نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

مفهوم زیست‌پذیری در کنار پایداری و به عنوان یک شعار در گفتمان عمومی و برنامه‌ریزی پدید آمده است. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در رابطه با ایجاد و یا حفظ شهرها، به مفهوم زیست­پذیری به عنوان یک اصل راهنما برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری و شکل دادن به محیط اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی شهری استناد می­کنند و زیست‌پذیری را استاندارد زندگی و مطلوبیت کلی زندگی مردم در یک سکونتگاه می­دانند. از پیش ‌شرط‌های اساسی برنامه‌ریزی به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع گوناگون، شناسایی عوامل و عناصر تأمین‌کننده و مؤثر بر زیست‌پذیری است که نقش بسیاری در برنامه‌ریزی‌های راهبردی دولت دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین چارچوبی برای تدوین زیست­پذیری با ارزیابی عوامل راهبردی تدوین یافته است. نوع تحقیق با توجه به هدف کاربردی- توسعه‌ای و از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش­های اسنادی و میدانی و از نظرات متخصصان و کارشناسان جمع‌آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارهای Excel،SPSS  و جهت تعیین استراتژی­ها و راهکارهای زیست­پذیری از مدل SWOT استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که نواحی شهر یاسوج با مجموع 29 نقطه قوت و فرصت به ترتیب با امتیاز وزنی 15/3 و 01/4، به عنوان مزیت­ها، پتانسیل­های فراوانی برای زیست­پذیری در ابعاد مختلف دارد، ولی در عین حال 30 نقطه ضعف و تهدید فراروی این منطقه به ترتیب با امتیاز وزنی 49/3 و 44/3 به عنوان محدودیت­ها نشان می­دهد که با چالش­ها و مشکلاتی هم مواجه است. بنابراین بالابودن امتیاز نقاط فرصت و ضعف (OW) از نظر کارشناسان، مهم‌ترین استراتژی پیشروی مسؤلان جهت استفاده بهتر از فرصت‌ها و تقویت نقاط قوت و کاهش ضعف‌ها و جلوگیری از آسیب‌ها راهبرد بازنگری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of a Conceptual Model of Viability by Assessing Strategic Factors

نویسندگان [English]

  • esmaeil aliakbari 1
  • reza mokhtarimalakabadi 2
  • chamran mousavi 3

1 Professor of Geography, Urban Planning, Payame Noor University of Tehran, Iran

2 Associate Professor of Geography, Urban Planning, Payame Noor University of Tehran, Iran

3 PhD in Geography, Urban Planning, Payame Noor University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The concept of livability has emerged alongside sustainability as a slogan in public discourse and planning. In relation to the creation or preservation of cities, planners and policymakers cite the concept of livability as a guiding principle for investment and decision-making and shaping the urban social, economic, physical and biological environment, and livability. Are considered the standard of living and the general desirability of people living in a settlement like the city. One of the basic preconditions for planning in order to improve the quality of life and increase the level of sustainability in various communities is to identify the factors and elements that provide and affect urban viability that play a major role in strategic planning of the government. The present study aims to determine a framework for urban biodiability by evaluating strategic factors. The type of research is descriptive, analytical and survey according to the applied-development goal and in terms of nature and method. The information and data required for the research have been collected using documentary and field methods and from the opinions of experts. In order to analyze the data, Excel and SPSS software were used and to determine strategies and viability strategies, the SWOT model was used. Findings indicate that the city of Yasuj with a total of 29 strengths and opportunities with a weight score of 3.15 and 4.01, respectively, as advantages, has great potential for viability in various dimensions. But at the same time, 30 weaknesses and threats facing this region with a weight score of 3.49 and 3.44, respectively, as limitations show that it also faces challenges and problems. Therefore, raising the score of opportunities and weaknesses (OW) according to experts, the most important strategy for officials to make better use of opportunities and strengthen strengths and reduce weaknesses and prevent harm is a review strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viability
  • Sustainable Development
  • Strategic Planning
  • Quality of Life
  • Yasuj City
ابراهیم­زاده، ع ،. حبیب­زاده لمسو، ک .1389، تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا– شهر گلوگاه بابل با استفاده ازGIS ، پژوهش­های جغرافیای انسانی، بهار 1389، 42(71): 1-18.  
ابراهیم­زاده، ع،. بریمانی، ف، .نصیری، ی. 1383. حاشیه­نشینی: ناهنجاری­های شهری و را هکارهای تعدیل آن، موردشناسی؛ کریم­آباد زاهدان، دوفصل نامه جغرافیا و توسعه، (9)3:121-143
افشارکهن، ج،. بلالی، ا،. قدسی، ع. 1391. بررسی ابعاد اجتماعی مساله کنترل ترافیک شهری؛ مورد مطالعه: مشهد، مجله مطالعات شهر،2(4): 59-90
بندرآباد، ع.، احمدی­نژاد، ف. 1392. ارزیابی شاخص­های کیفیت زندگی با تأکید بر اصول شهر زیست­پذیر در منطقه 22 تهرن، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 5(16):55-74.
پوراحمد، ا، زارعی، م .1395، "بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی، مطالعه موردی: بافت قدیم و جدید شهر شیراز"، پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، شماره 77، تهران.43-72
خراسانی، م. 1391. تبیین زیست­پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی مطالعه موردی شهرستان ورامین، استاد راهنما محمدرضا رضوانی، استاد مشاور سید حسن مطیعی لنگرودی و مجتبی رفیعیان، تهران،3(12).79-104
ساسان­پور، ف.، تولایی، ی.، جعفری اسدآبادی، ح. 1393. قابلیت زیست­پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری مورد مطالعه کلانشهر تهران، فصلنامه علمی – پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیای ایران، 12(42):  129-157
ساسان­پور ف.، تولایی، ی،. جعفری اسدآبادی، ح. 1394. سنجش و ارزیابی زیست­پذیری شهری در مناطق بیست و دو گانه کلانشهر تهران، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 5(18): 42-27.
عیسی لو، ع. 1393. انگارۀ زیست­پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی مطالعۀ شهرستان قم، بخش کهک ، فصلنامۀ مسکن و محیط روستا، 33(146): 107-120.
فلاح منشادی، ا.، فلاح منشادی، ا. 1394. تحلیل و بررسی اقدامات لازم برای اجرایی شدن حمل و نقل یکپارچه شهری در کلانشهرها؛ نمونه موردی: شهر تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهر، 6(20): 98-83.
قربانی، ر.، نوشاد، س. 1387.: راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری اصول و راهکارها، فصلنامه جغرافیا و توسعه، پاییز و 6(12): 180-163.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 1395
مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد، سال 1395
مهندسین مشاور همسو. 1395.معاونت برنامه‌ریزی استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد.
وستفال، ماتیو، دویلا، ویکتوریا.1386، "شاخص‌های شهری برای مدیریت شهرها"، ترجمه قلندری، همت مراد، ممتازی، امیر حسین، قادری، امیر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.
Abdolla, p. 2013, sustainability and cities: extending the metabolism model, landscape and urban planning .
Abdol Aziz, Noraziah. & Abdul Samad, Hadi. 2013. Linking Urban Form To A Liveable City, Malaysian Journal of Environmental Management, 8: 87-107.
(AASHTO) American Asoociation of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) .2010. the Road to Livability: how state departments of transportation are using road investments to improve community livability,.
De Chazal 2010. “A systems approach to livability and sustainability”: Defining terms and mapping Relationships to link desires with ecological opportunities and constraints. Syst. Res. Behav. Sci. 27: 585–597
Felaver.j&Keristakis.v, (2008), liveability & sustainable development: bad habits & hard choices, final report for the uk office of the deputy prime minister
Leby, J.L., Hashim, A.H. 2012. Liveability Dimensions and Attributes: Their Relative Importance in the Eyes of Neighborhood Residents. Journal of Construction in Developing Countries, 12 (1): 76–31.
Hanger, D.,Veilon.l,2011. “Cultural Heritage as Financial Asset in Strategies for Urban Development and Poverty Alleviation Paper for in Ternational Conference for Integrating Urban Knowledge Practice Go then Burg Sweden”, 2005.
Howley, Peter & Scotl, Mark & Redmondb, Declan .2010. sustainability versus livability: an investigation of neighborhood satis faction journal of Environmental planning and management.
Heylen, K. 2011, Liveability in social housing: three cose studies in flanders, paper presented at the ENHR CONFERENCE housing in an expandiug Europe: theory, policy, partici pation and implementation government Malaysia.
Landry, C. 2009. Urban Vitality: A New source of Urban Competitiveness, prince claus fund journal, ARCHIS issue Urban Vitality / Urban Heroes. 173.
Litman, Todd Alexander .2009. Economic value of walkability, world transport policy & practice, volume 10.
Norris, Tyler and Mary Pittman .2009. The health community’s movement and the coalition for healthier cities and communities. Public Health Reports, 115:118-124.
Perogordo Madrid, Daniel .2011. The Silesia Megapolis, European Spatial Planning.
Radcliff, Benjamin .2011. Politics, markets and life satisfaction: The Political economy of human happiness, American Political Science Review, 95)4(: 939-955. .
Song, Yang .2011.A Livable City Study in China; Using Structural Equation Models, Thesis submitted in Statistics, Department of Statistics, Uppsala University.
Shottel, B., 2005“Politics, Markets and Life Satisfaction: The Political Economy of Human Happiness”, American Political Science Review, 95(4): 939-955,
Timmer Vanessa and nola- Kate seymoar .2004. “THE WORLD URBAN FORUM 2006 Vancouver” working group discussion paper internation center for sustainable cities
Van Kamp, Irene. Leidelmeijer, Kees. Marsman, Gooitske and De Hollander. 2011. Urban environmental quality and human well-being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study, Landscape and Urban Planning,pp 5-18.
Vergonst, E. 2017. Seven Aims for the Livable City. Paper presented at the International Making Cities Livable Conferences
Wheeler, S.M. .2013..  Livable communities: Creating safe and livableneighborhoods,towns andregions in California, 73(17): 231-264