نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده

امروزه زنان در بسیاری کشورهای جهان، به ویژه در برخی موارد، از دخالت در سیاست و نقش‌های اجتماعی محروم شده‌اند به طوری که هنوز زنان از جایگاه لازم در مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار نیستند. هدف مطالعه حاضر، بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در دهستان شیرز شهرستان هرسین بوده است. به لحاظ روش‌شناسی، این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، زنان بالای شش سال دهستان شیرز بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 333 نفر تعیین و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد که مشارکت سیاسی زنان مورد مطالعه در سطح متوسط و مشارکت اجتماعی آن‌ها در سطح بالا قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب اهمیت، باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور سیاسی، عدم توانایی در برقراری ارتباط با دیگران، مشکلات و ضعف جسمانی، حجم زیاد فعالیت زنان در داخل منزل، حجم زیاد فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری، پذیرش مقام تحت سلطه، نداشتن تجربه در امور سیاسی و اداری و عدم تمایل زنان نسبت به مردان به مدیریت، موانع اصلی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study of Individual and Family Barriers to Women's Political and Social Participation: Evidence from Shirez District in Harsin City

نویسندگان [English]

  • Hossaein Agahi 1
  • Akram Binaian 2
  • Saber Fatahi 3

1 Associate Professor of Agriculture Extension and Education, Agriculture College, Razi University, Iran.

2 Ph. D. student of Rural Development, Agriculture College, Razi University, Iran.

3 Ph. D. student of Agriculture Extension and Education, Agriculture College, Ilam University, Iran.

چکیده [English]

Today, in many countries of the world, in some cases women are barred from interfering in politics and social roles. Thus, still it is necessary to place women in political, social, economic and cultural activities. The purpose of this study is to examine individual and family barriers to women's political and social participation of the Shirez District in the city of Harsin. The research methodology used is descriptive-correlation and it is carried out by using a survey. The statistical population included the women older than 6 years in the Shirez District. A sample size of 333 person was determined by using the Kerejcie and Morgan table. They have been selected using the convenience sampling method with proportional assignment. Data analysis was done by using the Spearman coefficient and multiple regression analysis. The results showed that the political participation of women is in the medium level and their social participation is in the high level. Also, the results indicated that women believe that they are not able to participate in political affairs. The inability to communicate with others, the physical weakness and other problems, high volume of activities of women at home, high volume of activities in the agricultural sector and livestock, accepting dominance, lack of experience in political and administrative affairs and unwillingness of women compared to men in management are the main barriers of the political and social participation of rural women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shirez District
  • Patriarchy
  • Family Barriers
  • Individual Barriers
احمدی، س. م. 1388. مشارکت سیاسی زنان در ایران، غرب و اسلام. پژوهشنامه زنان و توسعه، 42: 156-117.
آل غفور، س. م. و کاشف الغطاء، ف. 1388. تأثیر شرایط اجتماعی-اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران. علوم اجتماعی، 20: 186-149.
 طیب، ع. ر. (ترجمه).1380. مشارکت و حضور شهروندان. آلموند، ج. ا. و پاول، ج. ب. تهران.
بگ رضایی، پ. 1387. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان ایلام. علوم اجتماعی، 20و21: 54-72.
پاسبان، ف. 1388. نقش زنان در توسعه­روستایی. پژوهشنامه زنان و توسعه، 42: 116-83.
ترکی هرچگانی، م. و غفاری، س. ر. 1390. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان و دختران در توسعه مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: روستاهای بخش فارسان). مطالعات جامعه­شناختی جوانان، 2:  109-130.
توکل، م. و ناصری راد،  م. 1390. نقش عامل مشارکت اجتماعی در ابتلاء به سرطان در مراجعه­کنندگان به انستیتو کانسر تهران. مجله پژوهشی حکیم، 14: 143-137.
حافظیان، م.ح. 1388. زنان و توسعه پایدار: نگاهی مقایسه­ای به جهان اسلام. پژوهشنامه زنان و توسعه، 42: 56-11.
خانی، ف. و احمدی، م. 1388. تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تصمیم­گیری­های اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای چیر- یامچی شهرستان زنجان). پژوهش زنان، 4: 113-95.
 خباز زاده، ن. 1390. موانع مشارکت زنان در توسعه روستایی. ماهنامه دهیاری­ها، 33: 12-15.
رضوی الهاشم، ب. 1388. تحلیل جایگاه مشارکت زنان در فرایند توسعه سیاسی، اجتماعی انقلاب اسلامی ایران. علوم اجتماعی، 21: 60-73.
صمدی­راد، ا. 1385. مکانیسم­های ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 5: 122-99.
علی بیگی، .ا ح.،  زرافشانی، ک. و اولایی، س. 1386. تحلیل جنسیتی فعالیت­های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه. مطالعات زنان، 5: 89-111.
عنابستانی، ع. ا. جوان، ج. و احمد زاده، س. 1391. بررسی رابطه ویژگی­های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 21 (190): 82-98.
لیپست م. و دوز، ر. 1373. جامعه شناسی سیاسی. فرجاد ح. انتشارات توس. تهران. 438ص.
مرکز آمار ایران.1391. سرشماری نفوس و مسکن سال 1391. قابل دستیابی در: www.amar.org.ir، آخرین دسترسی: 2 بهمن 1392.
میرک زاده، ع. و علی آبادی وحید، ش. ع. 1389. واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه­های آموزشی و ترویجی. روستا و توسعه، 2: 147-165.
نادری، ع. و سیف نراقی، م. ۱۳۹۰. روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی). نشر ارسباران. تهران
نوروزی، ف. ا. و بختیاری، م. 1388. مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. راهبرد، 53: 269-249.
وحیدا، ف. و نیازی، م. 1383 تأملی در مورد رابطه بین ساختار و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان. علوم اجتماعی، 23: 146-117.
ویسی، ه. و بادسار، م. 1382. بررسی عوامل مؤثر بر نقش اجتماعی زنان در فعالیت­های روستایی: مطالعه موردی استان کردستان. روستا و توسعه، 32: 43-19.
Akarro  R R, Mussa A S and Losindilo E .2010. Some Factors That Hinder Women Participation in Social, Political and Economic Activities in Tanzania. Arts and Social Sciences Journal. ASSJ, 4: 1-10.
Macclosky, H .1968. Political participation. International Encyclopedia of social science, 12: 252-253.
Millbrath, L .1981. Political participation. Hand book of political behavior, 4: 197-237.
Nelson, J .1987. Political participation. Understanding political development. London.
Rahman Khan, M. and Ara, F .2006. Women participation and empowerment in local government. Asian Affairs, 1: 00-73.
True, J .1998. Gender mainstreaming and trade goverance in the Asia-pacific  economic cooperation frum(APEC). In G.waylan and S. Rai eds. Global governance: Feminist prespectives. Newyork: palgrave