نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 زنجان

چکیده

خشکسالی طی سالیان گذشته آسیب های زیادی به بخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد کرده است. در دهه اخیر، رویکرد مقابله با شرایط و رخدادهای طبیعی جای خود را به کنار آمدن و زندگی کردن با آنها داده است. یکی از عوامل موثر در کاهش اثرات خشکسالی ظرفیت سازی روستائیان جهت مقابله با خشکسالی می باشد. هدف این تحقیق ارائه سناریوهای تاثیرگذار بر ظرفیت سازی روستائیان جهت کاهش اثرات خشکسالی می باشد. نوع تحقیق در این بررسی کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دو گروه تشکیل داده اند که گروه اول 30 نفر از استادان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش و گروه دوم را نخبگان روستایی و دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا تشکیل می دهند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه) صورت گرفته، و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، . از میان 36 شاخص بررسی شده ، تمایل به استفاده از راهکارهای گذشتگان جهت کاهش اثرات خشکسالی و تمایل به تغییر الگوی کشت به گیاهان مقاوم به خشکی بیشترین تاثیر را بر ظرفیت سازی روستاییان در جهت کاهش اثرات خشکسالی داشته است . با توجه به رتبه های به دست آمده از تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم متغیرها همه 36 عامل کلیدی تاثیر گذار ، هم در تاثیرات مستقیم و هم تاثیرات غیر مستقیم وجود دارد. به عبارتی دیگر بررسی روابط غیر مستقیم عوامل مختلف نشان می دهد که تمام عوامل در تاثیرات مستقیم با اندکی تغییر در رتبه انها عینا در تاثیرات غیر مستقیم تکرار شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Scenarios affecting the capacity building of villagers to reduce the effects of drought Case study: Zanjan townership

نویسندگان [English]

  • zahra arboni 1
  • Behroz Mohamadi yeghaneh 1
  • Jamshid einali 1
  • Hosein Farahani 1

1 zanjan university

2

چکیده [English]

Drought has caused great damage to agriculture and rural communities over the past years. In the last decade, the approach to dealing with natural conditions and events has given way to coping and living with them. One of the effective factors in reducing the effects of drought is building the capacity of villagers to deal with drought. The purpose of this study is to present scenarios affecting the capacity building of villagers to reduce the effects of drought. The type of research in this study is applied and descriptive-analytical in nature. The statistical population of the present study consists of two groups, the first group consists of 30 professors, specialists and experts related to the research topic and the second group consists of rural elites and villagers and members of the village Islamic council. The method of collecting library and field information (questionnaire, interview) was done, and structural analysis was used to analyze the data using Mick Mac software. Findings show, . Among the 36 indicators studied, the tendency to use the strategies of the past to reduce the effects of drought and the tendency to change the cultivation pattern to drought-resistant plants had the greatest impact on capacity building of villagers to reduce the effects of drought. According to the rankings obtained from the direct and indirect effects of variables, all 36 key influencing factors exist, both in direct and indirect effects. In other words, the study of indirect relationships between different factors shows that all factors in direct effects with a slight change in their rank are repeated exactly in indirect effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Risks
  • Futurology
  • Empowerment
  • Zanjan Province
افتخاری، ع.، وزین، ن.، و پورطاهری، م. 1386. فرآیند مدیریت بلایای طبیعی در دو شیوه بومی و جدید: روستاهای بخش خورش رستم، مجله برنامه­ریزی آمایش فضا، 13(1):63-94
بهشتی، م. ب.، و زالی، ن. 1390 ، شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی بر پایه سناریو (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی، مجله برنامه ریزی و آمایش فضا، 1(15): 41-63
ربانی، ط. 1392. روش تحلیل ساختاری، ابزاری برای شناخت و تحلیل متغیرهای مؤثر بر آینده موضوعات شهری، چاپ در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آینده پژوهی ،تهران: بهمن 1392
طائی سمیرمی، س.، حداقلی، ح. 1393. شبیه­سازی و پیش بینی برخی از متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی مطالعه موردی: حوضه آبخیز نیشابور، فصلنامه انسان و محیط، 28: 1-19.  
ضیائیان، مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 1396، قابل دستیابی در: .htpps:www.tabank.ir/fa/news
فاضل نیا، گ. رجایی، م. و حکیم دوست، س. ی. 1391. خشکسالی آب و هوایی، پیامدهای فضایی و مکانی در مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه عالی قره پشتلو شهرستان زنجان، فصلنامه روستا و توسعه، 15 (3): 57-72.
وزین، نرگس 1386، نقش دانش بومی در کاهش آسیب­های محیطی در روستاها؛ مطالعه موردی: بخش خورش رستم، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.
Angassa, A., Oba, G. 2008. Herder perceptions on impacts of range enclosures, crop farming, fire ban and     bush encroachment on the rangelands of Borana, Southern Ethiopia. Hum. Ecol, 36: 201–215.
Arouri, M., Nguyen, C., Youssef, A.B. 2015. Natural disasters, household welfare, and resilience: evidence from ruralvietnam. World Dev, 70, 59–77.
Carter, T.R. 1996. Assessing climate change adaptations: the IPCC guidelines. In: Cerdà Artemi, Kabenge Martin, Makomere Reuben, Z. T. 2018. Assessing drought vulnerability and adaptation among farmers in Gadaref
Seipt, C., n, Jon Padgham, J.yotiKulkarni. 2013. Capacity building for climate change risk management in Africa: Encouraging and enabling research for informed decision-making, Environmental Development, 5 (2013) 1–5
Costa Cristina, Ana Paula Martins do Amaral Cunha, Liana O. Anderson. 2021. New approach for drought assessment: A case study in the northern region of Minas Gerais Lidiane Christopher Cunningham, International Journal of Disaster Risk Reduction, 53 (2021) 102019
Dumitraşcu, M., Mocanu, I., Mitrică, B., Dragotă, C., Grigorescu, I. and Dumitrică, C., 2018.The assessment of socio-economic vulnerability to drought in Southern Romania (Oltenia Plain). International journal of disaster risk reduction, 27: 142-154.
Godet, M. 2006, Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Economica, Washington
Hoque, M.A.-A., Tasfia, S., Ahmed, N. and Pradhan, B., 2019b. Assessing Spatial FloodVulnerability at Kalapara Upazila in Bangladesh Using an Analytic Hierarchy Process. Sensors, 19(6): 1302 https ://doi.org/10.1787/97892 64201 392-en
Houghton, J., Y. Ding, D. Griggs, M. Noguer, P. van der Linden, X. Da, K. Maskell, and C. Johnson. 2001. Climate change 2001: The scientific basis. Cambridge: Cambridge University Press.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2012. Manag-ing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. A special report of working groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK/ New York, USA: Cambridge University Press
IPCC, 2007. Climate Change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of working group ii to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. In: Parry, M.L., Canziani, O.F., Palutikof, J.P., van der Linden, Hanson, C.E. (Eds.). Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 IPCC, 2013. Summary for Policy Makers in Climate Change 2013: the Physical Science Basis Contribution of Working Group 1 to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom
Jigyasu, Rohit. 2002, Reducing Disaster vulnerability through local knowledge and capacity the Case of Earthquake prone Rural Communities in India and Nepal, Department of Town and Regional Planning, Trondheim management in the Arbuckle Simpson Aquifer, Oklahoma, Clim. Risk Manag. 13
Mohmmd, Alnail, Jianhua Lia, Joshua Elaru, Mohammed M.A. Elbashier, Saskia Keesstra, Müller. 2020. Climate change, drought and rural communities: Understanding people’s perceptions and adaptations in rural eastern India, International Journal of Disaster Risk Reduction 44 ,101436.
Ncubea,Alice, Precious T. Mangwayaa, Abiodun A. Ogundejib. 2018. Assessing vulnerability and coping capacities of rural women to drought: A case study of Zvishavane district, Zimbabwe, International Journal of Disaster Risk Reduction 28 ,69–79
Pei, W., Fu, Q., Liu, D., Li, T., Cheng, K. and Cui, S. 2019. A Novel Method for Agricultural Drought Risk Assessment. Water Resources Management, 33(6): 2033- 2047 region, Eastern Sudan, Land Use Policy 70: 402–413.
Sam, Anu Susan, Padmaja, Subash Surendran, Harald Kächele, Ranjit Kumar, Klaus Müller. 2019, Climate change, drought and rural communities: Understanding people's perceptions and adaptations in rural eastern India, International Journal of Disaster Risk Reduction, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101436
Sam, Anu Susan, Subash Surendran Padmaja, Harald K€achele, Ranjit Kumar, Klaus
Saxby, J. 2001.“capacity development: vision and implications”,Canadian international development agency.
Scoones, I., 1992. Coping with drought: responses of herders and livestock in contrasting savanna environments in Southern Zimbabwe. Hum. Ecol. 20(3): 293–314.
Simpson, L., Wood, L., and Daws, L. 2003. Community capacity builing: Starting with people not projects. Community Development Journal, 38(4): 277-286.
UN/ISDR, 2007, Terminology: Basic terms of disaster risk reduction, International Strategy for Disaster Reduction. (http://www.unisdr.o
Wendy, L. 2007. “building community capac-ity, resources for community learning & de-velopment ”, practice complied by the Scot-tish community, development centre for learning connections the Scottish govern-ment Edinburg.
Zasada. I, Reutter. M, Piorra. A, Lefebvre. M And Palomab. S. G. 2015. Between capital investments&capacity building-Developmentand application of a conceptual framework towards a place-basedrural development policy, Land Use Policy, Volume 46, PP.178-188. http://okina.univ-angers.fr/publications/ua15327.
Zoloth, L. 2017. At the Last Well on Earth: Climate Change Is a Feminist , Journal of Feminist Studies in Religion, 33( 2): 139-151.