نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی،دانشگاه خوارزمی

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

صنعت ابریشم، نقش مهمی در ترغیب سرمایه­گذاری در زیرساخت­ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور داشته است. یکی از راهبردهای توسعه پایدار روستایی توسعه و گسترش صنایع در نواحی روستایی است. صنعت نوغانداری در کشور ایران به دو شکل صنعتی و سنتی وجود دارد که سهم بخش سنتی در این حرفه بیش از 70 درصد است که در حال حاضر در روستاهای شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان به عنوان یک شغل اصلی در میان ساکنان این منطقه رایج است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه­ی آماری تحقیق، 1050 نوغاندارشهرستان نطنز در ده روستای بهره بردار نوغان ،که شامل 372 خانوار بهره بردار هستند و  تعداد حجم نمونه به روش کوکران189 بدست آمد. در این پژوهش، برای تحلیل داده­ها از مدل تحلیل عاملی و آزمون پیرسون استفاده شده است. نتایج یافته­های نشان می­دهد که، مهمترین تأثیر پرورش کرم ابریشم، ایجاد اشتغال و انگیزه اقتصادی است. از نظر صرفه اقتصادی و وجود زیرساخت های اولیه مورد نیاز (36/18 درصد واریانس)، ارتقاء اجتماعی و بهبود کیفیت محصول (64/8 درصد واریانس) و در ادامه رعایت اصول کشاورزی پایدار که تأثیری است محیطی با (68/0 درصد واریانس) در مرتبه های بعدی اثرگذاری نوغانداری بر محیط روستایی و ساکنان  و فعالین این حوزه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of nomadism on sustainable rural employment (Case: villages of Natanz city)

نویسندگان [English]

  • Mohamad ebrahim Mohamadi masoudi 1
  • hasan afrakhte 2
  • hamid jalalian 3

1 Doktorand in ländlicher Planungsgeographie،Universität Kharazmi

2 Professor für Geographie und ländliche Planung, Universität Kharazmi

3 university kharazmi

چکیده [English]

The silk industry has played an important role in encouraging investment in infrastructure, generating revenue for the government, and creating direct and indirect employment throughout the country. One of these strategies for sustainable rural development is the development and expansion of industries in rural areas. There are two types of silk weaving in Iran, industrial and traditional, the share of the traditional sector in this profession is more than 70%, which is currently a common occupation among the residents of this region in the villages of Natanz city in Isfahan province. Is. The present study is applied in terms of purpose and survey method. The time period is 1399. The statistical population of the study is 1050 Noghandans of Natanz city in ten villages of Noghan exploitation, which include 1050 households and the sample size is 320 questionnaires. In this study, we use factor analysis and Pearson test to evaluate the impact of Nogandra on rural economic development. The results showed that the most important effect and breeding of silkworm has been to move the agricultural system of the region towards the principles of sustainable economy and sustainable economy with a total 22.68 which is considered an environmental effect, followed by social effects 1). / 13 and most importantly, it has had an effect on the situation of rural women, and finally, some environmental areas 4.68 have been affected by this activity. However, the intensity of social influences has been much greater than other influences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noghandari
  • Rural Development
  • Economic Impacts
  • Social Impacts
  • Natanz Villages
آقایی، ح. 1386. توسعه روستایی مبتنی بر تداوم و پایداری کشاورزی: مطالعه موردی بخش سجاسرود زنجان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 85: 86-104
حسینی مقدم، س. ح. 1392. اصول پرورش کرم ابریشم. انتشارات دانشگاه گیلان. چاپ اول.
سجاسی قیداری، ح.، رومیانی، ا.، صانعی، س. 1393. ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه مورد: دهستان صائین قلعه، در شهرستان ابهر، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3(2): 87-105.
طایی، ب. 1392. تحلیل اثرات فعالیت کشاورزی در توسعه روستایی (شهرستان سمیرم)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی.
عباسیان، س1396. ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی جامعه محلی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نطنز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان.
صیدایی، ا.، کربلایی، پ.، مصطفوی، ع. 1394. نقش محصولات کشاورزی با تأکید بر زعفران در توسعه روستایی (دهستان با ولایت)، فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیایی سرزمین، 7(26): 31-51.
فرمانداری شهرستان نطنز .1399. اداره توسعه اقتصادی.
گل محمدی، ف. 1391. مسئله پایداری در کشاورزی ایران، مجله علمی- پژوهشی جامعه ایران، (6): 73-106.
کاکوتی، ع. 1396. ارزیابی شاخص های توسعه پایدار روستایی با تأکید بر بخش کشاونانی دهستان زرین دشت شهرستان دره شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: پرویز ضاتیان فیروزآبادی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه تربیت معلم
مرکز توسعه نوغانداری کشور . 1399. پرورش کرم ابریشم استان اصفهان، انتشارات جهاد کشاورزی
مطیعی لنگرودی، ح.، شمسائی، ا. 1389. توسعه روستایی مبتنی بر تداوم و پایداری کشاورزی: مطالعه موردی بخش سجاسرود زنجان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 85: 86-104.
مرکز توسعه پژوهی آینده پژوهی .1399. گزارش وضعیت کشت زعفران در ایران.
راهی، ا.، اکبرزاده، ج. 1392. ارزیابی عملکرد کرم ابریشم در شرق استان گلستان، هفتمین کنگره علوم دامی ایران
نجفی، غ. ف.، زاهدی، ش. 1394. مسئله پایداری در کشاورزی ایران، مجله علمی- پژوهشی جامعه ایران، 6(2): 73-106.
نوری زمان آبادی، س. ه. امینی فسخودی، ع. 1395. سهم توسعه کشاورزی در توسعه روستایی(مطالعه موردی: مناطق روستایی استان اصفهان)، مجله علمی – پژوهشی علوم کشاورزی، 62: 275-263.
هادی زاده بزاز، م. 1394. ارزیابی عملکرد تعاونی­های روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)، مجله علمی – پژوهشی و برنامه ریزی روستایی، 4(2): 125-111
Erikson, B., Havour, B., and Dronberger, M. 2011. Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina, Tourism Management, 30(1): 93 -703.
Chrisman, J.J., Chua, J.H., and Sharma, P. 2014. Current trends and future directions in family business management studies: Toward a theory of the family firm. Coleman White Paper Series, (4): 1-63.
Hovy, S. K. 2016. Livelihood opportunities through sericulture a model of Gharghoda tribal block, raigarh dist. American Journal of Environmental Science, 9 (4): 343-374.
Kader, A. 2007. Success factors for small rural entrepreneurs under the onedistrict one industry programme in Malaysia. Faculty of Economics and Administration, University of Malaya.
Kakoti, R. K. 2016. Sericulture as well as Ericulture as a Source of Employment and Income. IJCAESSpecial Issue on Basic, Applied & Social Sciences, 2: 370-372.
Long, H., zou, J., and liu, Y .2016. Differentiation of rural Development driven by industrialization and urbanization in eastern coastal china"journal homepage: www.elsevier.com/ locate/ habitatint, 2016.
Malik, M. S., Kaushal, P., and . Sah, R. B. 2008. Socioeconomic upliftment of tribal communities in Jharkhand through Agroforestry based farming system. Birsa Agril. University, Ranchi Mosher.Arthur,T. getting (1966)Agricultural moving Newyork. Fredeyic,A. 30(1): 693 -703.
Niskanen, A. 2013. Forest-base entrepreneurship and rural development in Europe. IUFRO European congress 2013: Forestry in the context of rural development, Warsaw.
Reeder, R. J., and Brown, D. M. 2015. Recreation, tourism, and rural wellbeing, United States Department of Agriculture Economic Research Report Number 7,Available at:  http://www.ers.usda.gov/ publications /err7 (April 2015).
Verheul, I. 2015. An eclectic theory of entrepreneurship. Tinbergen Institute Discussion Paper. Indianapolis: Institute for Development Strategies, Indiana University.
Wallace, H. 2010. Agriculture as a Tool for Rural Development. Workshop Proceedings, Workshop Held in Collaboration with the National Rural Development, Center for Agricultural and Environmental Policy Partnership on August 24, 2010, in French Lick, Indiana.
Wortman, M.S. 2013. A unified approach for developing rural entrepreneurshipin the U.S. Agribusiness, 6: 221-236.