نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

گردشگری روستایی را می‌توان کلیه فعالیت‌های تفریحی و گردشگری در مناطق روستایی که بر پایه کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، هنرها و صنایع دستی، آداب و رسوم محلی و غیره انجام می‌گیرد، نامید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تعیین کننده‌های جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه اهالی روستای اسفیدان بوده است. جمعیت این مطالعه، خانوارهای ساکن در روستای اسفیدان بوده‌است (544 خانوار). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر 226 سرپرست خانوار تعیین گردید که این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله پانلی از متخصصان تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز پیش آزمونی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه اجرا شد و آلفای کرونباخ آن 79/0 بهدست آمد. نتایج نشانداد که سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در چهار عامل زیرساختی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural Determinants of Attracting Tourists in Rural Areas from Host Society Perspective in Esfidan Village, Bojnourd

نویسندگان [English]

  • Pouria Ataei 1
  • Nasim Izadi 2
  • Ahmad Yaghubi farani 3

1 - Ph. D. student of agricultural extension and education, Tarbiat modares University

2 Ph. D. student of agricultural extension and education, Bu-Ali sina university, Hamedan

3 professor assistant of agricultural extension and education, Bu-Ali sina university, Hamedan

چکیده [English]

Rural tourism can be considered as all resorts and tourism activities in rural areas based on agriculture, livestock, fishing, arts and crafts, local customs, etc. The aim of this study was the investigation of factors affecting tourism in rural areas from the viewpoints of Esfidan residents. The population of study was the households in the village Esfidan (544 households). Sample was estimated from 226 head of household through simple random sampling. The questionnaire was the instrument of data collection that its face validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was assessed by a pilot test (which it’s Cronbach's alpha was 0.79). From the results, structures of the tourism were clustered into four factors: infrastructure, environmental, social and economic. In the end, according to the results of this research, recommendations were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Rural tourism
  • resorts
  • Esfidan
گزارش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی. 1393. اطلاعات و جاذبه­های گردشگری استان. برگرفته از پرتال اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی. قابل دستیابی در :www.nkchto.ir/51، آخرین دسترسی: 30/10/1392.
اردستانی، م. 1387. مبانی گردشگری روستایی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات، 360.
بورقانی فراهانی، س.، فرهنگی، ع. ا. و مشهدی، س. 1392. تحلیل شاخص­های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه). مدیریت دولتی، 5(1): 64-41.
تولایی، س.، ریاحی، و.، افراخته، ح. و شعبانی، ا. 1392. بررسی توانمندی­ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم. پژوهش­های جغرافیای انسانی، 45(4): 118-103.
خانی، ف.، خسروی­مهر، ح. و طورانی، ع. 1393. سنجش پتانسیل­های گردشگری روستایی با رویکرد رفع چالش­های اقتصادی (مطالعه موردی: دهستان قلعه­قافه، شهرستان مینودشت). پژوهش­های روستایی، 5(1): 212- 191.
درویشی، ه.، بیرانوندزاده، م.، نادر دهقانی الوار، س. ع. و احمدی، س. 1393. اولویت­بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز). راهبردهای توسعه روستایی، 1(2): 84-69.
سقایی، م. و علیزاده، م. 1393. بررسی چالش­ها، فرصت­ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بیاضه، گرمه و مصر از شهرستان خور و بیابانک). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 29(3): 60-41.
عبدالله­زاده، غ. و خواجه شاهکوهی، ع. 1392. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان). فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 5(2): 107-93.
قادری، 1. 1382. نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی پایدار. پایان­نامه دکترای تربیت مدرس.
کرمی، ف. و شریفی، ر. 1392. ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستاهای بخش مراغه). جغرافیا و برنامه­ریزی، 17(46)،: 196-173.
مطیعی لنگرودی، س. ح. و نصرتی قلعه­بین، م. 1392. بررسی امکان توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مردم بومی (بخش کرگانرود شهرستان تالش). فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 5(3): 175-161.
منافیان، ه. و دانشور عامری، ژ. 1393. مطالعه کمبودهای خدماتی گردشگری روستای ابیانه از دیدگاه گردشگران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(2): 350-343.
موسوی، م. 1383. نقش اکوتوریسم در توسعه روستایی. دوماهنامه جهاد، 24(265): 72-63.
نادری مهدیی، ک.، اذانی، م.، یعقوبی فرانی، ا. روستایی، م. 1392. واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با اسفاده از تکنیک SWOT. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 28(4): 44-31.
یعقوبی، ج. 1392. تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگری روستایی در بخش سلطانیه استان زنجان. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 28(4): 194-183.
Anderson, E., Bakir, A. and Wickens, E. 2015. Rural tourism development in Connemara, Ireland. Tourism Planning & Development, 12(1): 73-86.
Bashar, A. M. and Puad, A. 2010. An examination of satisfaction on tourism facilities and services in Jordan. Journal of Anatolia, 21(2): 388-392.
Bramwell, B. and Lane, B. 2002. Tourism Partnerships and Collaboration: Politics, Practice and Sustainability. Channel View Publications, Clevedon, 26.
Butnaru, G. 2011. Comparative Analysis on the Clients’ Perception of the Quality of Tourist Products and Services. Journal International Business and management, 3(1): 63-76.
Cave, P. and Wolf, M. 2012. Sustainable tourism-myth or reality: The case of the Cape Verde islands. The International Conference on Tourism (ICOT): Setting the agenda for special interest tourism: Past, Present and Future. 23-26 May. Cyprus University of Technology, Crete, Greece, 74-83.
Krasteva, R. V. 2011. Rural tourism in Bulgaria-Features, Examples and Tendencies for development. The International Conference on Tourism (ICOT): Tourism in an Era of Uncertainty. 27–30 April. Cyprus University of Technology, Crete, Greece, 405- 414.
Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. 1970. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610.
Rid, W., Ezeuduji, I.O. and Pröbstl-Haider, U. 2014. Segmentation by motivation for rural tourism activities in The Gambia. Tourism Management, 40: 102-116.
Soteriades, M. 2012. Tourism destination marketing: approaches improving effectiveness and efficiency. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3(2): 107-120.
Yang, L. 2012. Tourists’ perceptions of ethnic tourism in Lugu Lake, Yunnan, China. Journal of Heritage Tourism, 7(1): 59–81.