نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه گلستان

2 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان فعالیت زنان در کشور می‌باشد. با توجه به نقش بسیار عمده این گروه در فعالیت‌های کشاورزی، تمرکز و توجه ویژه به این قشر عظیم می‌تواند به رفع موانع و مشکلات آنان کمک کرده و در نهایت منجر به افزایش و بهبود بهره‌وری در امر کشاورزی و در نتیجه افزایش رفاه و آسایش جامعه روستایی گردد. این تحقیق به بررسی تطبیقی فعالیت زنان روستایی در نواحی جلگه‌ای و کوهپایه‌ای در دهستان‌های هتکه سوادکوه و بیشه‌سر قائمشهر می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و بر اساس فرمول کوکران تعداد 331 پرسشنامه محقق ساخته از خانوارهای روستایی تکمیل و با استفاده از آزمون‌های آماری T مستقل و مان وایتنی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که در زمینه شغل‌های آرایشگری، کارمندی، کارگری و ماندگاری در روستا، لطمات ناگهانی فصلی، جلسات مربوط به مدرسه و شرکت در انتخابات روستا تفاوت‌ها کاملا معنادار شده است. تفاوت در درآمد و سطح زیرکشت و میزان تولید برنج کاملا معنادار اما در درآمد و سطح زیرکشت و میزان تولید مرکبات و سبزیجات فاقد معناداری است. در زمینه فعالیت‌های دامی نیز بین درآمد از فروش شیر و دام تفاوت معنادار گردیده است. لذا ارتقا سطح آموزش و آگاهی، ایجاد و تقویت تشکل زنان روستایی به ویژه در قالب تعاونی‌ها و انجمن‌های زنان برای بهره‌برداری بهتر و ارتقا منزلت زنان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Women Activity in Areas of Plains and Foothills Case Study: (Hatke and Bishe Sar Villages the County Shirgah and Qaem Shahr)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadi paeein lamuki 1
  • Bahman Sahneh 2
  • Ali Akbar Najafi Kani 2
  • Alireza Khajeh Shahkoohi 2

1 Master of Geography and Rural Planning, Golestan University

2 Department of Geography, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

One of the most important criteria for measuring the degree of development of a country is the level of women's activity in the country. Ultimately lead to increasing and improving productivity in agriculture and thus increasing the welfare and comfort of rural society. This study compares the activities of women in the plains and foothills with emphasis on sustainable rural livelihoods in the villages of Hatkeh Savadkuh and Bishehsar in Ghaemshahr. The research method was descriptive and analytical and applied and based on Cochran's formula, 331 researcher-made questionnaires were completed from rural households and analyzed using Friedman, Chi-square, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis statistical tests. The results show that in the field of hairdressing jobs, staffing, labor and stay in the village, sudden seasonal losses, school-related meetings and participation in village elections have become quite significant. The difference in income and area under cultivation and rice production is quite significant, but in income and area under cultivation and production of citrus and vegetables is not significant. In the field of livestock activities, there is a significant difference between the income from the sale of milk and livestock. Therefore, raising the level of education and awareness, creating and strengthening rural women's organizations, especially in the form of cooperatives and women's associations, is recommended for better exploitation and promotion of women's status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women
  • Sustainable Livelihoods
  • Plains and Foothills
  • Hatkeh Savadkuh and Bishehsar Qaemshahr
 doi: 10.22059/jwdp.2018.246253.1007315