نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده جفرافیای دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با توجه به روند رشد سریع جمعیت، بحث افزایش پسماندها به یکی از چالش های اساسی توسعه پایدار روستایی جهت حفظ محیط زیست تبدیل شده است. لذا حفظ پایداری زیست محیطی از طریق بهبود وضعیت مدیریت پسماند های روستایی اهمیت بسیاری یافته است. در همین راستا هدف پژوهش پیش رو شناسایی مسائل و مشکلات مدیریت پسماند مناطق روستایی دهستان ماهیدشت می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. برای سنجش ارتباط بین متغیرهای پژوهش با شیوه دفن پسماند از مدل ساختاری pls استفاده شده است.نتایج به دست آمده حاکی از این امر می باشد که مدیریت پسماند در روستاهای مورد مطالعه در وضعیت مناسبی قرار ندارد.با توجه به یافته های تحقیق و برآورد مدل معادلات ساختاری pls نتایج مبین وجود ارتباط بین متغیرهای های توجه و آگاهی مسئولین و مدیران محلی و اثر مستقیم آن بر وجود و یا عدم وجود امکانات و تأسیسات لازم در منطقه برای جمع آوری و دفن بهداشتی پسماند می باشد که این مسائل به صورت مستقیم وغیر مستقیم سبب عدم مشارکت جوامع محلی گشته و در نهایت پسماندهای روستایی به صورت غیر بهداشتی دفن و یا در گوشه ای از روستا انبار می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Rural Waste Management Using Analysis of PLS Structural Model (Case Study Mahidasht Village, Kermanshah)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Akbarpour 1
 • Amir Amiri 2
 • Somayyeh Azimi 3

1 Assistant Professor of Depart of Geography University Razi, Kermanshah, Iran

2 PHD student of Depart of Geography University Shahid Beheshti, Tehran, Iran

3 Dep of Geography University of Tehran

چکیده [English]

Today, due to the rapid population growth trend, the issue of increasing waste has become one of the main challenges of sustainable rural development to protect the environment. Therefore, maintaining environmental sustainability by improving the status of rural waste management has become very important. In this regard, the purpose of this study is to identify issues and problems of waste management in rural areas of Mahidasht district. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The pls structural model has been used to measure the relationship between the research variables and the waste disposal method. The results indicate that waste management in the studied villages is not in a good condition. According to the research findings and model estimation Structural equations pls The results show the relationship between the variables of attention and awareness of local officials and managers and its direct effect on the presence or absence of facilities in the region for the collection and sanitary disposal of waste that these issues directly and indirectly It causes the non-participation of local communities and eventually rural waste is buried unsanitary or stored in a corner of the village.

کلیدواژه‌ها [English]

 • management
 • rural waste
 • sustainable rural development
 • sanitary landfillpls model
 1. بوارد، ل.، ایلانلو، م. 1398. مدیریت مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان ماهشهر)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 23(70): 27-1.

  صفاری، ا. 1392. تحلیل مخاطرات زیست محیطی و راهبردهای مدیریت پسماند در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان اجارود مرکزی، شهرستان گرمی. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 2(3):91-71.

  صفری‌الموتی،پ.، و شمس، ع. 1395. تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان قزوین، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،3(1): 94-77.

  عبدلی، ع.، رحیمی، ف.، سمیعی‌فرد، ر.، جلیلی‌قاضی‌زاده، م. 1393. بررسی کمی و کیفی پسماندهای روستایی استان هرمزگان و ارائه راهکارهای مدیریتی، نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 16(4):173-165.

  عزمی، آ. و مطیعی لنگرودی، 1390. مروری بر مشکلات زیست محیطی روستاهای ایران و راهکارهای حل این مشکلات. مسکن و محیط روستا،30(133): 115-101.

  عسکری لاسکی، ب.، و مهرداد، م. 1392. بررسی تأثیر نفوذ شیرابه زباله‌های شهری بر مقاومت برشی خاک رس (مطالعه موردی محل دفن زباله واقع در سراوانِ رشت)، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی، 8-1.

  عمرانی، ق. و علوی، ن. 1388. مدیریت پسماند جامد (بازیافت)، تهران، انتشارات اندیشه.

  عنابستانی، ع.ا، جمعه­ای، ع بوزرجمهری، خ .1399. بررسی تأثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (مورد شناسی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات). فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ای، 10(34): 90-69.

  عنابستانی،ع، رئیسی، ا. 1396. نقش مدیریت پسماند بر بهبود شرایط توسعه در سکونتگاه‌های روستایی بخش ساربوک شهرستان قصرقند، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 7(26): 119-96.

  عنابستانی، ع.، سجاسی‌قیداری، ح. و رئیسی، ا. 1394. تأثیر ﻋﻤﻠﻜﺮد دهیاران ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی روﺳﺘﺎیی ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻣﻮردی: ﺑﺨﺶ ﺳﺎرﺑﻮک، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ، پژوهش‌های روستایی، 6(2): ٢٧٥-٢٩٨ .

  کامیابی، س. و مسلمی، ع. 1399. ارزیابی مدیریت پسماند در مدارس شهر شاهرود. فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، 3(1): 312-299.

  محمودی، ک. 1391. بررسی موانع و چالش‌های توسعه روستایی ایران از منظر برنامه‌ریزی، چهارمین همایش علمی دانشجویان جغرافیا، تهران.

  مرکز آمار ایران. 1395. فایل شناسنامه آبادی های کل کشور ، شناسنامه آبادی‌. قابل دستیابی در:https://www.amar.org.ir/ /. آخرین تاریخ دسترسی: 6 بهمن 1400.

   

  نادی‌زاده‌شورابه، س.، نیسان‌سامانی. ن.، جالخانی‌نیاراکی. م. 1396. تعیین محل‌های دفن زباله بهینه با تأکید بر روند توسعه شهری بر اساس ترکیبی از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و وزن متوسط مرتب ، مجله محیط زیست، مجله منابع طبیعی ایران، 70(2): 969-949.

  هادیانی، ز، احد نژاد، م.، کاظمی زاده، ش، و شهالی، آ. 1390. مکان یابی محل دفن زباله جامد شهری با استفاده از منطق فازی در محیط. .GIS مجله فضای جغرافیایی، 12 (30): 116-133.

  Al-Khatib, I.A. ,Konotogianni, .S., Nabaa, H.A., Alshami, N. and Al-Sari, M.I. 2015. Public perception of hazardousness caused by current trends of municipal solid waste management .waste management (1)36:323-330.

  Changjiang Y., Mengdi Y., Qian Y. 2012. An analytical study on the resource recycling potentials of urban and rural domestic waste in China, Procedia Environmental Sciences  2(16): 25 – 33.

  Dvalishvili ,N.L .2016. Establishment of Energy Potential of Norio Landfill of Municipal Solid Waste of Tbilisi, Procedia Environmental Sciences   1(35):377 – 380.

  Florin-Constantin M. & Taherzadeh .M. J. 2017. Introductory Chapter: Rural Waste Management ISSUES at Global level.

  Florin-Constantin Mihai, Adrian Grozavu, 2019, Role of Waste Collection Efficiency in Providing a Cleaner Rural Environment, Sustainability, 1(11): 1-22.

  Fujiia, H., Kondob Y. 2018. Decomposition analysis of food waste management with explicit consideration of priority of alternative management options and its application to the Japanese food industry from 2008 to 2015, Journal of Cleaner Production,2 (188): 568-574.

  Jangli Daghdaghan, R., Mumtaz, H, Souri, M. 2017, Preparation of geographical distribution map of areas suitable for municipal solid waste landfill) Case study: Nazlouchai Rangelands of Urmia. 339-319.

  Sharma L.K., Singha R., Ahmada M., Umraoa R.K., Singh T.N. 2017. Experimental Evaluation of Geomechanical Behaviour of Bentonite-Sand Mixture for Nuclear Waste Disposal, Procedia Engineering   1(191):386 – 393.

  Li, P., Wu, H. J. and Chen, B. 2013. RSW-MCFP: A Resource-Oriented Solid Waste Management System for a Mixed Rural-Urban Area through Monte Carlo Simulation-Based Fuzzy Programming, Mathematical Problems in Engineering1(78) 15-54.

  Florin-Constantin M., Grozavu.A. 2019. Role of Waste Collection Efficiency in Providing a Cleaner Rural Environmen, Sustainability,3 (11): 55-68.

  Procházková .-Kateřina, Ivanova.Tatiana, Muntea.Alexandru.  2019. An Analysis of Waste Management in the Republic of Moldova: A Comparison of Rural and Urban Areas, Pol. J. Environ. Stud. 3(28) : 1869-1875.

  1. M. Shehata , S. A. El Shimi, M. H. Elkattan , B. E. Ali , M. El-Housseini, S. A. El Sayad , M. S. -Mahmoud, A. M. Zaki, Y. A. Hamdi & A. S. El-Nawawy. 2012. Integrated Waste Management for Rural Development in Egypt,Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering2(39): 341-349.

  Xin Tong. 2017. The tale of two villages: the invisible linkage, Procedia Engineering 198(1):  683 – 689.