نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز

چکیده

بهبود وضعیت کشاورزی و محیط ‌زیست و حتی سایر بخش‌ها نیازمند اصول پدافند غیرعامل است که می‌تواند کمکی مؤثر، جهت تکمیل زنجیره‌ی دفاعی در بخش کشاورزی باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از زنان روستایی در دو روستای صلیعه و تلبومه در بخش مرکزی شهرستان باوی استان خوزستان بود. حجم جامعه برابر 736 نفر  بود که  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 250  به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه‌ای بود که اعتبار آن با استفاده از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان مورد تأیید قرار گرفته بود. در بخش آمار توصیفی از میانگین رتبه‌ای و ضریب تغییرات و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی، مقایسه میانگین F وکروسکال‌والیس استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از همبستگی، سن و تحصیلات زنان با بینش آنان در خصوص میزان اهمیت فعالیت‌های پدافند غیرعامل کشاورزی رابطه معنی‌داری داشت.. نتایج بخشی از آزمون مقایسه میانگین مر بوط به بینش زنان در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل کشاورزی در بین طبقات سنی و سطح تحصیلات نشان داد، زنان روستایی جوان‌تر و با تحصیلات بالاتر دارای بینشی وسیع و متفاوتی از فعالیت‌های کشاورزی در چارچوب پدافند‌ غیرعامل کشاورزی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify the Role of Rural Women in Agriculture with Emphasis on Passive Defense Environment of Bavi Township

نویسندگان [English]

  • Zeynab Mohmedi Karbalaii 1
  • Masoud Baradaran 2
  • Bahman Khosravipour 2
  • Mansour Ghanian 3

1 graduate student in Agricultural Engineering - Agricultural Extension and Education, Khuzestan Agricultural and Natural Resources University of Ramin; Ahvaz, Iran

2 Associate Professor and a member of the faculty of the Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Agricultural and Natural Resources University of Ramin; Ahvaz, Iran

3 member of the faculty of the Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Agricultural and Natural Resources University of Ramin; Bavi-Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Improving agriculture, the environment and other sectors in need of passive defense that can effectively help to complete the chain of defense is in the improvement of the agricultural sector. This study is applied for the purpose of gathering data descriptive population study of rural women in two villages in the central city of Bavi Khuzestan Tlbovmeh Salieh and the sample size of 736 persons was estimated by using Morgan 250. The data in this study was obtained using a questionnaire designed for the faculty members of the University of Agriculture and Natural Resources of Ramin Khuzestan and the quotas were distributed randomly. Data were analyzed using the software described. Descriptive statistics and coefficient of variation in the average rate in the inferential statistical correlation test, Kruskal-Wallis test was used to compare the average F. The results of descriptive statistics showed that more rural women with primary education and familiar with the environment are very young and have a lot of faith, but their participation in solving environmental problems is very low. Based on the results of the correlation, age and education level of rural women in their understanding of the importance of agricultural activities passive defense is effective. The results of the test showed that in the comparison between age and level of education, rural women who are young and highly educated with a broad vision have a variety of agricultural activities in the context of agriculture that are passive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • Environment
  • passive defense
  • Rural Women
اداوی، ظ. و جوزی خمسلویی، ع. 1392. مدیریت بحران در بخش کشاورزی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: در شهرستان فریدون شهر. همایش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، 5 آبان، قشم.
اکبری، ح. 1391. نقش زنان در توسعه پایدار محیط­زیست. زن در توسعه و سیاست، 4(2): 56- 37.
بوذری، س. 1388. زمین شناسی و کاربرد آن در پدافند غیرعامل. فصلنامه زمین، 2(6): 10-1.
پور، س. و سعادت پور، ف. 1391. تحلیل و بررسی نگرش­ها و نیات مسؤلانه زیست­محیطی با توجه به شهروند زیست­محیطی. مجله راهبرد، 29(7): 214-197.
حیدری، ع. 1392. بررسی میزان مشارکت زنان­روستایی درتوسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان امام زاده جعفر- استان کهگیلویه و بویراحمد). فصلنامه برنامه­ریزی فضایی جغرافیا، 2(7): 156-143.
رحمانی، ب. و مجیدی، ب. 1388. عوامل مؤثر بر مشارکت زنان­روستایی در حفظ محیط­زیست شهری با تأکید بر نگرش اکوفمینیستی. فصل نامه جغرافیایی آمایش، 7(3): 38-15.
روستا، ز.، منوری، م.، درویشی، م. و فلاحتی، ف. 1391. کاربرد داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استخراج نقشه های کاربردی اراضی شهر شیراز. نشریه آمایش سرزمین، 6(5): 164-149.
زمانی، غ. و زارعی، ر. 1391. چالش‌های طرح ورمی‌کمپوست در راستای حفاظت از محیط­زیست مورد مطالعه: طرح ورمی‌کمپوست روستای نوروزان. دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، قابل دستیابی در: www.civilica.com. آخرین دسترسی: 26/05/1393.
زراعی، ی.1392. تحلیلی بر موانع و محدودیت­های فرا روی زنان ­روستایی در بخش کشاورزی. همایش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، 5 آبان، قشم.
شیرمحمدی، ر. 1392. پدافند غیرعامل وکشاورزی مقاومتی. روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی نیشابور، 3-1.
صالحی، ص. و قائمی ­اصل، ز. 1392. بررسی رابطه آموزش زیست­محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط ­زیست (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستان­های دخترانه شهر بابل). فصلنامه علمی– ترویجی آموزش محیط­زیست و توسعه پایدار، 3(2): 79-67.
ضیاءپور، آ.، کیانی پور، ن. و نیکبخت، م. 1391. تحلیل جامعه شناختی محیط­زیست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی آموزش محیط­زیست و توسعه پایدار، 2(3): 67-55.
عزیزی، ق. 1382. ارتباط خشکسالی های اخیر و منابع آب زیرزمینی در دشت قزوین. پژوهش­های جغرافیایی، 46(9): 143-131.
عسگریان، دهکردی ف.، میری، ف. و خسروی پور، ب .1388. شناسایی جایگاه و نقش تسهیلگران در ارتقاء آگاهی و مشارکت زنان و دختران­روستایی. سومین کنگره علوم ترویج وآموزش کشاورزی، 11 و 12 اسفند 1388.
علی بیگی، ا.، بابایی، م. و غلامی، م. 1391. تحلیل انگیزه­های زنان روستایی برای مشارکت در برنامه­های آموزشی و ترویجی. فصلنامه زن و جامعه، 12: 160-139.
عنابستانی، ع.، جوان، ج. و احمدزاده، س. 1391. بررسی رابطه بین ویژگی­های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد). مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه ای، 12: 78-61.
فرخی، ر.، مهدی زاده، م. و تقی زادیه، م. 1390. کاهش خطرات و آسیب­های زلزله با استفاده از پدافند غیرعامل. همایش ملی سازه راه و معماری، 3 اسفند 1390.
قنبری، ی.، حجاریان، ا.، انصاری، ر. و کیانی، ف. 1391. شناسایی عوامل و موانع مشارکت زنان­روستایی در فعالیت­های کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر). مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 2(4): 88-71.
کرمی دهکردی، ا. 1387. چالش­های مهم کشاورزی و منابع طبیعی و رسالت نوین ترویج و آموزش­های کاربردی در مدیریت پایدار این چالش­ها. همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش­های علمی کاربردی کشاورزی، قابل دستیابی در: www.civilica.com. آخرین دسترسی: 26/05/1393.
مجلسی، م. 1385. نقش زن در توسعه­پایدار.­ ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط­ زیست ایران، قابل دستیابی در: www.civilica.com. آخرین دسترسی: 26/05/1393.
محمدی یگانه، ب.، رضایی، ح. و چراغی، م. 1391.  واکاوی تأثیرات خشکسالی بر اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ابرکوه (طی دوره زمانی 1385-1375). فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 6(3): 68-57.
محمودی، ح.  و ویسی، ه. 1384. ترویج و آموزش محیط­زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط­زیست. مجله علوم محیطی، 8(2): 64-57.
مطیعی لنگرودی، ح. و یاری، ا. 1389. حفاظت محیط­زیست و برنامه­ریزی توسعه فیزیکی روستا با تأکید بر ارزیابی طرح­های هادی روستایی. مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، 3(5): 60-45.
محمدی، م. و سلیمانیان، خ. 1392. پدافند غیر عامل درکشاورزی با طراحی شبکه مردمی توسعه پرورش مرغ بومی در ایران با تأکید بر خراسان رضوی. همایش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، 5 آبان، قشم.
هاشمی نژاد، آ. و شعبانعلی فمی، ح. 1388. فناوری زیستی راهی به سوی امنیت غذایی و توسعه پایدارکشاورزی. دومین همایش منطقه­ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی، قابل دستیابی در: www.civilica.com. آخرین دسترسی: 26/05/1393.
Albert, J. P., Elizabeth, A., WalterShea, L., Andres, V., Mlchael, H. and Mark, D.S. 2002. Drought Monitoring with NDVI-Based Standardized Vegetation Index. Photogrammetric Engineering &   Remote  Sensing, 1: 71-75.
Aderinto, A. A. 2001. Subordinated by Culture: Constraints of Women in a Rural Yoruba Community, Nigeria. Nordic Journal of African Studies, 2: 176 -187.
Favier, P., Bertran, D., Eckert, N. and Naaim, M. 2012. Optimal design of snow avalanche passive defense structures using a reliability approach to quantify the vulnerability of buildings. Journes Fiabilite des Materiaux et Structures, 1–15.
Foster, B. B .2001. Choices: a dilemma of women agricultural education teachers. Journal  of Agricultural   Education, 3: 1-10.
Mondal, M. 2013. The Role of Rural Women In Agriculture Sector Of Sagar Island, West Bengal, India. The International Journal Of Engineering And Science (Ijes), 2: 81-86.
Munir butt, T., Yousaf Hassan, Z., Khalid, M. and Muhammad, A. 2010. Role of Rural Women in Agricultural Development and Their Constraints. Journal of agriculture and Social sciences, 3: 53-56.
Nissa Rais, M. U.,  Solangi, A. W.  and Sahito, H. A. 2013. Economic assessment of rural women involved in agriculture and livestock farming activities. Wudpecker Journal of Agricultural Research, 4: 115 – 121.
Rudd, R., Baker, M. and Hoover, T. 2000. Unergraduate agriculture student learning styles and critical thinking abilities:Is there a relationship? .Journal of agricultural education, 3: 2-12.
Singh, U. B. and Mishra, N.K. 2013. Women work participation in rural uttar pradesh a regional anaalysis. International Journal of Social Science & InterdisciplinaryResearch, 8: 47-57.
Tousi, S., Nedae Ghorbani, E. and Nejhad, G. h. 2013. Assessing Impacts of Passive Defense Policies Interventions on Spatial Logic of Tehran Metropolitan Area (TMA). Real Corp, 95-107.
Wane, N. and Chandler, D. J. 2002. African Women, Cultural Knowledge, and Environmental Education with a Focus on Kenya’s Indigenous Women .Canadian Journal of Environmental Education, 1: 86-98.
Yordanov, V.  and Tsonev, T. 2003. Plant responses to drought and stress tolerance. Plant physiol, 187–206.