نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

مطالعه رفتار سرمایه­گذاران کمک شایانی در توسعه بخش­های مختلف اقتصادی دارد. یکی از موارد مهم در ارزیابی میزان موفقیت سرمایه­گذاران، رسیدن آن‌ها به اهداف پیش­بینی شده است. در این مطالعه به بررسی سطح تحقق پروژه­های ساخت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان مازندران پرداخته شده است. سطح تحقق اهداف در این مطالعه از نسبت ظرفیت پیشنهادی در جواز تأسیس و ظرفیت احداث شده برای شروع کار به دست آمده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع­آوری و 386 واحد به عنوان نمونه انتخاب شده است. واحدهای مورد مطالعه در این تحقیق به سه دسته کمتر از حد تحقق­یافته، کاملا تحقق­یافته و بیشتر از حد تحقق­یافته تقسیم و الگوی پروبیت ترتیبی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر سطح تحقق‌پذیری استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد متغیرهای نوع مالکیت، مکان استقرار، اندازه فعالیت، طول دوره ساخت واحد بر سطح تحقق احداث صنایع تبدیلی مؤثر هستند. میزان تأثیر متغیر­های مزبور در شهرستان­های مختلف و نوع فعالیت متفاوت است. با استفاده از الگوی حاضر می­توان سطح تحقق اهداف برنامه­ریزی­شده در احداث واحدهای نامبرده شده را پیش­بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting the Level of Realization of Agricultural Conversion and Complementary Construction industry Projects Using ordered Probit Model

نویسندگان [English]

  • seyed mojtaba mojaverian 1
  • roghayeh zahedian tejeneki 2
  • Maryam AsadpoorKordi 3

1 member of scientific board of agricultural and natural resources university of sari

2 Phd Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

3 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

چکیده [English]

The study of the behavior of investors has a significant bearing on the development of various economic sectors. One of the important issues in assessing the success of investors is their predicted level of achievement. In this study, the level of realization of agricultural conversion and complementary construction projects in Mazandaran province has been investigated. The level of possibility of the goals achieved is from the proposed capacity ratio in the license to the capacity built to start work. The data was collected from the Jihad Agriculture Organization of Mazandaran province and 386 units were selected as the sample. The units studied in this research were divided into three groups less than realized, fully realized and more than realized. The generalized probit model was used to identify the effective factors on the level of feasibility. The results show that the variables of type of ownership, location, activity size, duration of construction of unit on the level of realization of construction of conversion industries are effective. The effect of these variables varies in different cities and types of activities. Using the present model, we can predict the level of realization of planned goals in the construction of the mentioned units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural conversion and complementary industries
  • Levels of possibility
  • construction
  • ordered probit model
  • Mazandaran province
احمدی شریف، ا. ملک‌محمدی، ا. و حسینی، م. 1396. تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی، روستا و توسعه، 20(4): 29- 47.
پوررمضان، ع. و اکبری، ز. 1393. اثرات ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اقتصاد روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان رشت، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،3(4): 145-164.
پورطاهری، م. بخشی، م. رکن الدین افتخاری، ع. و رحیمی سوره، ص. 1391. ارائه الگوی تعیین موفقیت طرح های سرمایه گذاری کشاورزی: کاربرد شبکه عصبی چندلایه پرسپترون، پژوهش­های روستایی، 3(3): 59-88.
جهاد کشاورزی استان مازندران، 1398
حاتمی­فرد، س. 1391. بررسی عوامل مؤثر بر به بهره‌برداری نرسیدن صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان زنجان، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 42(3): 413-421.
سجاسی­قیدرای، ح. رومیانی، ا. و صانعی، س. 1393. ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه مورد: دهستان صائین قلعه در شهرستان ابهر، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3(2): 87- 105.
سلامی، ح. و انصاری، و. 1386. عوامل متمایزکننده طرح­های سرمایه­گذاری کشاورزی موفق و ناموفق: مطالعه­ای در چارچوب روش تحلیل تابع تبعیضی، علوم کشاورزی ایران، 2(2): 321- 331.
شهابی، س. صالحی، ا. و سیف­الهی، م. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال­زایی (مطالعه موردی: استان اصفهان)، مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 4(1): 29-40.
عزمی، آ. میرزایی قلعه، ف. شمسی، ر. 1392. چالش‌ها و مشکلات بخش کشاورزی و نقش آن در مهاجرت از روستا به شهر (مطالعه موردی: دهستان شیرز شهرستان هرسین)، فصلنامه برنامه­ریزی و فضا، 17(2): 55-70.
کرمی، آ. فاریابی، م. و احمدوند. م. 1398. تحلیل پیامدهای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مورد: بخش مرکزی شهرستان جیرفت، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8(28): 223- 238.
کلانتری،  خ، رهنما، ع. و موحد محمدی، ح. 1389. عوامل پیش­برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 18(70): 19- 38.
مخیری، ن. تاج، ش. استعلاجی، ع. و مطیعی لنگرودی، ح. 1399. بررسی تأثیر ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرگان، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 15(3): 811- 826.
مقدم، م. (1388). مدل­سازی استقرار صنایع قند و شکر در استان­های آذربایجان غربی و شرقی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(1): 155- 173.
نادری مهدوی، ک. محمودیان، ح. و سعدی، ح. ا. 1393. تأثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهار)، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 1(4): 33-59.
Bekker, M.C. & Mashaba, J. T. 2018. A critical review of agricultural related construction project failures at the Department of Agricultural, Rural Development and Environmental Affairs (DARDLEA): Mpumalanga, South African Journal of Agricultural Extension, 46(1): 83-91.
Greene, W. H. 2012. Econometric Analysis. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Loizou, E. Karelakis, C. Galanopoulos, K., & Mattas, K. 2019. The role of agriculture as a development tool for a regional economy. Agricultural Systems173: 482-490.‏
Mbaluku, H. N., & Bwisa, H. 2013. Delay factors in construction project implementation in the public sector; A case study of the Kenya Agricultural Research Institute construction projects. In 1st JKUAT-SHRD Research Conference, JKUAT, Kenya (pp. 585-597).‏
Redzuan, M. and Aref, F. 2009. Path-analysis Model of the Development of Handicraft (Batik) Industries in Kelantan, Malaysia. Journal of American Science, 5 (8): 31-38.
Ter bogt, H, J. 2003. Performance evaluation styles in governmental organizations: How do professional managers facilitate politicians work, Management Accounting Research, 14 (2), 311-332.
Zahedian Tejeneki R., Mojaverian M, Hosseini Yekani A. 2020. The Role of Location on Exploitation of Agricultural Businesses in Mazandaran province (Case Study: Agricultural Processing Industry), Iranian Economic Review,24(3): 793-806.