نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

    سرمایه روان‌شناختی به­عنوان نیرویی در جهت بهبود عمل‌کرد فرد و سازمان، افزایش قدرت نفوذ، نهاد و سکونت­گاه‌های انسانی، افزایش درآمد و ایجاد مزیت رقابتی نگریسته می‌شود. هدف اصلی این­مطالعه بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایت­مندی شغلی کشاورزان می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه جمع­آوری شد که تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسشنامه تحقیق 72/0 الی 79/0 به­دست آمد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل بهره‌برداران کشاورزی شهرستان اردبیل می‌باشد (29000N=)، که از این میان تعداد 380 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده  به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیرهای تحقیق با افزایش رضایت­مندی شغلی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین، در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیرهای خودکارآمدی، تاب‌آوری و خوش‌بینی توانایی تبیین 41/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت­مندی شغلی را دارا می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explanation of Psychological Capital Effects on Improvement of Farmers’ Job Satisfaction of the Ardabil County

نویسندگان [English]

  • Vakil Heidari sraban 1
  • Hamdollah Sojasi Qeidari 2
  • Ali Majnoony Tootkhane 3

1 Associate Professor at Department of Geography, Faculty of Humanities and literature, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2 Assistant Professor at Department of Geography, Faculty of Humanities and literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

3 MA student in Geography and Rural Planning , University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Positive Psychological Capital is defined as the positive and developmental state of an individual as characterized by high self-efficacy, optimism, hope and resiliency. The main purpose of this paper is to explain the psychological capital effects on improvement of village farmer’s job satisfactions in the Ardabil County. The study sample consists of farmers in the Ardabil Province and 380 people were selected by convenience sampling. The sample size was determined based on Cochran's formula and the required data was collected through questionnaires. A questionnaire was used for data collection. The questionnaires face and content validity were confirmed by professors and experts, and its reliability was confirmed based on Cronbach's alpha (0.71-0.82). For data analysis, the SPSS software was used. The results of Pearson correlation test showed that there was a significant correlation between all research variables and job satisfactions with the reliability of %95. Moreover, the variables of optimism, resiliency and self-efficacy contained %41 of dependent variables in linear multiple regression test. Finally, according to the results of analysis, practical suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Job Satisfaction
  • Ardabil County
اللهیاری، ط. و میربلوچی، ع. 1386. میزان رضایتمندی شغلی مددکاران اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در تهران. فصلنامه علوم اجتماعی، 2 (2): 65- 35.
بابائیان، ع.، سید نقوی، م. ع.، علیزاده، ح. و پورغلامی، م. ر. 1390. تأثیر سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی افسران مرد ناجا، مورد مطالعه، خا.ا. قزوین. فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، 7(3): 369-346.
حسینیان، ع. و علیزاده، ع. 1386. جایگاه توانمندسازی روانشناختی در رضایت شغلی پلیس زن. فصلنامه پلیس زن، 2(4): 25-1.
حیدری ساربان، و. 1392. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کشاورزان در خصوص اشتغال در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر). مجله چشم­انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، (2)4: 119-103.
حیدری ساربان، و. 1393. نقش سرمایه روان‌شناختی در ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی. فصلنامه جغرافیا، 3(5)، 255- 239 .
حیدری ساربان، و.، سجاسی قیداری، ح. و صادقلو، ط. 1393. تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی، مطالعه موردی روستاییان شهرستان مشگین شهر. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه  و توسعه اجتماعی، 21: 22- 191.
پارسائیان، ع. و اعرابی، س. م. (ترجمه). 1389. رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، رابینز، استیفن پی. دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ویرایش اول، چاپ شانزدهم، 253-223 .
رضایی زاده، ع.  1385. بررسی رابطه رضایت شغلی با جو سازمانی و سبک‌های مقابله با استرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
سادات مرعشیان، ف.، و نادری، ف. 1392. رابطه فرهنگ سازمان، هوش هیجانی و سرمایه روان‌شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 14(3): 121-112 .
صالحی، ل.، مختارنیا، م. 1389. بررسی رضایت شغلی کارشناسان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات و اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2 (14): 91-72.
علی بیگی، ا.، جعفری‌نیا، م. و قربانی، ف. 1390. رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضامندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه. فصلنامه برنامه ریزی منطقه‌ای، 3(1): 80-69.
قنبری، س و حجاری، ن. 1390. بررسی اثر تعاملی بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی. مجله پژوهش‌های علوم انسانی، 12(29): 72 – 53.
نصیری، ف. و قنبری، س. 1388. رضایت شغلی و ابعاد آن در بین مدیران مدارس ابتدایی شهر همدان. مجله پژوهش علوم انسانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی) دانشگاه بوعلی سینا، 26 (10): 146- 129.
هاشمی نصرت آباد، ت.، جلیل باباپور.، خ. و بهادری خسروشاهی، ج. 1391.  نقش سرمایه روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی. فصلنامه پژوهش­‍‌های روان‌شناسی اجتماعی، (4)4: 144- 123.
هومن، ح. 1381. تهیه و استاندارد ساختن مقیاس رضایت شغلی، تهران، مؤسسه آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
هویدا، ر.، مختاری، ح. و فروهر، م. 1391.  رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی. مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، (3)2: 56-43.
Avey, J. B., Reichard, R. j., luthans, F. and Mhatre, K.H. 2011, Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes behaviors, and performance. Human Resources Development Quarterly, 22: 129-130.
Barry, D. A. 2002. Job satisfaction and leadership style: A study of Michigan high school principals. Unpublished doctoral dissertation, The Western Michigan University, 59: 10-12.
Bowen, B. E. 1980. Job satisfaction of teacher educators in agriculture. Unpublished doctoral dissertations, the Ohio State University Colombes.
Brandt, T., Gomes, J. and Bayannovas, D. 2011, Personality and psychological capital as European countries. Journal of Business, 11: 255-263.
Erxiu, H. and Hey Wood, J. 2004. Job satisfaction, International Journal of Man powers, 26: 36-37.
Lapan, R. 2004. Career development across the K-16 years: Bridging the present to satisfying and successful futures. Alexandria, VA: American Counseling Association.
Larson, M. and Luthans, F. 2006. Potential added value of psychological capital in predicting work attitudes, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13: 1-15.
Liu, L., Chang, Y., Fu, j., Wrang, Y. and Wang, L. 2012. the mediating role of psychological capital on the association between occupational stress and depressive symptom among physicians: a cross-sectional study. BMC Public Health, 12: 219-220.
Luthans, S. K. and Avolio, B. J. 2008. positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfactions personnel psychology, 23: 25-65.
Milan, L. M. and Luthans, M. 2006. Potential added value of psychology capital in predicting work attitudes. Journal of Leadership and Organizational Studies, 32: 45-46.
Sarri, L. M. and Ludge, T. A. 2004. Employee attitudes and job satisfaction, Human Resource Management, 43: 395-407.
Seligman, M. E. P. 1998. Learned Optimism: How to change your mind and your life. New York: Pocket Books.
Siu, O. L., Hui, C.H, Phillips D.R, Lin, L., Wang, T. W. and Shi, K.S. 2009. A case study of resiliency among Chinese health care workers: Capacity to copy with workplace stress, Journal Res spress, 43:770-776.
Turner, N., Barling, J. and Zaharatos, A. 2002, Positive psychology at work in C.R. Synder & S. Lopez (Eds), Handbook of positive psychology, Oxford, UK: Oxford University press.
Van den Bon, A. 2004. Agricultural development opportunities and threats for farmers and implications for extensions organizations. Journal of Agriculture and Extension, 63: 145-150.
Waller, M. A. 2001. Resilience in ecosystem context evolution of the concept. Amjorthopsychiotry, 15: 290-302.
Worh, S. 2010. sustainable extension not transforming about renewal, Proceeding of the 18th. Annual Conference of AIAEE, Aruban, South.
Wright, T. A. 2003. Positive organizational behavior an idea whose time has truly come. Journal of Organizational Behavior, 24: 434- 442.
Zellars, K. L., Perrewe, P. L., Rossi, A. M., Teeper, B. J. and Ferris G, K. 2008. moderating effects of political skill, perceived control, and job-related self-efficacy on the relationship between negative affectivity and psychological strain. Journal of Organizational Behavior, 29: 549-551.
Zhao, Z. and Hou, J. 2009. the study on physiological capital development of entrepreneurial team, International Journal of Psychological Studies, 12: 35-40.