نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

چکیده

در چند دهه اخیر ضعف کارآمدی فعالیت­های بخش دولتی و حضور کارگزاران جدید در عرصه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی منجر شد به اینکه نظام­های ترویج کشاورزی به تنوع کارکردی و تکثرگرایی ساختاری جهت تسهیل مشارکت بخش­های مختلف، اعم از دولتی، خصوصی و غیردولتی (مردم­­نهاد) روی کنند. هدف این مطالعه، تعیین کارکرد سازمان­ها در نظام ترویج تکثرگرا در ایران است. این تحقیق به روش دلفی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را 50 نفر از متخصصان و کارشناسان موضوعی تشکیل دادند. در روش دلفی از نمونه­گیری استفاده نمی­شود بلکه پانل کارشناسان براساس تخصص موضوعی و تجربه حرفه­ای به صورت هدفمند انتخاب می­شود. این تحقیق در سه مرحله انجام شد که چهارده سازمان و پنج دسته کارکرد توسط کارشناسان معرفی شدند. پس از حذف گویه­هایی که کمتر از 80 درصد نسبت به آنها توافق جامع وجود داشت، کارکردهای هر سازمان­ به­دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که در یک نظام ترویج تکثرگرا بصورت هم­زمان مراکز تحقیقات، شرکت­های خصوصی، مراکز ترویج جهاد کشاورزی و شرکت­های تعاونی، برنامه­های آموزشی و ترویجی برگزار می­کنند که مخاطب براساس نیاز، سطح آگاهی کیفیت خدمات به یکی از این سازمان­ها مراجعه می­کند. در این سیستم فضای رقابتی باعث بهبود کیفیت خدمات می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of the functions of organizations in a pluralistic extension system for Iran’s rural development

نویسندگان [English]

  • Nasim Izadi 1
  • Ahmad yaghoubi Farani 2

1 Ph.D student in agricultural extension and education, Bu Ali Sina University, Hamedan University.

2 Assistant Professor Agricultural Extension Education, Bu Ali Sina University, Hamedan

چکیده [English]

The weak performance of the public sector (in agricultural extension systems) in providing services in recent decades has led to the presence of new agents in the field of agricultural extension and rural development. The resulting functional diversity and pluralism structure including governmental, private and non-governmental results in the facilitation of the participation of actors in various subjects. The aim of this study is to determine the function of organizations in Iran as a pluralistic extension system. The study was conducted by Delphi. The population of the study were 50 subject experts. The Delphi method of sampling is not used here, but a panel of experts on the subject with expertise and professional experience should be chosen. This research was conducted in three stages. Fourteen organizations and five categories of functioning were introduced by the panel of experts. The function of each organization was identified after removing the items on which there was less than 80 percent overall agreement. The results showed that in a pluralist system the extension of an organization can provide a service in return for payment. Therefore, the audience turns to one of the organizations based on his/her needs and conditions and the choice of the quality of service. Usually, the competitive nature of this work provides for improvement of services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • government agricultural extension
  • private agriculture extension
  • advisory services and extension
  • NGO
ایزدی، ن.، عطائی، پ. و خطیر، ا. 1389. خصوصی­سازی ترویج کشاورزی، لزوم و محدودیت­ها. همایش ملی کشاورزی در افق 1404، مهرماه 1389، رشت.
حسینی، س. م. و شریف­زاده، ا. 1387. سناریوهای بهسازی ترویج کشاورزی: در جستجوی یک پارادایم نوین. نشر آموزش کشاورزی: کرج، 624 ص. 
سوری، س.، صدیقی، ح. و پزشکی­راد، غ. ر. 1390. شناسایی مشکلات و محدودیت­های فعالیت­های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی (مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43(2): 252- 241.
علوی، س. ه. ۱۳۸۱. درجه­بندی کشورهای جهان از لحاظ آزادی اقتصادی. اداره بررسی سیاست­ها و اطلاعات اقتصادی وزارت امور خارجه، تهران.
Adhiguru, P., Birthal,  P.S. and Ganesh Kumar, B. 2009. Strengthening Pluralistic Agricultural Information Delivery Systems in India. Agricultural Economics Research Review, 22: 71-79.
 Blum, M. 2012. pluralistic extension systems - characteristics and considerations. Beijin. editor: FAO.
 Faure, G., Davis, K.E., Ragasa, C., Franzel, S. and Babu, S.C. 2016. Framework to Assess Performance and Impact of Pluralistic Agricultural Extension Systems. Report for International Food Policy Research Institute, 48 p.
Heemskerk, W. and Davis, K. 2012. Pluralistic Extension Systems. Agricultural innovation systems: An investment. world Bank, 12 p.
Kennedy, H.P. 2004. Enhancing Delphi Research: Methods and Results. Journal of Advance Nurses, 45(5): 504 - 511.
Kim, J., Kong, M. and Ju, D. 2009. Challenges in Public Agricultural Extension of Korea. Journal of International Agricultural and Extension Education, 16: 51-60.
Klerkx, L. and Proctor, A. 2013. Beyond fragmentation and disconnect: Networks for knowledge exchange in the English land management advisory system. Land Use Policy, 30: 13– 24.
 Klerkx, L., Landini, F. and Santoyo cortes, H. 2016. Agricultural extension in Latin America: current dynamics of pluralistic advisory systems in heterogeneous contexts. Journal of Agricultural Education and Extension, 22: 389-397.
Masangano, C.H., Chiwasa, H., Kambewa, D.K., Kakwera, M., Chimombo, M., Matita, M. and Gausi, W. 2016. Making the demand driven extensions services systems work through decentralised structures: Prospects for the future extension service delivery in Malawi. Agricultural extension and rural development, 8(12): 240-249.
Miller. D. 2006. Bulding anew Agricultural Research and extension system in Afghanistan: initial thoughts. USAID
Moris, J. 1991. Extension Alternatives in Tropical Africa. Overseas Development Institute, London, 115 p.
 Okorley, E. L., Gray, D. and Reid, J. 2010. Towards A Cross-Sector Pluralistic Agricultural Extension System in A Decentralized Policy Context: A Ghanaian Case Study. Journalof Sustainable Development in Africa, 12: 1-10.
Omar, J.A.E., Abu Bakar, A., Jais, H. and Shalloof , F.M. 2012. Study Of Role Of  Agricultural Extension In The Dissemination Of Sustainable Agricultural Development. International Journal Of Science And Nature, 3(1): 12- 19.
Powell, C. 2003. The Delphi technique: Myths and realities. Journal of Advance Nurses, 41(4): 376- 382.
Qteshat, I. 2011.The agricultural extension services: a review of global experience. Report submitted to the ministry of agriculture.
Reddy, M.N. 2012. Analysis And Recommendations For Creating A Pluralistic Agricultural Extension System In Tajikistan. Report of United States Agency for International Development (USAID), 50 p.
Rivera, W. and Alex, G. 2004. The continuing role of government in pluralistic extension systems. Journal of International Agricultural and Extension Education, 11: 41–52.
Roberts, T. and James, E. 2004. Characteristics of effective agriculture teachers. Journal of agricultural education, 45(4): 82-95.
Schauber, A. C. and Castania, K. 2001. Facing issues of diversity: Rebirthing the Extension Service. Journal of Extension [On-line], 39(6). Available at: http://www.joe.org/joe/2001december/comm2.html, Visited: 2003. 3.16.
Sharma, V. P. 2006. Enhancement of Extension Systems in Agriculture. Asian Productivity Organization, 178 p.
Singh, K.M., Meena, M.S., Swanson, B.E., Reddy, M.N. and Bahal, R. 2014. Indepth Study of the Pluralistic Agricultural Extension System in India. Munich Personal RePEc Archive, 166 p.
 Suvedi, M. and MC Namara, P. 2014. Strengthening the Pluralistic Agricultural Extension System in Nepal. Report for U.S. Agency for International Development (USAID), 80 p.
Swanson, B. E. and Rajalahti, R. 2010. Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems. The World Bank, 187p.