نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

محور توسعه روستا­ها در آغاز هزاره سوم میلادی بر مبنای جامعه اطلاعاتی است و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا­ها از جمله اهدافی بوده که در اجلاس سران کشور­ها مورد توجه قرار گرفته است. دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) زمینه­ساز توسعه دولت الکترونیک بوده و شناخت لازم از وضعیت این دفاتر یک ضرورت مسلم برای توسعه آن­ها است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه­ای وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان(شهرستان­های همدان، بهار و فامنین) از دید­گاه کار­گزاران دفاتر فاوای روستایی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 91 نفر از کار­گزاران این دفاتر بوده که با روش تمام­شماری انتخاب شدند. نتایج به­دست آمده شامل دو قسمت می­باشد که در ابتدا به رتبه­بندی گویه­های میزان رضایت از فعالیت در دفاتر فاوا روستایی، وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات الکترونیکی با استفاده از ضریب تغییرات پرداخته شد و سپس وجود شکاف بین این دو وضعیت مورد واکاوی قرار گرفت که نتایج نشان می­دهد بین وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی مورد مطالعه با استفاده از آزمون  tهمبسته در سطح 05/0 و با مقدار 33/6 تفاوت معنا­داری وجود دارد که بیانگر وجود شکاف و فاصله بین این دو وضعیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of current and desirable situation of electronic government service provision in rural areas of the Hamedan province

نویسندگان [English]

  • Mousa Aazami 1
  • Parisa Safahan 2

1 Associate Professor, Department of Agricultural , BU-Ali sena University

2 M.Sc. in Rural Development, College of Agriculture, BU-Ali sena University

چکیده [English]

The informative society is seen as the central element of rural development at the beginning of the third millennium and the development of information technology and communication in villages has always been considered in current summits across the world. Nowadays, information and communication technology service offices are the basis of electronic government. Therefore, recognition of these offices is necessary for sustainable rural development. The purpose of this research was a comparative analysis between the current situation and the desirable situation of e-government services in the rural districts of the Hamedan province as perceived by their directors (Hamedan, Bahar and Famenin Counties). The study population consists of 91 respondents who were chosen and studied through the census method. The findings of this research study consist of two sections. The items related to satisfaction with the activities in information and communication technology service offices were prioritized in the first section. Moreover, the current and the desirable conditions for electronic service provision were identified. The gap between these two were analyzed in the second section. The results indicate that there is a significant difference between these two conditions of electronic service provisions in rural areas. This significant difference was recognized through the paired T test at the 0.05 level with 6.33 value that illustrates the existence of a gap between these two situations. Electronic government, information technology and communication, information and communication technology service offices

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology and communication
  • rural information and communication technology service offices
  • Hamedan Province
بهفرد، ف. 1380. زمینه­های غالب در جغرافیای انسانی. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران،430  ص.
برقی ح و قنبری ی. 1389. تحلیلی بر نقش علم و فناوری اطللاعات و ارتباطات در توسعه روستایی. فصلنامه راهبرد، (24): 145-135.
تاج، ش، ارزجانی، ز، فرج نژاد قاعدی، س. 1389. عوامل مؤثر بر پذیرش و به کار­گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا­ها، مطالعه موردی: روستای قرن آباد استان گلستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران.
جلالی، ع .ا.، عباسی، م. و گرگانی­نژاد، س. 1382. فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا­های کره جنوبی. دانشگاه علم و صنعت ایران، 235 ص.
رعیت­پور، م. 1393. تحلیل وضعیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) روستایی استان همدان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
راسخی، ب.، رحیمی، آ. و علی بیگی، ا .1390.ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت روستاییان از دفاتر ICT روستایی. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 4(4): 71-56.
رکن­الدین افتخاری، ع. ر. 1389. امکان­سنجی ایجاد مراکز فناوری اطلاعات در مناطق روستایی ایران، مطالعه موردی: روستا­های استان خراسان. فصلنامه روستا و توسعه، 3: 7-1.
رضایی­نژاد، م. ج و زرشکیان، س. 1390. مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران. مجله حقوق خصوصی، 8(2): 137-168.
رضایی­زاده، م. ج. 1385. حقوق اداری 1. چاپ اول، تهران، نشر میزان، 232.
عنابستانی، ع. ا و وزیری، س. 1390. تحلیل آثار اجتماعی، افتصادی و کالبدی ICT در توسعه نواحی روستایی (مورد مطالعه: شهرستان گرگان). پژوهش­های روستایی، 2(1): 187-213.
عبادی، ر .1384. فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش. چاپ دوم،تهران: مؤسسه توسعه فناوری آموزش مدارس هوشمند، 256 ص.
قلی­نیا، م. ح و یعقوبی­فرانی، ا. 1388. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدید­های توسعه ICT روستایی و دفتر خدمت­رسانی در ایران. کتاب مجموعه مقالات همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، 34 ص.
صیدایی، ا و هدایتی­مقدم، ز. 1390. ارزیابی نقش دفاترICT روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی. جغرافیا و برنامه­­ریزی محیطی، 23(1): 142-129.
صرامی، ح و بهادری، ع.  1389.  نقش ICT در توسعه روستایی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، 4(9): 154-129.
طباطبایی مؤتمنی، م. 1387. حقوق اداری. جلد یازدهم. انتشارات سمت. تهران، 546 ص.
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات. 1394.  قابل دستیابی در: http://ito.gov.ir/، آخرین دسترسی: 11/12/1394.
یعقوبی، ن. م. 1386. دولت الکترونیک: رویکرد مدیریتی. تهران. نشر افکار، 304 ص.
مرکز آمار ایران. 1390. سرشماری عمومی نفوس و مسکن. قابل‌دسترسی در: www.amar.org.ir، آخرین دسترسی: 16/5/1393.
موسوی، چ. و بابا­نسب، ر. 1378. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در مدیریت روابط شهر و روستا. مجموعه مقالات اولین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، سازمان جغرافیایی نیرو­های مسلح. 14. 7 و 8 آبان، تهران
ملکی، س. 1390. بررسی وضعیت و مطالعه تطبیقی ICT روستایی در ایران. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 30(133): 70-49.
Alibagy, A., Karamidehkordi, M. and karamidehkkordi, E. 2011. Effectiveness of Rural ICT Centers: A perspective from west of Iran. Procedia Computer Science, 3: 1184-1188.
Berkeley, C.A,. Bekkers, V. and Moody, R. 2009 . Visual culture and electronic government: exploring a new generation of E-Government. In: Wimmer, M.A. et al. (Eds.), EGOV Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg, 4: 257–269.
Bhuiyan, S. H. 2010. E-government in Kazakhstam: Challenges and its role to development. Public Organiz Rev,10, S147, from http://www.proguest.com, Visited: 2011.08.15.
Bakhshizadeh, H., Hosseinpour, M. and Pahlevanzadeh, F. 2011. Rural ICT interactive planning in Ardabil province: Sardabeh case study. Computer Science, 3: 254-259.
Wu, Y. 2014 . Protecting personal data in E-goverenment: A cross-country study. Goverenment Information Quarterly, 31: 150-159.
Tripathi, A., Kumar Singh, M. and Kumar, A. 2012. Informatino and Communication Technology for Rural Development. International Journal on Computer Science and Engineering, 4(5): 1161-1170
UNITED NATIONS. 2014. E-Goverenment Survey 2014. Economic & Social Affairs.UN.Report.P.5.
Holden, S. 2010. Electroniec Government at the Local and Public Subsystem. Public Performance and Management Review, 21: 54-81.
 Mathur, A. and Ambani, D. 2005. ICT and rural socities: Opportunities for growth, Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar, India. The International Information & Library Review, 37: 345.