نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی بخش علمی کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی در استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان کیار) صورت گرفته‌است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان و مدیران مزرعه روستاهای شهرستان کیار به تعداد 100 نفر بوده است که با توجه به فرمول کوکران، تعداد نمونه موردنیاز 80 نفر برآورد گردید. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ استاندارد بود که برای تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه در اختیار خبرگان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفت و تغییرات لازم در آن اعمال شد که مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای (کارآفرینی روستایی، مدیریت توسعه پایدار روستایی و پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار) به‌ترتیب (844/0، 871/0 و 802/0) می‌باشد. جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مقادیر اشتراکی با استفاده از نرم افزار SmartPLS-2، استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی در شهرستان کیار تاثیر معنی‌داری دارد و علاوه بر این، تاثیر کارآفرینی روستایی بر مدیریت توسعه پایدار روستایی در شهرستان کیار نیز تایید شد. همچنین کارآفرینی روستایی توانسته است بین پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار و مدیریت توسعه پایدار روستایی نقش میانجی داشته باشد. در نهایت پیشنهاد می‌شود دولت از طریق مروجان خبره و بومی منطقه، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه آبیاری تحت فشار در روستاهای شهرستان کیار نماید تا با تاثیر بر کارآفرینی روستایی به مدیریت پایدار روستایی در شهرستان کیار دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of adopting pressurized irrigation technology on the management of sustainable rural development with respect to the rural entrepreneurship variable (Case study of Chaharmahal and Bakhtiari province: Kiar city)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • abolfazl baghbani-arani 2
  • Ebrahim Hemmatian 3

1 Department of Management Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Agriculture Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Management Student, Department of Management Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of adopting pressurized irrigation technology on the management of sustainable rural development with respect to the rural entrepreneurship variable in Chaharmahal and Bakhtiari province (Kiar city). This research is descriptive-survey in terms of applied purpose and its method. The statistical population of the study included 100 farmers and farm managers in the villages of Kiar city. According to Cochran's formula, the required number of samples was estimated at 80 people. Cluster sampling method was used for sampling. Data collection tool was a standard questionnaire that to confirm its validity and reliability, the questionnaire was provided to experts and experts in this field and the necessary changes were applied to it, which was approved. And Cronbach's alpha coefficient of variables (rural entrepreneurship, sustainable rural development management and adoption of pressurized irrigation technology) are (0.844, 0.871 and 0.802), respectively. Cronbach's alpha coefficient and combined reliability of shared values were used to measure reliability using SmartPLS-2 software. The results showed that the adoption of pressurized irrigation technology has an effect on sustainable rural development management due to the rural entrepreneurship variable in Kiar city and in addition, the impact of rural entrepreneurship on sustainable rural development management in Kiar city was also confirmed. Rural entrepreneurship has also been able to mediate between the adoption of pressurized irrigation technology and the management of sustainable rural development. Finally, it is suggested that the government, through expert and local promoters, can hold special training courses on pressurized irrigation in the villages of Kiar city, in order to achieve sustainable rural management in Kiar city by influencing rural entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reception of new irrigation technologies
  • Entrepreneurship development
  • Sustainable rural production
  • Sustainable development strategy
احمدی، س. 1395. طراحی مدل توسعه کارآفرینی پایدار زنان روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان کردستان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم کشاورزی.
اسماعیلی‌خوشمردان، ع. 1396. بررسی بهره‌وری آب و آسیب‌شناسی مدیریت آن در بخش کشاورزی کشور. دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش تولیدی وزارت اقتصاد و امور دارایی- معاونت امور اقتصادی. 18 صفحه.
آقاپور، م، سزدانی، س، رفیعی، ح. 1392. عوامل موثر بر پذیرش آبیاری تحت فشار در شهرستان‌های شوش، اندیمشک و دزفول. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 44(4): 603-612.
بلالی، ح.، سعدی، ح و وحدت ادب، ر. 1395. عامل‌های اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار در گندم‌زارهای شهرستان همدان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 37: 85-96.
بلالی، ح.، محققی، ح و وحدت‌ادب، ر. 1393. پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان.
پاک، پ. 1396. مطالعه تطبیقی الگوهای آبیاری ثقلی و تحت فشار با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده مهندسی زارعی و عمران روستایی.
پناهی، ف. 1395. تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه آب در نظام کشاورزی ایران. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 1: 102-117.
حسینی، م. 1399. توسعه پایدار اقتصادی در سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی :شهرستان کیار، استان چهارمحال و بختیاری). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین.
حسینی‌نیا، غ و فلاحی، ه. 1396. عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه مطالعه: مناطق روستایی شهرستان منوجان). فصلنامه پژوهش‌های روستایی. 8(1): 1-36.
حشمتی، م. 1399. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی پایدار کارآفرینی کشاورزی در شهرستان بویراحمد. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
حیدریه، س. ع، سید حسینی، س. م و شهابی، ع. 1392. شبیه‌سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران با تاکید بر پویایی سیستم، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 1: 67-98.
خردخواه، س. 1396. تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه پایدار روستایی: با تاکید بر جامعه زنان. ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران.
زارعی، ی. 1394. بررسی و تحلیل نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه پایدار روستایی با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی شهرستان ملایر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان همدان، مرکز پیام نور ملایر.
زهتابی، م. ا. 1393. ارزیابی تأثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی.
سپه‌پناه، م. و موحدی، ر. 1394. کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی. 2(1): 19-36.
عباسی، ز. 1398. اولویت‌های آمایش سرزمینی، انتشارات تلاش اندیشه، قم. چاپ اول.
کریمی، س. 1393. کارآفرینی روستایی: چالش‌ها و فرصت‌ها. نشریه کارآفرینی در کشاورزی. 1(3): 101-119.
کوروشی، م. 1399. بررسی تأثیر بازارهای نوظهور سبز بر توسعه پایدار با نقش میانجی کارآفرینی سبز (شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه صنعت و معدن در تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز، مرکز پیام نور کرج.
مظفر جلالی، ر. 1396. بررسی بسترهای اقتصادی کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان کاشمر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، مرکز پیام نور کاشمر.
موسوی، س. ع.، صمدی بروجنی، ح و نوری امازاده‌ای، س. م. 1392. چالش‌های تأمین آب کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری، اولین همایش ملی چالش‌های منابع آب و کشاورزی. 1-8.
موسوی، س. ن و قرقانی، ف. 1390. ارزیابی سیاست‌های آب کشاورزی از منبع‌های آب زیرزمینی مدل برنامه‌ریزی مثبت مطالعه موردی در شهرتسان اقلید، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. 11: 65-82.
وحدت ادب، ر. 1393. بررسی رفتار اقتصادی کشاورزان در پذیرش آبیاری تحت فشار (مطالعه‌ی موردی: شهرستان همدان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم کشاورزی.
همتیان، ا. 1400. تأثیر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی (چهارمحال و بختیاری (منطقه شهرستان کیار)). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز پیام نور شاهین شهر.
Rasoolimanesh, S. M., Nurwati, B. & Behrang, M. 2019. How governance influences the components of sustainable urban development? Journal of Cleaner Production. 238: 1-12.
Saxena, S. 2012. Problems faced by rural entrepreneurs and remedies to solve it. IOSR Journal of Business and Management. 3(1): 23-29.
Soyinka, O., Michael, W. & Adeniji, S. 2017. Assessing smart infrastructure for sustainable urban development in the Lagos metropolis. Journal of Urban Management. 5(2): 1-13.
Wang, J., Long, H. & Liu, W. 2019. Effects of different irrigation management parameters on cumulative water supply under negative pressure irrigation. Agricultural Water Management. 224: 1-10.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. 2009. Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
Yan, Y., Xing, C. & Zhao, W. 2018. Urban sustainable development efficiency towards the balance between nature and human well-being: connotation, measurement, and assessment. Journal of Cleaner Production. 178: 67-75.