نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

مدیریت روستایی از جنبه های مختلف همواره جای مطالعه و بررسی دارد. یکی از این جنبه ها که نقشی موثر در فرآیند توسعه و تقویت عملکرد مدیریت روستایی دارد بررسی و تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی مناطق روستایی همسو با توسعه پایدار می باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش برسی جایگاه مدیریت محلی و حکمروایی خوب در کاهش آسیب پذیری کالبدی است. بدین منظور با استفاده از 9 شاخص حکمروایی خوب و 7 شاخص آسیب پذیری کالبدی که لازمه تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی می باشد، با روش توصیفی- تحلیلی و با سنجش کمی داده ها و با بهره گیری از مدل TOPSIS ، آزمون T-TEST، آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه بررسی شده است. نتایج نشان دادکه محدوده مورد مطالعه به لجاظ حکمروایی و آسیب پذیری کالبدی وضعیت مناسبی ندارد. نتیجه پژوهش حاضر بر این نکته تاکید دارد که بین حکمروایی خوب روستایی و توسعه کالبدی رابطه مستقیم و شدید وجود دارد و با پایین بودن سطح مدیریت محلی و حکمروایی خوب روستایی سطح توسعه کالبدی نیز بهبود پایین خواهد بود. همچین آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که حکمروایی خوب در صورت عملی شدن می تواند بر بهبود شاخص های آسیب پذیری اثر گذار بوده و محیط پایداری را به لحاظ کالبدی فراهم آورد. آگاه ساختن جامعه روستایی از نظام فنی، تفویض اختیار و قدرت بیشتر به دهیاری ها، توانمندسازی و ظرفیت سازی مردم و نهادهای محلی در توسعه مساکن از پیشنهادهای کاربردی در این زمینه است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis Local management role in reducing the physical vulnerability approach to good governance (Case Study: Bahmaei Sarahdi garbi rural district)

نویسندگان [English]

  • Hamdollah sojasi Qeydari 1
  • yaghoub esfaram 2

1 Assistant prof, Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 PhD student in Geography and Rural Planning, shahid Beheshti University, Tehran

3

چکیده [English]

Rural management of various aspects of the study It is always research. One of the aspects that an effective role in the development process and strengthen the function of rural management Analyzing the role of local management in the development of physical and reduce the physical vulnerability of rural areas in accordance with sustainable development. The main objective of this study is to investigate the local management and good governance to reduce the physical vulnerability. For this purpose, 9 indicators good governance and 7 indicators of physical vulnerability required to analysis of the role local management is to reduce the physical vulnerability. Analytical descriptive way and quantitation data and utilizes the model TOPSIS, test T-TEST, Pearson test and multiple regression were investigated. The results showed that the studied area in terms of governance and of physical vulnerability are not suitable. Findings of this research emphasizes this point the direct relation between good governance for rural and physical development and there has been intense. With low levels of rural local management and good governance will be improved level of physical development. Multiple regression analysis also showed. Which if implemented could improve good governance indicators of vulnerability in terms of physical impact and provide a stable environment. Notifying the rural community of technical systems, delegation of authority and greater power to government agencies and local institutions in developing people's empowerment and capacity building housing including practical suggestions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local management
  • Good Governance
  • physical vulnerability
  • Bahmaei sarhadi garbi Rural district
اسفرم، ی. 1393. نقش حکمروایی خوب روستایی در توسعه کالبدی (مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
بدری، س.ع.، رکن­الدین افتخاری، ع. و سجاسی­قیداری، ح. 1390. نظام مدیریت برنامه­ریزی توسعه کالبدی (ارائه الگوی جدید براساس نظریه نهادسازی). مجموع مقالات اولین کنفرانس بین­المللی سکونتگاه­های روستایی: مسکن و بافت نظام حکم­روایی روستایی: 86-59.
بدری، س.ع.، اکبریان­رونیزی، س. و قصابی، م. 1392. نقش مدیریت محلی در توسعه کالبدی سکونتگاه­های روستایی (شهرستان آران و بیدگل). پژوهش­های روستایی، 4(2): 249-276.
پورطاهری، م. و نقوی، م. 1391. توسعه کالبدی سکونتگاه­های روستایی با رویکرد توسعه پایدار،مفاهیم، نظریه­ها، راهبردها. مسکن و محیط روستا، 137: 70-53.
پورطاهری، م.، رکن­الدین افتخاری، ع. و بدری، س.ع. 1390. راهبردها و سیاست­های توسعه کالبدی سکونتگاه­های روستایی در ایران. اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا، 9-8 مهر، زاهدان.
پورطاهری، م.، رکن­الدین افتخاری، ع. و عباسی، م. 1391. ارزیابی عملکرد طرح­های هادی روستایی در توسعه کالبدی سکونتگاه­های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نبوت و خوران شهرستان ایوانغرب). جغرافیا و پایداری محیط، 5(2): 25-36.
دربان­آستانه، ع. 1389. تبیین حکمروایی روستایی در حکومت محلی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین). رساله دوره دکتری. دانشگاه تهران.
دربان­آستانه، ع. و رضوانی، م.ر. 1390. تبیین عوامل مؤثر بر حکم­روایی روستایی در حکومت­های محلی، مطالعه موردی: شهرستان قزوین. مدیریت شهری، 28: 198-179.
رکن­الدین افتخاری، ع.، عظیمی­آملی، ج.، پورطاهری، م. و احمدی­پور، ز. 1391. ارائه الگوی مناسب حکم­روایی خوب روستایی در ایران. ژئوپلیتیک، 26: 28-1.
رحمانی­فضلی، ع.، صادقی، م. و علیپوریان، ج. 1393. بنیان­های نظری حکم­روایی خوب در فرآیند مدیریت روستایی نوین. مدیریت شهری، 37:  43-54.
ریاحی، و. و کرمی­نسب، ص. 1392. ارزیابی عملکرد دهیاری­ها در توسعه کالبدی فضایی سکونتگاه­های روستایی (بخش کردیان شهرستان جهرم). برنامه­ریزی منطقه­ای، 3 (12): 61-70.
عظیمی­آملی، ج. و رکن­الدین افتخاری، ع.ر. 1393. حکم­روایی روستایی (مدیریت توسعه پایدار). چاپ اول انتشارات سمت، تهران، 324 ص.
سجاسی­قیداری، ح.، صادقلو، ط. و محمودی، ح. 1394. ارزیابی و تحلیل کیفیت مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان کنویست شهرستان مشهد). پژوهش­های روستایی، 1(4): 133-148.
عظیمی­آملی، ج. 1390. تحلیل حکمروایی خوب در پایداری روستاها (موردمطالعه: روستاهای استان مازندران)، پایان­نامه دوره دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
علوی، س.ع.، احمدآبادی، ع.، مولائی قلیچی، م.، پاتو، و. و برهانی، ک. 1392. مکان­گزینی مناسب بیمارستان­های شهری با استفاده از تکنیک­های تلفیقی تحلیلی تصمیم­گیری چندمعیاره و تحلیل­های فضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران. بیمارستان، 2(12): 18-9.
علی­الحسابی، م. و عبدمجیری، ا. 1389. تأثیر مدیریت روستایی بر کالبد روستا (روستاهای اربابی استان خراسان)، مجموع مقالات اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه­های روستایی. مسکن و بافت نظام حکمروایی روستایی، 28 و 29 بهمن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
عینالی، ج. 1394. تحلیلی بر عوامل مؤثر در آسیب­پذیری مسکن روستایی در برابر سانحه زلزله (مطالعه موردی: دهستان سجاسرود- خدابنده استان زنجان). فضای جغرافیایی، 47: 144-127.
عینالی، ج.، چراغی، م. و رومیانی، ا. 1393.  ارزیابی نقش اعتبارات مسکن در کاهش آسیب­پذیری کالبدی سکونتگاه­های روستایی مطالعه موردی: دهستان بزینه­رود- خدابنده استان زنجان). مجله مسکن و محیط، 146: 90-77.
فتاحی، ا. 1389. سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان، پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
نصیری، ا. 1394. ارزیابی عملکرد مدیریت ناحیه محوری بر کارآمدی حکمروایی مطلوب شهری، مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تهران. پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 21: 156-139.
مؤذن، س. 1391. ارزیابی الگوی مدیریت محلات مبتنی­بر شاخص­های حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: اوین تهران. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
Bardhan, P., SandipMitra, D. and Abhiru, S. 2008.political participation, clientelism and targeting of local government programs:Results from a Rural Household Survey in West Bengal, India. www.researchgate.net/publication/46449832.
Barker, D. 2000. Local Governance: A Model of Sustainable Rural Resource Management for the Third world, Int. J. Agriculture Resources, Governance and Ecology. 1: 43-55.
Carlsson, L. and Berkes, F. 2005. Co-management: concepts and methodological implications, Environmental Management, 75: 65-76.
Elmenofi, G.A.G., El Bilali, H. and Berjan, S. 2014. Governance of rural development in Egypt, Agricultural Science, 59(2): 285-296.
Furmankiewicz, M. and Macken-Walsh, A. 2016. Government within governance? Polish development partnerships through the lens offunctional representation, rural studies, 46:12-22.
Gani. A. and Duncan, R. 2007. Measuring Good Governance Using Time Series. Journal Of The Asia Pasific Economy, 12: 367-385.
Gross, M. and Zrobek, R. 2015. Good governanve in some public real estate management systems, Land use Policy, 49: 352-364.
Kardos, M. 2012. The reflection of good governance in sustainable development strategies, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58: 1166-1173.
Long, H., Zou, J., Pykett, J. and Yurui, Li. 2011. Analysis of rural transformation development in China since the turn of the new millennium, Applied Geography, 31: 1094 -1105
Morrison, T. H. 2014. Developing a regional governance index: the institutional potential of rural regions, Rural studies, 35: 101-111.
Rist, S., Chidambaranathan, M., Escobar, C., Wiesmann, U. and Zimmermann, A. 2007. Moving from sustainable management to sustainable governance of natural resources: the role of social learningprocesses in rural India, Bolivia and Mali, rural studies, 23: 23-37.
Yousaf, M., Ihsan, F. and Ellahi, A. 2016. Exploring the impact of good governance on citizens trust in Pakistan, Governmant information Quarterly, 33(1): 200-209.
Zhang, X,. Fan, S,. Zhang, L. and Huang, J. 2002. Local Governance and Public Goods Provision in Rural China. Washington, D.C: International food policy Research Institute.