نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه ارومیه- ایران

2 گروه جغرافیا - دانشگاه ارومیه

چکیده

رشد جمعیت، تغییرات تکنولوژی اطلاعات، تغییرات اقلیمی، تغییرات کمی و کیفی آب و تحولات اقتصادی قرن 21 اقتصاد روستاها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. مدیریت اقتصاد روستایی در برابر این تحولات و شوکها مستلزم شناخت ظرفیت پویایی بخشهای تشکیل دهنده آن است. این تحقیق در سال 1398 با هدف این تحقیق ارزیابی ظرفیت پایداری اقتصاد روستاهای بخش مرکزی ارومیه انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق 9305 خانوار بوده که از آن 385 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید. روش نمونه گیری نیز بصورت تصادفی ساده انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بر اساس متغیرهای(اقتصاد کشاورزی، خدمات و صنعت) در قالب طیف لیکرت بوده است. نتایج نشان می دهد که؛ فعالیتهایی در بخش خدمات و صنعت در پویایی اقتصاد روستایی نقش داشته‌اند که به نوعی وابسته به کشاورزی بوده‌اند. گردشگری و طبیعت گردی در بخش خدمات، صنایع دستی و چرم و مبلمان در بخش صنعت به شدت به فعالیتهای کشاورزی و دامی وابسته است که از نظر مردم موجب پویایی اقتصاد روستا می شود. در این فعالیتها بخش تولید، هزینه و تنوع تولید سهم بزرگی در پایداری اقتصاد روستا به خود اختصاص داده است که در صورت توجه به آنها پایداری اقتصاد روستا در منطقه تضمین می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Sustainable Capacity of Rural Economy System (Case Study: Central District of Urmia City)

نویسندگان [English]

  • Leila Soltani 1
  • Ali Akbar taghiloo 2

1 Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Iran

2 Urmia university

چکیده [English]

Population growth, information technology changes, climate change, quantitative and qualitative changes in water and economic developments of the 21st century have greatly affected the rural economy. So that managing the rural economy against these changes and shocks requires recognizing the dynamic capacity of its constituents. The research method is based on the purpose of the user and the type is descriptive and analytical. This research was conducted in 1398 with the aim of researching the sustainability of the rural economy of the central district of Urmia. The method of collecting is documentary and field information. The statistical population of the study was 9305 households from which 385 people were selected as a sample through Cochran's formula. The sampling method was simple random. Data collection tool was a questionnaire based on variables (agricultural economy, services and industry) in Likert scale. The results show that services and industry activities have contributed to the dynamics of the rural economy that have been somehow dependent on agriculture. Tourism and nature tourism in the services, handicrafts and leather and furniture industries are heavily dependent on farming and livestock activities, which, in the eyes of the people, drive the economy of the village. In these activities, production, cost and production diversification have made a major contribution to the sustainability of the rural economy, ensuring that the rural economy in the region is sustained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural economy
  • Sustainability
  • Economic capacity
  • structural equations
  • Urmia city