نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

امید زندگی بیانگر برخورداری از یک سطح بهتر و مناسب تر زندگی است. در نتیجه آگاهی از شاخص فوق در مناطق روستایی به دولتمردان، برنامه‌ریزان روستایی در تصمیم گیری کمک می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف برآورد و پهنه‌بندی امید زندگی در مناطق روستایی ایران براساس داده‌های رسمی ثانویه جمعیت شناختی سال 1395 به انجام رسید. در روش پژوهش براساس داده های ثانویه رسمی کشور جدول طول عمر تشکیل و امید زندگی برای مناطق روستایی استان‌های کشور محاسبه گردید سپس این مناطق با استفاده از Arc GIS پهنه بندی شدند. بر اساس نتایج تحقیق روستاییان استان تهران در سال 1395 از بهترین وضعیت شاخص امید زندگی در بین استان‌ها برخوردار بودند، مقدار این شاخص برای مردم روستایی استان تهران 60/74، برای زنان روستایی 71/74 و برای مردان روستایی 50/74 سال بود. بدترین وضعیت امید زندگی روستاییان کشور نیز مربوط به استان سیستا‏ن ‏و بلوچستا‏ن بود. به طوری که مقدار امید زندگی روستاییان بدون در نظر گرفتن جنسیت 26/67 سال، امید زندگی زنان روستایی 76/67 سال و برای مردان روستایی 76/66 سال بدست آمد. براساس یافته‌های پژوهش بالاترین امید زندگی در بین همه گروه‌ها و استان‌های مورد مطالعه مربوط به زنان روستایی استان تهران با 71/74 سال و کمترین آن مربوط به مردان روستایی استان سیستان و بلوچستان با 76/66 سال بود. در همه استان‌ها زنان روستایی امید زندگی بیشتری نسبت به مردان روستایی داشتند. در نهایت مردم روستایی استان‌های مختلف کشور از نظر شاخص امید زندگی در سه پهنه خوب، متوسط و ضعیف قرار گرفتند. لذا پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست‌گذاران با تخصیص بهینه منابع نسبت به برطرف‌کردن کمبودها و نقصان‌ها در مناطق کمتر برخوردار و بهبود امید زندگی در سایر مناطق اقدامات متناسب را به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimating and zoning of life expectancy in rural areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Shadali Tohidloo 1
  • gholamreza mojarradi 2

1 Assistant Professor, Agricultural extension, communication and rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

2 Associate professor, Agricultural extension, communication and rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Life expectancy shows having a better and more appropriate standard of living. As a result, Awareness of the above index in rural areas helps government officials and rural planners in decision making. The aim of this secondary data analysis research was to estimate and zoning of life expectancy in rural areas of Iran in 2016. In the research method, based on the official secondary data of the country, the life expectancy table was created and life expectancy were calculated for the rural areas of the provinces of the country, then these areas were zoned using Arc GIS. Based on the results, Tehran province in terms of villagers’ life expectancy has the best location among all of provinces. The amount of this index in Tehran province was different from 74.60 for all of rural people to 74.71 for rural women and 74.50 years for rural men. The worst situation of villagers’ life expectancy in Iran was related to Sistan and Blochestan province, because, the amount of this index was for all villagers’ people 67.26 and for women 67.76 and finally for men 66.76 years. The highest life expectancy between all groups and provinces, related to Tehran province rural women’s with 74.71 years and the lowest was related to the rural men of Sistan and Baluchestan with 66.76 years. Women had more life expectancy than men in all provinces. Finally, the rural people of different provinces placed in three areas of good, moderate and weak in terms of life expectancy index. Planners and policymakers can take over the elimination of deficiencies and deficits in weak areas and improve life expectancy in other areas of the appropriate actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life expectancy
  • Rural area
  • villagers
  • zoning
  • Iran