، م. و سلیمان­پور، م. 1394. عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی نسبت­به بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان آمل). مجله بین‏المللی علوم زیستی دارویی، 221- 231.
سلطانی، ع.، چهارسوقی امین، ح. و آرایش، م. 1393. تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی شهرستان ایلام به اشتغال در بخش کشاورزی. پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، 7 (3): 57-72.
لایقی، ا. 1391. بررسی مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی استان‏های کشور. مجله اقتصادی - دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‏های اقتصادی، 11(12): 83-110.
مشرف، پ.، مهدیان بروجنی، م. و میرزایی، م. 1390.عوامل مؤثر بر نگرش جوانان روستایی شهرستان شهرکرد نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی، همایش ملی اشتغال دانش‏آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس، 2 تا 3 آذر، تهران.
هرائینی، م. و انبارلو، م. 1395. تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش جوانان در اشتغال کشاورزی(مطالعه موردی: روستای یوسف­آباد صیروفی شهریار)، نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، 30 اردیبهشت، تهران.
Agwu, N. M., Nwankwo, E. E.  and Anyanwu, C. I. 2013. determinants of agricultural labour participation among youths in Abia States, Nigeria International. Journal of Food and Agricultural Economics , 2(1): 157-164.
Adila Abdullah, F., Abu Samah, B. and Othman, J. 2012. Inclination towards Agriculture among Rural Youth in Malaysia,  Farah Adila Abdullah, Bahaman Abu Samah and Jamilah Othman, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(11): 892-894.
Rahmon Ibrahim, M. 2014. how rural agricultural development project (animal production) can use projects benefits for improving the economic status of famers. Journal of Procardia Economics and Finance, 8(12): 484-489.
Suleiman Bello, A. R., Allajabou, H. A. and  Baig, M. B. 2015, Attitudes of rural youth towards agriculture as an occupation: A case study from Sudan. International Journal of Development and Sustainability, 4(4): 415-424.
Whitfield, S. Dixson, J. L., Mulenga, B. P. and Ngoma , H. 2015, Conceptualising farming systems for agricultural development research cases from Eastern and Southern Africa. Agricaltural System, 133:54-62.