نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع، مدرس دانشگاه تربت حیدریه، دانشکده مهندسی، تربت حیدریه، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، تربت حیدریه، ایران

3 مهندسی صنایع، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

فرآیند تمرکززدایی رویکردی جهت اشتغال‌زایی و ایجاد زمینه های شغلی بیشتر در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته می‌باشد که در برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. لذا باید عملکردی مناسب و مؤثری در جهت توسعه سکونتگاه‌های پیرامون خود داشته باشند. تمرکززدایی از شهرها به مناطق روستایی و محلی زمینه های تخصیص اختیارات را فراهم می کند که این امر مصداق بارزی از اثبات توسعه اقتصادی در عمل است. جستجوی راهکارهایی برای افزایش کارایی و بکارگیری حداکثر توانایی کارکنان در راستای رسیدن به اهداف سازمانی یکی از موضوعاتی است که سازمانها همواره با آن مواجه بودند. هدف از این مقاله تأثیر توانمند‌سازی کارکنان شرکت نفت بر ساختار اقتصادی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل سازی AHP و معیارهای توانمندسازی می‌باشد. تحقیق به دید هدف از نوع کاربردی و از دید جمع‌آوری داده‌های تحقیقی از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق کلیه‌ی کارکنان شرکت نفت شهرستان تربت حیدریه می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسشنامه استاندارد توانمند‌سازی استفاده شده است. برای تایید پرسشنامه از آزمون k-s و آلفای کرونباخ و برای تایید پایانی از روش ضریب همبستگی رگرسیون استفاده شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که در معیار توانمند‌سازی شاخص محیط کار، در معیار بحرانی بودن شاخص روحیات و تعلق سازمان، در معیار امکان پذیری شاخص روحیات و تعلق سازمان و در نهایت در معیار علاقه مندی و تمایل به کار شاخص اطلاعات، دانش و مهارت شغل بیشترین تأثیر را در توانمند‌سازی نیروی انسانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors on employee empowerment with the aim of decentralization in rural economic development Case Study: National Iranian Petroleum Products Distribution Company of Torbat Heydariyeh

نویسندگان [English]

  • Najmeh Jamali 1
  • Mohammad Reza Gharib 2
  • Fatemeh Semsar Kermani 3
  • Sajjad Nikkhah ChamanAbad 3

1 Department of Industrial Engineering, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, University of Torbat Heydarieh

3 Industrial Engineering student, University of Torbat Heydarieh, Iran

چکیده [English]

A decentralization process is a technique to increasing employment in deprived and less developed areas that are emphasized in the first to fourth Iranian development plan. To accomplish this, they must have a proper and useful function for the growth of the surrounding settlements. Decentralization from cities to rural areas provides the foundation for power distribution, which is a clear example of economic development in action. One of the issues that organizations have always faced is finding out how to maximize efficiency and use individuals' full potential to fulfill corporate goals. The goal of this paper is to examine the impact of oil firm employee empowerment on the economic structure from the perspective of villagers using an AHP modeling approach and empowerment criteria. In terms of purpose, the research is applied, and descriptive-survey data gathering is used. The study's statistical population consists of all Torbat Heydariyeh Oil Company personnel. To acquire research data, a standard empowerment questionnaire was employed. The k-s test and Cronbach's alpha were used to confirm the questionnaire, and the regression correlation coefficient method was employed for final validation. According to research, the most It has an effect on human resource empowerment in the criterion of empowerment of workplace index, in the criterion of the criticality of morale and belonging of the organization, in the criterion of the feasibility of morale and belonging of the organization, and finally in the criterion of interest and willingness to work, index of information, knowledge, and job skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge information and job skills
  • Rural development
  • Morale and organizational affiliation
  • Regression correlation coefficient
ایمانی، ب.، محمدی، ع.، نادری، م. 1398. ارزیابی مدیریت نوین روستایی مبتنی بر دیدگاه توسعه پایدار (مورد مطالعه: روستایی بخش مرکزی شهرستان سمیرم). مهندسی جغرافیای سرزمین، 5(3): 80-67.
مولائی‌هشجین، ن.، آمارحاجی شیر کیا، ت.، باقری، ع. 1396. نقش مدیریت محلی در توسعه اقتصادی نواحی روستایی شهرستان بهشهر. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 22(46): 176-165.