نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف اباد، ایران

چکیده

امــروزه فعالیت‌هــای روستایی، رفــت و آمــدها و ارتباطات سطح یه روستا با شهر و منطقه نفوذ آن به میزان زیادی تغییر کـرده و ایـن تغییـرات بدون توجه به شرایط زیست محیطی و محیط مطلوب انسانی بوده است به گونه‌ای که مشکلات زیـادی را به ویژه برای انسان‌های ساکن فراهم آورده است. این پژوهش با رویکردی توسعه‌ای ـ کاربردی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی هدف مدل سازی و ارائه الگوی بهینه توسعه‌ی شبکه‌ی معابر روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه است. به گونه ای که برای دستیابی به این مهم شاخص هایی در 4 بخش طبیعی و اکولوژیکی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی و کالبدی - فضایی استخراج شد و با نظر سنجی از 30 متخصص امر در زمینه مطالعات شهری و روستایی و با استفاده از نرم افزار Smart-Pls به تحلیل عوامل اکتشافی پرداخته شد. در این بین برای بهینه توسعه‌ی شبکه‌ی معابر روستایی از الگوریتم درخت پوشای مینیمم MST در محیط نرم افزار Matlab 2016 و برای فضایی سازی شاخص‌های مورد مطالعه از روش و فرآیند تحلیل شبکه Network Analyst Tools در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج نشان داد مقادیر اشتراکات استخراجی حاصل از تجزیه و تحلیل مؤلفه‌ها بالاتر از مقدار 4/0 قرار داشته که تأییدی بر مناسب بودن داده ها و تحلیل عاملی می باشد و شاخص کالبدی فضایی با ضریب 692/0 مهم ترین عامل شناسایی شد نتایج بررسی میدانی نشان داد که از بین مسیرهای توسعه شبکه معابر برای 15 روستای مورد مطالعه در بخش 4 شاخص و سنارویو تشکیل داده شد که روستاهای جهاد آباد و مورچه خورت در وضعیت مناسب کاملاً مناسبی از نظر توسعه شبکه معابر قرار دارند، روستاهای ونداده و سعید آباد ئر وضعیت متوسطی از نظر توسعه شبکه معابر قرار دارند، روستاهای قاسم آباد، خسرو آباد، موته و لوشاب در وضعیت نامناسب و روستاهای رباط پایین، لای بید، آزان و زیاد آباد در وضعیت کاملاً نامناسبی از از نظر توسعه شبکه معابر قرار دارند. با توجه به تحلیل یافته‌های می‌توان گفت از بین روستاهای مورد مطالعه 6/66 درصد از در وضعیتی نامناسب و کاملاً نامناسب از نظر توسعه شبکه معابر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling and presenting the optimal model for the development of rural roads network in Shahinshahr and Meimeh

نویسندگان [English]

  • Sayed Ramin Ghafari 1
  • hajar nasehi 2

1 Associate Professor, Department of Geography, Payame Noor University

2 PhD Student. Department of Geography,Najafabad Branch , Islamic Azad University, Najafabad , Iran

چکیده [English]

Today, human activities, comings and goings and communications at the urban and rural levels have changed a lot and these changes have been regardless of environmental conditions and the desired human environment. The present research is based on applied development goal and in terms of descriptive-analytical methodology based on library studies and field studies. To study, model and present the optimal model for the development of rural roads network in Shahinshahr and Meimeh. To achieve the objectives of the research, 4 indicators: natural and ecological, socio-cultural, economic and physical-spatial were extracted and surveyed by 30 experts in the field of urban and rural studies and using Smart-Pls software to analyze the factors. Exploration was done. Then, in order to present the optimal model for the development of the rural road network, the colonial competition algorithm (MST minimum tree cover) in Matlab 2016 software environment has been used, and the Tracking Analyst Tools method in spatialization of the studied indicators in Network Analyst Tools is used in the ArcGIS software environment. The results show that among the studied indicators, the socio-cultural index has the highest coefficient and impact on the development of rural road network and then the economic index is effective as a stimulus and mediator in the second category. Also, the results of spatial analysis show that Among the studied villages, 66.6% are in an unsuitable and completely unsuitable situation in terms of the development of the road network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • development
  • road network
  • village
  • Shahinshahr and Maymeh