نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استان سیستان و بلوچستان، یکی از استان‌هایی است که نسبت به سایر استان‌های کشور حرفه بخش قابل توجهی از افراد به ‌صنایع‌دستی ‏اختصاص دارد، هرچند انتظارات شاغلین این صنعت برآورده نشده است. رکود تقاضا در بازار ‌صنایع‌دستی نه تنها انگیزه ورود به این صنعت را ‏از بین برده بلکه موجب بیکار شدن برخی شاغلین در این حوزه شده و اثرات جانبی دیگری همچون افزایش روند مهاجرت از روستا به شهر و ‏عدم تولید برخی از ‌صنایع‌دستی را داشته است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و رتبه‌بندی موانع توسعه بازار تعاونی‌های ‏صنایع‌دستی این استان است. تحقیق حاضر کاربردی و کمی است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با ‏فعالین و صاحب نظران این حوزه در استان سیستان و بلوچستان استخراج شده است. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ‏تعداد 40 پرسش‌نامه در سال 1401 گردآوری و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. آزمون فرضیه‌ها با تکیه ‏بر آزمون تی تک نمونه‌ای، رتبه‌بندی موانع توسعه بازار ‌صنایع‌دستی با استفاده از آزمون ‏فریدمن، و ارتباط متغیرهای جمعیت‌شناختی با موانع ‏توسعه بازار با توجه به آزمون‌های ناپارامتری یو من-‏ویتنی و کروسکال والیس‏ انجام شدند.‏ نتایج نشان داد که برگزاری محدود نمایشگاه‌ها، ‏عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در حوزه ‌صنایع‌دستی و تبلیغات ناکافی به ترتیب مهم‌ترین موانع توسعه بازار ‌صنایع‌دستی هستند. ‏با این وجود عدم تطابق تولید ‌صنایع‌دستی استان با سلیقه مصرف کننده، تنوع و جذابیت محصول، مانعی جدی در توسعه بازارهای ‏‏‌صنایع‌دستی محسوب نمی‌شود. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of obstacles to the development of rural handicraft cooperatives market in Sistan and Baluchestan province

نویسندگان [English]

  • Mortrza Yaqubi 1
  • Ali Sardar Shahraki 2
  • Alireza Karbasi 3

1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Torbat Heydarieh, Iran

2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan

3 Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Although Sistan and Baluchestan Province is renowned for its handicrafts and has the potential ‎to contribute significantly to the local economy, the industry has not yet met expectations. The ‎downturn in demand in the handicraft market has not only eroded the incentive to enter this ‎industry, but also made some people unemployed in this area and had other side effects, such as ‎an increase in rural-to-city migration and the lack of production of some handicrafts. In this ‎regard, the purpose of this study is to evaluate and rate barriers to market development in the ‎handicraft cooperatives of this province. The present research is applied and quantitative and ‎the required information has been extracted using questionnaires and interviews with activists ‎and experts of this field in Sistan and Baluchestan province. A total of 40 questionnaires were ‎collected in 2022 and analyzed using descriptive and inferential statistics. The results show that ‎the limited holding of national or international exhibitions of handicrafts, investors' ‎unwillingness to invest in handicrafts due to restrictive mechanisms and inadequate public ‎propaganda to recognize the effects of handicrafts (especially tourists) are the most important ‎barriers to the development of handicraft market are. The lack of design and use of integrated ‎and scientific marketing systems for selling products by manufacturing companies, and the ‎inability to sell handmade products directly by manufacturers, are also serious barriers to the ‎lack of development of the province's handicraft market. However, the mismatch of provincial ‎handicraft production with consumer tastes, diversity and product attractiveness is not a serious ‎obstacle to the development of crafts markets. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Handicrafts market
  • Cooperatives
  • Sistan and Baluchestan