نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

2 دانش آموخته گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

با توجه به اهمیت مدیریت واحد های زراعی، اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر الگوی کشت همراه با الویت‌بندی اهداف واحدهای کشاورزی اهمیت می یابد و انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد مدیران (هر چند که این اهداف با هم در تضاد باشند) را در یک مدل گنجانده و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید مهم و ضروری به نظر می رسد. لذا، در این مطالعه به تعیین الگوی بهینه کشت با کاربرد روش برنامه‌ریزی خطی (تک هدفه) و برنامه ریزی چی‌بی‌شف (چند هدفه) پرداخته می‌شود اطلاعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل 188 پرسشنامه از کشاوررزان توابع تربت حیدریه با روش نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای، طبقه بندی شده برای سال 1394به دست آمد. نتایج مطالعه نشان‌داد میزان سطح زیر کشت محصول گندم نسبت به سطح اولیه افزایش یافته است و محصول یونجه کاهش یافته است. محصول جو در مزارع کوچک و متوسط مقیاس بدون تغییر و در مزارع بزرگ نسبت به سطح اولیه افزایش یافته است و چغندرقند در مزارع کوچک مقیاس افزایش و در مزارع متوسط و بزرگ مقیاس بدون تغییر است یعنی از الگو حذف می‌شود. همچنین محصول پنبه در مزراع کوچک بدون تغییر و مزارع متوسط و بزرگ مقیاس نسبت به سطح اولیه کاهش یافته است                                                                                                                                                                                                                            

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Use planning objective in determining optimal cropping pattern in the central city Torbat Heidarieh

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rastegaripour 1
  • maryam alavi 2
  • Alireza karbasi 3

1 Assistant professor of agricultural economics, University of torbat heydarieh

2 M.Sc. student of agricultural economics, University of torbat heydarieh

3 Professor of agricultural economics, University of torbat heydarieh

چکیده [English]

Giving the importance to management of agricultural units, politics decision based on cultivation method containing the goals  priority of agricultural units will get important and selecting a method which can include variety of managers goals and guide them to optimum goals is so important and serious.Therefore, in this study to determine the optimum model using linear programming method (single goal) and planning CGP (Multi choice goal) have placed. Information required through completing 188 questionnaires from farmers functions two-stage cluster sampling Torbat-of-classified to 1394, respectively. The results showed that the cultivation of wheat to the primary level increased and decreased alfalfa product. Barley in small and medium-scale crop farms and large farms without change to the primary level has increased and sugar beet in small-scale farms and in the fields of medium and large scale increase is unchanged means pattern is removed. The cotton crop in small farms and farms of medium and large scale unchanged compared to the initial level decreased

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivation template
  • CGP programming
  • city of torbat heydarie
کهنسال، م. ر.، و محمدیان، ف. 1386. کاربرد برنامه ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی. مجموع مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، 1386، مشهد.
کهنسال، م. ر.، و فیروز زارع، ع. 1387. تعیین الگو بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه ریزی فازی کسری با اهداف چند گانه. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 62: 1 – 33
پژوهنده، ا.، مقدسی، ر.، یزدانی، س. و اسدپور، ح. 1390. تعیین الگوی بهینه کشت در شرکت دشت ناز ساری با اهداف چندگانه. نشریه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 4 (1): 96-83.
فتحی، ف.، زیبایی، م. 1391. تعیین الگوی کشت، استراتژی و روش آبیاری بهینه در جهت پایداری منابع آب با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آرمانی. تحقیقات منابع آب ایران، 8 (1): 19-10.
محمدی، ح.، بوستانی، ف. و کفیل­زاده، ف. (1391). تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه غیرخطی فازی. آب وفاضلاب، 23 (4): 55-43.
سالیانی، ط. 1375. طراحی الگو کشت در طرح های توسعه منابع آب. اقتصاد کشاورزی و توسعه، (15): 112- 91.
Oliveira, C., Antanes, C. 2007. Multi objective liner programming models with interval coefficients-an illustrated over view. European journal of operational research, 181 (3): 1434-1463
Daneshvar, M., Sahnoushi, N., Salehi, R. And Abadi, F. 2009. The determination of optimal crop pattern with aim of reduction in hazards of environmental.  American Journal of agricultural and Biological Sciences, 4: 305-310
Lara, p., Stancu-Minasian, I. 1999. Fractional programming: A tool for the assessment of sustainability. agricultural systems, 62: 131-141.
Pal, B., Kumar, M. 2013. A Revised Multi-choice Goal Programming Framework for Economic Environmental Power Generation and Dispatch Problem. Procedia Technology, 10: 637 – 645.
Romero, R., Imberger, J., Ewing, T. and Antenucci, J. 2004. A real-time decision support system for reservoir management. Agricultural Water Management, 57: 207-221.
Tamiz, M., Jones, D. 2011. Practical Goal Programming. Springer.
Zeng, X., kang ,S. Li, F., Zhang, L. And Guo, p. 2010. Fuzzy multi objective linear programming applying to crop area planning. Agricultural Water Management, 98: 134-142.