نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترا

چکیده

اخیراً توجه خاصی به نقش فرهنگ در توسعه پایدار جامعه معطوف شده است. افراد و جوامع دارای ارزش‌ها، معانی، آداب و رسوم و ‏سیستم‌های دانش خاص خود هستند. با این حال، از چنین ویژگی‌هایی غالباً در برنامه‌ریزی توسعه چشم پوشی شده است. هدف از این‎ ‎پژوهش تحلیل‎ ‎ریسک سواد فرهنگی مناطق‎ ‎روستایی‎ ‎در سرمایه معنوی چشم‌انداز روستایی‎ ‎استان لرستان‎ ‎است. روش‎ ‎تحقیق‎ ‎این‎ ‎مقاله ‏به صورت پیمایشی، و در چارچوب مطالعات کتابخانه‌ای و‎ ‎اسنادی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ابزار علت و معلولی دیماتل ‏استفاده شده‎.‎‏ نتایج‎ ‎نشان داد در بین عوامل تآثیرگذار بر سواد فرهنگی روستاها: عوامل باورهای جبر مسلکی و قوم مداری به ‏ترتیب با ضریب وزنی 296/1 و 848/0به عنوان عوامل اثرگذار، و از سویی عوامل درک فضایی و دانش، بینش و مهارت به ترتیب ‏با ضریب وزنی 229/1- و 077/1- به عنوان اثرپذیرترین معیارها در بین شاخص‌های مؤثر بر ریسک سواد فرهنگی در بین روستائیان بوده ‏است. بر این اساس، عوامل باورهای جبر مسلکی و قوم مداری بعنوان عوامل علت و عوامل درک فضایی و دانش، بینش و مهارت، درک ‏مکانی و ارزش‌ها و هنجارها تحت نام عوامل معلول در حوزه سرمایه معنوی چشم‌انداز روستایی منطقه مورد مطالعه شناسایی و مشخص ‏گردیدند. لذا پیشنهاداتی چون حذف باورهای ناسازگار و پایدار شده در روستاها؛ برخورد ریشه‌ای با افکار و احساسات غیر منطقی روستائیان ‏و غیره ارائه گردیده است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cultural Literacy Risk Analysis in the Field of Rural Capital Spiritual Capital (Case Study: Villagers of Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • morteza tavakoli 1
  • ali khodadadi 2

1 Trabiat Modares University

2 PHD student

چکیده [English]

Recently, special attention has been paid to the role of culture in the sustainable development ‎of society. Individuals and societies have their own values, meanings, customs and knowledge ‎systems. However, such features are often overlooked in development planning. The purpose ‎of this study is to analyze the risk of cultural literacy in rural areas in the spiritual capital of ‎rural landscape of Lorestan province. The research method of this article is in the framework ‎of library and documentary studies, and Dimatel cause and effect tool was used to analyze the ‎information. On the cultural literacy of the villages, the factors of professional and ‎ethnocentric algebra beliefs with a weight coefficient of 1.296 and 0.848, respectively, as ‎influential factors, and on the other hand, the factors of spatial perception and knowledge, ‎insight and skill with a weight coefficient of 229, respectively. 1- and 077 / 1- have been ‎considered as the most effective criteria among the effective indicators on cultural literacy risk ‎among villages. Based on this, the factors of professional and ethnocentric beliefs are ‎identified and identified as causes and factors of spatial perception and knowledge, insight and ‎skill, spatial perception and values and norms under the name of factors in the field of ‎spiritual capital. Became.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural literacy
  • spiritual capital
  • rural landscape
  • Lorestan