نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروزه زراعت،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

4 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند

چکیده

در حال حاضر شرکت‌های سهامی زراعی از روندی رو به احیا برخودار هستند و گسترش این نوع نظام بهره برداری در دستور کار دولت می باشد. در این مقاله رضایتمندی سهامداران از عملکرد شرکت‌های سهامی زراعی با استفاده از فن پیمایش وکاربرد تحلیل همبستگی و رگرسیون ارزیابی شد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی میباشد و برای رسیدن به اهداف از روشهای اسنادی و میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر 1899 سهامدار چهار شرکت سهامی زراعی قدیمی با سابقه فعالیت 45 سال می باشد که از بین آنها 235 سهام دار با کمک فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد پرسش گری واقع شدند. تجزیه و‌تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته‌است. میزان رضایتمندی در چهار سطح ناراضی، نسبتاً ناراضی، راضی و خیلی راضی برآورد شد. یافته های تحقیق نشان‌داد 48.1 درصد سهامداران از عملکرد شرکت‌ های سهامی زراعی «راضی» و 17.8 درصد آنان «خیلی راضی» می‌باشند. بر اساس نتایج بدست آمده رضایتمندی اعضای شرکت‌های سهامی زراعی از عملکرد این شرکت ها در حد متوسط به بالا ارزیابی شد. بین متغیرهای« مشارکت در تصمیم گیری ها»،«نحوه رفتار و برخورد پرسنل»،«انتصاب افراد شایسته و لایق» ،«تنوع محصولات تولیدی» و «سطح رضایتمندی» سهامداران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای سطح سواد، مقدار سود سهام، مشارکت در تصمیم گیری‌ها و انتصاب افراد شایسه و لایق، 83 درصد تغییراتی را که در سطح رضایتمندی سهامداران به وجود می آید، را توضیح می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Shareholders’ Satisfaction from the Performance of Farming Joint Stock Companies

نویسندگان [English]

  • mohammad reza bakhshi 1
  • Majid Ranai 2
  • Asadollah Zamanipour 3
  • Mahmood Fal Soleyman 4

1 Assistant Professor, Department of Agronomy, Agriculture Faculty, Birjand University

2 Farming Joint Stock Company, Satisfaction, Farmers, Farming System.

3 Associate Professor, Department of Agronomy, Agriculture Faculty, Birjand University

4 Associate Professor, Department of Geography, Human sciences Faculty, Birjand University

چکیده [English]

Farming joint stock companies are currently growing and spread of this type of Farming Systems is already on the agenda of government. In this paper, the shareholders’ satisfaction from the performance of farming joint stock companies was evaluated. To this end, Correlation and Regression techniques were used. This research is an applied one with a descriptive-analytical approach. For collecting data, two techniques of documentary and surveying method have been used. The population of this study consisted of all 1899 shareholders of four old Farming Joint Stock companies, out of which 325 members determined as sample using Cochran Formula and stratified random sampling technique. The analysis of data was done by using SPSS software. Satisfaction was estimated at four levels: unsatisfied, relatively unsatisfied, satisfied and very satisfied. Research findings indicated 48/1 and 17/9 percent of shareholders were "satisfied" and "very satisfied", respectively, from the performance of farming joint stock companies. Members’ satisfaction from the performance of farming joint stock companies was evaluated at moderate to high level. There was a statistically significant relationship between "participation in decision making","Mode of the personnel behavior","appointment of competent persons","Diversity of products" and "shareholders’ satisfaction" level. Results of regression analysis revealed that education level, the amount of dividends, participation in decision-making and appointment of competent persons explains 83 percent of changes that occur at the level of shareholders satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farming Joint Stock Company
  • Satisfaction
  • farmers
  • Farming System
ابراهیمی، ن. 1387 . نقش شرکت­های سهامی ‌زراعی در توسعه روستایی با تأکید بر شرکت سهامی ‌زراعی نیل‌شهر. پایان­نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مشهد.
اثنی عشری، م. 1369. نقش شرکت های سهامی‌زراعی و تعاونی تولید در کاربرد عوامل تولید. مجموعه مقالات دومین سمینار مشترک شرکت‌های سهامی زراعی، تعاونی‌های تولید و کشت و صنعت‌ها. وزارت جهاد کشاورزی. تهران.
ازکیا، م. 1370. جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. چاپ سوم. انتشارات اطلاعات. تهران.
ازکیا، م. و ایمانی، ع. 1387. توسعه‌ی پایدار روستایی. انتشارات اطلاعات، تهران. ایران.
بارانی، غ. 1369. یکپارچه ‌نمودن اراضی کشاورزی در قالب شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در جهت کاهش مصرف آب. مجموعه مقالات دومین سمینار مشترک شرکت‌های سهامی زراعی، تعاونی‌های تولید و کشت و صنعت ها، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
بدری، ع.، رکن‌الدین‌ افتخاری، ع .، سلمانی، م. و بهمند، د.1390. نقش نظام‌های بهره‌برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: شهرستان قیر و کارزین استان فارس). پژوهش‌های جغرافیای ‌انسانی، 76: 48-33.
حقوقی‌اصفهانی، م. 1369. شرکت‌های سهامی‌زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی و نقش آن در استفاده بهینه از منابع آب و خاک. مجموعه مقالات دومین سمینار مشترک شرکت‌های سهامی ‌زراعی، تعاونی‌های تولید و کشت و صنعت‌ها. وزارت جهاد کشاورزی. تهران.
ساریخانی، ن. 1384. شرکت‌های سهامی زراعی در راه احیا، ماهنامه جهاد، 25(294): 50-43.
ساعدلو، ه. 1348. مطالعه شرکت سهامی باغین شهناز. مؤسسه تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران ،تهران.
عبداللهی، م. 1377. نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در ایران. انتشارات معاونت امور نظام‌های بهره‌برداری. وزارت جهاد کشاورزی­. تهران.
فال سلیمان، م. و حجی پور، م. 1390. تحلیل نقش جامعه روستایی در شرکت های سهامی زراعی جدید با بهره‌گیری از شاخص‌های مشارکتی RPPI و FSPI (مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی سهل‌آباد در شهرستان نهبندان). مجله برنامه‌ریزی و آمایش‌فضا (مدرس علوم انسانی)، 15(4): 148-129.
فال سلیمان، م. و حجی پور، م. 1391. اثرات اقتصادی و اجتماعی شرکتهای سهامی زراعی (نمونه: شرکت سهامی زراعی سهل‌آباد در شهرستان نهبندان). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 3(9): 66-47.
لهسایی‌زاده، ع. 1372. جامعه‌شناسی کشاورزی. انتشارات اطلاعات، تهران، ایران.
لهسایی‌زاده، ع. 1380. جامعه‌شناسی توسعه. چاپ اول. انتشارات پیام نور، تهران، ایران.
ملک، ح. و مولا، م. 1360. گزارش سفر خوزستان، مطالعه نظام‌های کشاورزی صنعتی، شرکت سهامی زراعی و کشت و صنعت. مؤسسه پژوهش‌های دهقانی و روستایی. تهران.
ناصری، م. 1391. بررسی نقش شرکت‌های سهامی زراعی در توانمندسازی کشاورزان عضو (مورد مطالعه: استان خراسان ‌جنوبی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
نتاجیان، آ. 1378. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستائیان در فعالیت‌های تعاونی‌های تولید کشاورزی در دشت قیدار استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
نیک‌خلق، ع. 1350. شرکت سهامی زراعی سمسکنده. مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران.
نوروزی، م. 1353. پژوهشی در زمینه فعالیت­های شرکت سهامی‌زراعی قیر، افزر، کارزین و فیروزآباد پس از گذشت یک دوره بهره‌برداری. مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران.
Davis  J. A. 1971. Elementary Survey Analyses. Prentice-Hall. Englewood Cliffs,NJ.
Gorton, M ., Sauer, J. Peshevski, M.  Bosev, D. Shekerinov, D. and Quarrie, S. 2009. Water Communities in the Republic of Macedonia: An Empirical Analysis of Membership Satisfaction and Payment behaviour . Paper provided by European Association of Agricultural Economists in its series 2008 International Congress, August 26-29, 2008, Ghent, Belgium .
Nishi, A., Sah, K. and  Kumar, R. 2011. Dairy Farmers’ Satisfaction with Dairy Cooperative Societies :A Case Study. Indian Research Journal of Extension Education,11(1). pp:74-78.
Sadighi, H. and Darvishinia, A. A. 2005. Farmers’ Professional Satisfaction with the Rural Production Cooperative Approach. Journal of Agricultural science and Technoogy, 7: 1-8.
Sadighi, H. and Mohammadzadeh, G. 2002. Extension professional staff’s attitude toward participatory approach of extension activities and rural development. Journal of International Agricultural and Extension Education, 9(2): 7-14.