نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته‏ ی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه تعاونی‏های کشاورزی در بسیاری از کشورها، راهبردی کلیدی در توسعه‌ی روستایی است. در این راستا نباید از نقش کلیدی کارآفرینی سازمانی در موفقیت سازمان‌ها به­خصوص در تعاونی‌های کشاورزی غفلت کرد. از این­رو، تحلیل وضعیت کارآفرینی سازمانی به­منظور حرکت فزاینده‌ تعاونی‌ها و بنگاه‏ها و سایر سازمان‏های مختلف به سمت توسعه آن برای رسیدن به توسعه‌ پایدار روستایی، امری ضروری است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 1012 نفر از اعضای تعاونی‌های مرغ‌داران گوشتی فعال استان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با فن انتساب متناسب و با استفاده از روش فرمول کوکران به تعداد 220 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه‌ تعدیل‌یافته‌ استاندارد اسچیپرز و همکاران (2008) و آنتونسیک و هیسریچ (2001) بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع مورد پژوهش تأیید شد. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ جهت سنجش و تأیید پایایی استفاده گردید. در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها شامل چهار بعد ریسک‌پذیری، نوآوری، پیشگامی و نوسازی راهبردی بود. لذا بر اساس یافته‌ها، پیشنهاد می‌گردد مدیران و اعضا تعاونی‌های کشاورزی با حمایت از ایده‌ها و نظرات کارآفرینانه اعضاء تعاونی‌ها، زمینه را برای تقویت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها فراهم آورند تا از این طریق زمینه و الزامات لازم برای دستیابی به توسعه‌ پایدار روستایی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the statues of organizational entrepreneurship in cooperatives: (Case of poultry cooperatives in Kermanshah Province, Iran)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khosravi 1
  • saeed gholamrezai 2
  • mehdi rahimian 2
  • morteza akbari 3

1 M.S Graduated of The Rural Development group, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Rural Development, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran

3 Faculty member, Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, development of agricultural cooperatives is a key strategy for rural development in many countries. In this regard, the key role that Organizational entrepreneurship plays in organizational success, especially in the agricultural sector, should not be ignored. The main purpose of this study is to determine the status of organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. The statistical population consisted of poultry cooperative members of the Kermanshah province in the west of Iran (N=1012). A sample of 220 respondents was selected using Cochran's formula by the stratified random sampling method. To collect data, a questionnaire adapted from the standard questionnaire developed by Antonice and Histrich (2001) and Scheepers et al. (2008) was used. The validity of the questionnaire was confirmed by faculty members at the Universities of Tehran, Lorestan and agricultural cooperative experts in the Kermanshah Province. Cronbach's alpha was used to estimate the reliability of the questionnaire. The reliability was found to be acceptable. In this study, the data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics, which was conducted by using the SPSS20 software. The results showed that organizational entrepreneurship in cooperatives included four dimensions of risk-taking, innovation, proactiveness, and strategic renewal. It is recommended that the managers of cooperatives and members use innovative ideas of the members of cooperatives to prepare the grounds for strengthening organizational entrepreneurship in cooperatives so that the possibility and requirements for sustainable rural development is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Development of organizational entrepreneurship
  • Agricultural cooperatives
  • Poultry cooperatives

احمدپورداریانی، م. و ملکی، ع. 1393. کارآفرینی پیشرفته. انتشارات راه‌دان، تهران، 426 ص.

خسروی، ا. 1394. تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها: (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.

خسروی، ا.، غلامرضایی، س.، رحیمیان، م. و اکبری، م. 1395. تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی­های کشاورزی با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی. مجله تعاون و کشاورزی، 5 (19): 167-189.

رضایی، ر. ‌ا. و حسینی، س. م. 1392. طراحی مدل معادلات ساختاری توسعه‏ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان. نشریه توسعه کارآفرینی، 6 (4): 74-57.

رضایی، م. و مبینی‌دهکردی، ع. 1385. ایران آینده در افق چشم‌انداز. چاپ اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 662 ص.

علی‌بیگی، ا. ح. و شاهمرادی، م. 1395. بررسی رکود تعاونی‌های مرغ تخم‌گذار استان کرمانشاه. مجله تعاون و کشاورزی، 5 (17): 32-1.

کریمی، آ.، ملک‌محمدی، ا.، رضوانفر، ا. و احمدپورداریانی، م. 1391. سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2 (2): 222-209.

کردنائیج، ا. ا.، مقیمی، س. م. و یزدانی، م. ص. 1388. بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران. نشریه مدیریت دولتی، 1(3): 134-119.

مبارکی، م. ح.، زالی، م. ر. و دهناد، ر. 1392. شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش شناسی کیو. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(1): 32-5 .

مقیمی، س. م.، وکیلی، ی. و اکبری، م. 1392. نظریه‌های کارآفرینی. چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 420 ص.

منصوری، ع. ا. 1393. تولید سالیانه 59 هزار تن گوشت مرغ در استان کرمانشاه. خبرگزاری کوج. قابل دستیابی در: http://www.itpnews.com ، آخرین دسترسی: 6 اسفند 1395.

Antoncic, B. and Hisrich, R.D. 2001. Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross- Cultural Validation. Journal of Business Venturing, 16: 495-527.

Antoncic, B. 2007. Intrapreneurship: a comparative structural equation modeling study. Industrial Management & Data Systems, 107(3): 309-325.

Chang, S., Lin, R., Chang, F. and Chen, R. 2007. Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation. Industrial Management & Data Systems, 107(7): 235-220.

Covin, J. O. and Miles, M. P. 1999. Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship Theory & Practice, 23(3): 47–63.

Covin, J. G. and Slevin, D. P. 2002. The entrepreneurial imperatives of strategic leadership. In M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, & Sexton, D.L. (Eds.), Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset (pp. 309– 327). Oxford, UK: Blackwell Publishers.

Habbershon, T. G. and Pistrui, J. 2002. Enterprising families' domain: Family-influenced ownership groups in pursuit of transgenerational wealth. Family Business Review, 15(3): 223–237.

Heinonen, j. and Korvela, k. 2003. How about measuring intrapreeurship? 33rd Entrepreneurship. Innovation and Small Business Conference, Milan, Italy, 10-12 September.

Hornsby, J. S., Kuratko, D. F. and Zahra, S. A. 2002. Middle managers’ perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a measurement scale. Journal of Business Venturing, 17: 49–63.

Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., and Montagno, R. V. 1999. Perception of internal factors for corporate entrepreneurship: A comparison of Canadian and U.S. managers. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(2): 9–24.

Hough, J. and Scheepers, R. 2008. Creating corporate entrepreneurship through strategic leadership. Journal of Global Strategic Management, 3(1): 17-25.

International Labour Organization. 2017. Difination of cooperatives. Avilable on: http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--en/index.htm, visited: 2017/3/6.

Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A., Barnett, T. and Pearson, A. 2008. An exploratory study of family member characteristics and involvement: Effects on entrepreneurial behavior in family firms. Family Business Review, 21(1): 1–14.

Kuratko, D. F., Ireland, R. D. and Hornsby, J. S. 2001. The power of entrepreneurial outcomes: Insights from Acordia, Inc. Academy of Management Executive, 15(4): 60–71.

Kuratko, D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G. and Hornsby, J. S. 2005. A model of middle-level manager’s entrepreneurial behavior. Entrepreneurship Theory & Practice, 29(6): 699–716.

Lumpkin, G. T. and Dess, G. 2001. Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: the moderating role of environment. Journal of Business Venturing, (16): 429-431.

Martins, E.C. and Terblanche, F. 2003. Building organisational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6 (1): 64-74.

Miles, M, P., Munilla, S. M. and Darroch, J. 2009. Sustainable corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, (5): 65-76.

Mokaya, S. O. 2012. Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance Theoretical Perspectives, Approaches and Outcomes. International Journal of Arts and Commerce, 1(4): 233-220.

Morris, M. H. and Kuratko, D. F. 2002. Corporate entrepreneurship: Entrepreneurial development within organizations, Orlando, FL: Harcourt College Publishers.

Morris, M. H., Kuratko, D. F. and Covin, J. C. 2011. Corporate Entrepreneurship and Innovation, South-Western/Thomson Publishers.

Pittaway, L. 2001. Corporate Enterprise: A New Reality for Hospitality Organizations?. Hospitality Management. 20(1): 379-393.

Ratner, c. 2015. Neoliberal Co-optation of Leading Co-op Organizations, and a Socialist Counter-Politics of Cooperation, Monthly Review, 66(9): 1-16.

Rauch, A., J. Wiklund, G.T. Lumpkin and Frese, M. 2009. Entrepreneurial orientation and business performance: an assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 761–87.

Scheepers, M., Hough, J. and Bloom, J. 2008. Nurturing the corporate entrepreneurship capability. Journal of Southern African Business Review, 12(3): 50-75.

Zahra, S. A., Hayton, J. C. and Salvato, C. 2004. Entrepreneurship in family vs. non-family firms: A resource based analysis of the effect of organizational culture. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(4): 363-381.

Zahra, S.A. 2005. Entrepreneurial risk taking in family firms. Family Business Review, 18(1): 23-40.