نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نابرابری درآمدی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به سبب تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف رفاه اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و مسائلی که متعاقبا ایجاد خواهد شد مورد توجه جدی سیاستگذاران اقتصادی است. بنابراین هدف این تحقیق با توجه به اثرات متفاوتی که افزایش ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی بر توزیع درآمد دارند، بررسی رابطه‌ی بین افزایش ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی و نابرابری درآمد است. برای این منظور از رهیافت میانگین گروه‌های تلفیق شده (PMG) برای دوره زمانی 1393-1384استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که اثرات افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی بر نابرابری درآمدی منفی است و در سطح زیربخش‌ها، در بلندمدت، کوتاه‌مدت و در مقاطع (استان‌ها) نتایج متفاوتی به دست می‌آید.بدین ترتیب آنچه که می‌توان از این نوع تحلیل‌ها نتیجه‌گیری نمود این است که اکیدا سیاست‌گذاری کلان برای همه‌ی زیربخش‌ها و همه‌ی استان‌های کشور به سبب تمایزاتی که دارند نمی‌تواند نتایج مشابه‌ای به دست دهد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد نگاه کلان‌بخشی نسبت به بخش کشاورزی تغییر نماید و نگاه کلان‌زیربخشی جایگزین آن شود. در ادامه نیز سیاست‌های توسعه‌ای متناسب با هر استان و بسته به ماهیت زیربخش‌های هر استان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Value Added of Agricultural Sub sectors and Income Inequality in Rural Areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kiani 1
  • Hamed Najafi Alamdarlo 2

1 PhD student, Agricultural Economics Department, Tarbiat Modares University.

2 Associate professor of Agricultural Economics department, Tarbiat Modares University.

چکیده [English]

Income inequality is one of the most important issues that is of serious concern to economic policymakers due to its impact on various aspects of economic welfare and food. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between the increase in the agricultural value added and income inequality. For this purpose, the Pooled Mean Group (PMG) approach has been used for the period of 2005-2014. The results show that the effects of increasing the agricultural value added on income inequality are negative and different results are obtained at sub-sectors. The most important finding of this research is that agricultural policies have very different results in sub-sectors and regions. Therefore, it is suggested to change the macro-sector approach of the agricultural sector and replace it with the macro-sub-sector approach. In the following, development policies appropriate to each province and depending on the nature of the subdivisions of each province should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic development
  • Agricultural Value Added
  • Rural Gini coefficient
  • PMG model
ابونوری، ا. و فراهتی، م. 1394. ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران. مدلسازی اقتصادی، 9(32): 23-1.
اکبری فرد، ح. اشرف گنجویی، ر. جلالی، ا. و هاتفی مجومرد، م. 1395. تأثیر نامتقارن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی ایران. اقتصاد مقداری، 13(3): 161-137.
آقایی، م. و رضاقلی‌زاده، م. 1394. مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران: رویکرد هم‌انباشتگی و تصحیح خطای پانل. مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 9: 93-71.
بانویی، ع.، وفایی یگانه، ر.، موسوی نیک، ه. و آقانصیری، م. 1392. تأثیرگذاری بخش‌های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها: با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری. مجلس و راهبرد، 20(74): 75-98.
بانویی، علی. 1384. بررسی رابطه‌ی بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 7(23): 117-95.
پرمه، ز. و دباغ، ر. 1382. بررسی توزیع درآمد در ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی. پژوهشنامه بازرگانی، 7(27): 167-139.
پرهیزکاری، ا. و صبوحی، م. 1391. بررسی چگونگی توزیع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی در شهرستان قزوین. همایش توسعة روستایی گیلان، شهریور 1391، ص 12.
پورمختار، ا. و مقدسی، ر. 1394. تأثیر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران (با تأکید بر بخش کشاورزی). اقتصاد کشاورزی، 9(2): 54-37.
جلایی اسفندآبادی، س.ع. قاسمی‌نژاد، ا. رستمی، ه. و سلیمانی، ف. 1391. بررسی و پیش بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404. راهبرد اقتصادی، 1(2): 180-159.
جلایی اسفندآبادی، س.ع. و صمیمی، س. 1392. بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ضریب جینی در ایران. مهارت آموزی. 1(5): 94-81.
دهقانی، ع. حسینی، م.ح. فتاحی، م. و حکمتی فرید، ص. 1396. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1393-1357؛ رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(21): 236-213.
سلاطین، پ. و محمدی، س. 1395. تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران. راهبرد توسعه. 12(48): 102-77.
صادقی، س.ک. 1392. بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استان های ایران (رهیافت گشتارو تعمیم یافته در داده‌های تابلویی). اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 20(6): 221-205.
عبدلی ق.، کاردگر ر.، کاظمی الف. و مولایی قلیچی م. 1396. رتبه‌‌بندی استان‌های کشور از نظر ایجاد ارزش افزوده‌ زیر بخش‌های اقتصادی بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (VIKOR). برنامه­ریزی منطقه­ای، 7(26): 1-14.
کیانی ده‌کیانی، م.، موسوی، س.ح. و خلیلیان، ص. 1396. اثرات توسعه بخش‌های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه‌های شهری و روستایی. مدلسازی اقتصادی، 11(3): 47-27.
مرتضوی، س.ا. علی‌پور، ع. و ارجمندی، ا. 1395. تحلیل تمایزهای بین بخشی و فرایند توسعه زیست‌محیطی در ایران. اقتصاد کشاورزی، 10(3): 213-195.
مرکز آمار ایران، 1394، سالنامه آماری.  
مرکز پژوهش­های مجلس. 1395. قایل دستیابی در: https://rc.majlis.ir. آخرین تاریخ دسترسی: 3/5/1400.
مهربانی، ف. قبادی، ص. و رضائیان، ع. 1393. بررسی اثر و رابطه بین اقتصاد دانش بنیان و بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه. جستارهای اقتصادی ایران. 21: 160-125.
مهرگان، ن. عباسیان، ع. و اردلان، ب. 1393. تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران با رویکردی به ضریب جینی تعمیم یافته. سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی. 2(2): 89-61.
مهرگان، ن.، موسایی م. و کیهانی حکمت، ر. 1387. رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران. 7(28): 77-57.
Adams, S., Kwame, E. and Klobodu, M. 2017. Capital flows and the distribution of income in sub-Saharan Africa. Economic Analysis and Policy, 55: 169-178.
Ahluwalia, MS, Carter, N, Chenery, H. 1979. Growth and Poverty in Developing Countries. J. of Development Economics, N:6, September.
Al Mamun, MD., Sohag, K., and Hannan Mia, M.A, & Ozturk, I. 2014. Regional differences in the dynamic linkage between CO2 emissions, sectoral output and economic growth, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38: 1–11.
Anand, S., Kanbur, S.M.R. 1993. The Kuznets Process and the Inequality-Development Relationship. Journal of Development Economics, 40(1): 25-52.
Arndt C, Garcia A, Tarp F, Thurlow J. 2010. Poverty Reduction and Economic Structure: Comparative Path Analysis for Mozambique and Vietnam. UNUWider 2010, Working Paper No.2010/122. World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER).
Baltagi, B.H. 2005. Econometric Analysis of Panel Data. Third Edition, Wiley Publisher.
Che Mata. S., Zafarullah Abdul Jalilb. A. and Harunc, M. (2012). Does Non-Farm Income Improve the Poverty and Income Inequality Among Agricultural Household in Rural Kedah? Procedia Economics and Finance: 269 – 275.
Dastidar, A. Gh. 2004. Structural change and income distribution in developing economies. Evidence from a group of Asian and Latin American countries. Center for Development Economics, Delhi School of Economics, Working Paper, No. 121.
Dastidar, A. Gh. 2012. Income distribution and structural transformation: Empirical evidence from developed and developing countries. Seoul Journal of Economics, 25(1 ): 25-56.
González Gordón, I., & Resosudarmo, B. P. 2019. A sectoral growth‐income inequality nexus in Indonesia. Regional Science Policy & Practice11(1), 123-139.
Lee, C.C., Chang, C.P. 2008. Energy consumption and economic growth in Asian economies: a more comprehensive analysis using panel data. Resource and Energy Economics, 30, 50–65.
Mohamad, N. M., Masron, T. A., & Ibrahim, H. 2021. The Role of Entrepreneurship on Income Inequality in Developing Countries. Journal of Poverty, 1-23.
Pesaran, M.H, Shin, Y., & Smith, R. 1999. Pooled Mean Group Estimator of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of American Statistical Association. 94: 34-621.
Pesaran, M.H. 2004. General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels' IZA, Discussion Paper No 1240.
Pesaran, M.H., & Smith, R.P. 1995. Estimating Long-Run Relationships from Dynamic Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics. 68(1): 79-113.
Saari, M.Y., Dietzenbacher, E. and Los, B. 2015. Sources of Income Growth and Inequality A Cross Ethnic Groups in Malaysia, 1970–2000.World Development, 76: 311-328.
Siami-Namini, S., & Hudson, D. 2019. The impacts of sector growth and monetary policy on income inequality in developing countries. Journal of Economic Studies.
Temel T. 2011. Family Size, Human Capital and Growth: Structural Path Analysis of Rwanda. MPRA Paper 31714. Munich: University of Munich.